«Му­зей — моє жи­т­тя»

У Льво­ві три­ває ви­став­ка до 90-річ­чя Бо­ри­са Во­зни­цько­го

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Пав­ло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото ав­то­ра

Уви­став­ко­вих за­лах Львів­ської на­ціо­наль­ної га­ле­реї ми­стецтв три­ває ви­став­ка «Му­зей — моє жи­т­тя». Во­на при­свя­че­на 90-річ­чю від дня на­ро­дже­н­ня Бо­ри­са Во­зни­цько­го, який по­мер 23 трав­ня 2012 ро­ку.

■ Бо­рис Во­зни­цький — укра­їн­ський ми­сте­цтво­зна­вець, ди­ре­ктор Львів­ської га­ле­реї ми­стецтв, ака­де­мік Укра­їн­ської ака­де­мії ми­стецтв, Ге­рой Укра­ї­ни (2005), ла­у­ре­ат На­ціо­наль­ної пре­мії іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка (1990), за­слу­же­ний пра­ців­ник куль­ту­ри Укра­ї­ни та Поль­щі, пре­зи­дент Укра­їн­сько­го на­ціо­наль­но­го ко­мі­те­ту Між­на­ро­дної ра­ди му­зе­їв (ICOM), до­ктор honoris causa, за жи­т­тя про­сла­вив­ся тим, що від­нов­лю­вав зам­ки та му­зеї Львів­щи­ни. Зокре­ма, зав­дя­ки йо­му за­пра­цю­ва­ли й від­нов­лю­ва­ли­ся Оле­ський, Пі­дго­ре­цький, Зо­ло­чів­ський та Свірзь­кий зам­ки. Ґрун­тов­но до­слі­джу­вав твор­чість Іо­ан­на Ге­ор­гія Пін­зе­ля. Усе своє жи­т­тя при­свя­тив ро­бо­ті.

■ Вті­лив ідею ви­став­ки у жи­т­тя ху­до­жник Сер­гій Пе­тлюк. Він по­ді­лив екс­по­зи­цію на умов­ні роз­ді­ли, які роз­по­від­а­ють про рі­зні ета­пи в жит­ті Бо­ри­са Во­зни­цько­го: ро­ки екс­пе­ди­цій, ча­си бо­роть­би за зам­ки, пе­рі­од ви­ста­вок і на­у­ко­вої ді­яль­но­сті. У сті­нах га­ле­реї мо­жна по­ба­чи­ти ба­га­то сві­тлин та порт­ре­тів Бо­ри­са Во­зни­цько­го. Ек­спо­зи­ція та­кож вмі­щує від­ре­став­ро­ва­ні пам’ятки, які він від­на­йшов у за­ки­ну­тих хра­мах і зам­ках Укра­ї­ни. Та­кож бі­ля окре­мих екс­по­на­тів є не­ве­ли­кі ці­ка­ві істо­рії про те, як во­ни по­тра­пи­ли до Бо­ри­са Во­зни­цько­го.

ТОВ «Укра­їн­ська прес-гру­па», код 24249388,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.