7 жі­нок, які фор­му­ють май­бу­тнє Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Жур­на­лі­сти ви­да­н­ня ShareAmerica, яке ство­ре­но Дер­жав­ним де­пар­та­мен­том США для обго­во­ре­н­ня тем ін­но­ва­цій, де­мо­кра­ти­зму і гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, під­го­ту­ва­ли спи­сок із се­ми жі­нок, які «ві­ді­гра- ють ва­жли­ву роль у транс­фор­ма­ції Укра­ї­ни в про­цві­та­ю­чу, де­мо­кра­ти­чну і про­єв­ро­пей­ську кра­ї­ну».

«Від чле­нів укра­їн­сько­го пар­ла­мен­ту до крим­сько­та­тар­ських акти­ві­сток — ці жін­ки сто­ять на за­хи­сті Укра­ї­ни від агре­сії Ро­сії і роб- лять все мо­жли­ве для май­бу­тньо­го сво­єї дер­жа­ви», — на­го­ло­шує ве­бре­сурс. Успи­сок уві­йшли Ган­на Гопко, Іри­на Ге­ра­щен­ко, Ма­ри­на Че­рен­ко­ва, Ма­рія Іо­но­ва, Та­мі­ла Та­ше­ва, Олександра Ма­твій­чук і Джа­ма­ла (Су­са­на Джа­ма­ла­ди­но­ва).

ShareAmerica — не пер­ші, хто на­го­ло­шує на зна­чи­мо­сті сьо­го­дні жі­нок в укра­їн­сько­му по­лі­ти­ку­мі, гро­мад­ській і куль­тур­ній пло­щи­ні. Істо­ри­чно «прекрасна по­ло­ви­на» бу­ла не осто­ронь істо­ри­чно­го про­це­су й ви­зна­ча­ла ко­ор­ди­на­ти су­спіль­но­го роз­ви­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.