«Спа­док на­ції»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Уство­рен­ні філь­му бра­ли участь три лю­ди­ни — Ле­ся Во­ро­нюк (ав­тор ідеї та сце­на­рист), Оле­ксандр Тка­чук (ре­жи­сер), Оле­ксій До­ля (на­у­ко­вий кон­суль­тант); зйом­ки від­бу- ва­ли­ся в ше­сти кра­ї­нах — в Укра­ї­ні, Іта­лії, Ка­на­ді, Ні­меч­чи­ні, ОАЕ та Ро­сії. Стрі­чку пред­став­лять до Дня ви­ши­ван­ки, який цьо­го ро­ку свя­тку­ва­ти­муть уже вде­ся­те.

Фільм по­ка­жуть і на ка­на­лах укра­їн­сько­го ТБ, але не цьо­го ро­ку, бо, крім по­ка­зів у кі­но­те­а­трах, стрі­чка по­до­ро­жу­ва­ти­ме кі­но­фе­сти­ва­ля­ми, де є но­мі­на­ція «До­ку­мен­таль­не кі­но» (ни­ні го­ту­ю­ться ти­три ан­глій­ською, ні­ме­цькою та фран­цузь­кою мо­ва­ми).

Ідея по­ка­зу двох пло­щин у кар­ти­ні (етно­гра­фі­чної та істо­рій лю­дей) за­ро­ди­ла­ся з по­ча­тку ро­бо­ти над стрі­чкою. Са­ме істо­рії про те, як ви­ши­та со­ро­чка змі­ни­ла чи­єсь жи­т­тя — на­ди­хну­ла, вря­ту­ва­ла, про са­краль­ність та ве­лич со­ро­чки — ожи­ви­ли ка­дри філь­му.

— Ни­ні по­пит на ви­ши­ва­ну со­ро­чку зро­стає, — вва­жає Ле­ся ВО­РО­НЮК. Уна­ції від­бу­ва­є­ться про­цес са­мо­і­ден­ти­фі­ка­ції. Без­умов­но, на цей про­цес впли­ває і вій­на, за­гро­за жи­т­тю, ці­лі­сно­сті кор­до­нів. Ме­ні б хо­ті­ло­ся, щоб цей сплеск на­ціо­наль­ної сві­до­мо­сті був не ско­ро­ми­ну­щим яви­щем. По­трі­бно пра­цю­ва­ти над ство­ре­н­ням укра­їн­ської куль­ту­ри.

Твор­ці філь­му обі­ця­ють зди­ву­ва­ти гля­да­чів не ли­ше роз­ма­ї­т­тям ви­ши­ва­нок та гли­би­ною впли­ву на­ціо­наль­но­го одя­гу на укра­їн­ців, а й ці­ка­ви­ми, не­ві­до­ми­ми фа­кта­ми. До ре­чі, ви­яв­ля­є­ться, що «хре­стик» — один із 300 ви­дів те­хні­ки, яки­ми мо­жна ви­ши­ва­ти со­ро­чку, і ця те­хні­ка є не ли­ше най­про­сті­шою, а й най­но­ві­шою; чер­во­но-чор­не по­єд­на­н­ня ко­льо­рів з’яви­ло­ся від­но­сно не­дав­но, ра­ні­ше ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли чер­во­но-си­нє; ви­зна­ни­ми укра­їн­ськи­ми ви­ши­валь­ни­ка­ми є не тіль­ки жін­ки, а й чо­ло­ві­ки. Зго­дом фільм пред­став­лять у Льво­ві та Чер­нів­цях.

Мар’яна ЧОРНІЄВИЧ, Львів

ФОТО НАДАНО ЛЕСЕЮ ВО­РО­НЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.