«Те­ма пів­остро­ва – в ін­фор­ма­цій­но­му прі­о­ри­те­ті»

Жур­на­ліс­тка Емі­не Джеп­пар ста­ла за­сту­пни­ком мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Під час за сі дан ня Ка бі не ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни 20 кві­тня ц. р. бу ло ухва ле но рі - шен ня при зна чи ти Емі не Джеп пар пер шим за ступ ни ком мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра ї ни. Ві до ма жур на ліс т ка, про­дю­сер, гро­мад­ський ді­яч бу­ла по­мі­чни­ком з пи­тань на­ціо­наль­них мен­шин в слу­жбі пер­шо­го ві­це-прем’єр-мі­ні­стра з гу­ма­ні­тар­них пи­тань, ата­ше по по­са­ді тре­тьо го сек ре та ря від ді лу со ці аль - но- гу ма ні тар них пи тань Де пар - та мен ту куль тур но го та гу ма ні - тар но го спів ро біт ниц т ва МЗС Укра ї ни; ве ду ча та ав тор низ­ки про грам на кримсь ко та тарсь ко - му те­ле­ка­на­лі ATR.

« Те ма Кри му та кримсь ких та­тар за­ли­ша­ти­ме­ться прі­о­ри­те­тною в ро бо ті ві дом ст ва. Ду же ва­жли­вим сьо­го­дні є те, що в за­ко но дав чій і у ви ко нав чій гіл ці вла­ди з’яв­ля­ю­ться пред­став­ни­ки крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, — про ко мен ту вав при зна чен ня мі - ністр ін фор ма цій ної по лі ти ки Укра­ї­ни Юрій Стець.

«Я так са­мо бу­ду про­дов­жу­ва­ти ве­сти пи­та­н­ня Кри­му. Та­кож до мо їх обов’ яз ків бу де до да но пи тан ня єв ро ін тег ра ції, пред с - тав ниць кі фун к ції Мі ніс тер ст ва та ін­ше», — про­ко­мен­ту­ва­ла своє при­зна­че­н­ня Емі­не Джеп­пар.

На га да є мо, що з жов т ня 2015 ро ку Емі не Джеп пар бу ла при зна че на рад ни ком мі ніс т ра з ін фор ма цій ної по лі ти ки що до Кри­му.

ФОТО ЗІ СТО­РІН­КИ FACEBOOK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.