Оба­ма – Єв­ро­пі: за­ли­шай­те­ся об’єд­на­ни­ми

Екс­пер­ти «Дня» — про за­яви аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та на са­мі­ті G5 в Ган­но­ве­рі та мо­жли­ві кро­ки За­хо­ду що­до ви­ко­на­н­ня РФ Мін­ських до­мов­ле­но­стей

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вчо­ра у сво­їй на­тхнен­ній про­мо­ві на са­мі­ті G5 в Ган­но­ве­рі пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма за­кли­кав Єв­ро­пу за­ли­ша­ти­ся об’єд­на­ною. При цьо­му він на­го­ло­сив, що світ по­тре­бує силь­ної Єв­ро­пи для під­трим­ки про­гре­су і розв’яза­н­ня про­блем у сфе­рі без­пе­ки.

Ві­зит до Ні­меч­чи­ни — це оста­н­ня зу­пин­ка в ше­сти­ден­но­му за­кор­дон­но­му тур­не Ба­ра­ка Оба­ми, під час яко­го він пра­гнув змі­цни­ти зв’яз­ки із со­ю­зни­ка­ми США за­для бо­роть­би з бо­йо­ви­ка­ми-ісла­мі­ста­ми, при­пи­не­н­ня агре­сії Ро­сії що­до Укра­ї­ни, а та­кож сти­му­лю­ва­н­ня між­на­ро­дної тор­гів­лі.

Аме­ри­кан­ський пре­зи­дент за­зна­чив, що ро­сій­ська агре­сія кри­чу­ще по­ру­ши­ла су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рію не­за­ле­жної єв­ро­пей­ської дер­жа­ви — Укра­ї­ни, що за­гро­жує ба­чен­ню ці­лі­сної, віль­ної та мир­ної Єв­ро­пи, а та­кож про­гре­су, яко­го бу­ло до­ся­гну­то з ча­су за­вер­ше­н­ня хо­ло­дної вій­ни.

«З ці­єї при­чи­ни ми по­вин­ні про­дов­жу­ва­ти до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні в її ре­фор­мах з по­кра­ще­н­ня еко­но­мі­ки, кон­со­лі­да­ції де­мо­кра­тії та у мо­дер­ні­за­ції її зброй­них сил для за­хи­сту сво­єї не­за­ле­жно­сті. Ми по­вин­ні збе­рі­га­ти сан­кції чин­ни­ми, до­ки Ро­сія пов­ні­стю не ви­ко­нає Мін­ські уго­ди», — на­го­ло­сив Оба­ма.

На­пе­ре­до­дні на прес-кон­фе­рен­ції з ні­ме­цьким кан­цле­ром Ан­ге­лою Мер­кель Оба­ма та­кож на­го­ло­сив, що оби­два лі­де­ри за­йма­ють єди­ну по­зи­цію що­до сан­кцій про­ти Ро­сії че­рез її по­лі­ти­ку сто­сов­но Укра­ї­ни.

У свою чер­гу, Мер­кель за­яви­ла, що уго­да про при­пи­не­н­ня во­гню на схо­ді Укра­ї­ни не бу­ла ста­біль­ною і во­ни ра­зом з аме­ри­кан­ським пре­зи­ден­том обго­во­ри­ли шля­хи ре­а­лі­за­ції мирних угод від лю­то­го 2015 ро­ку. «На жаль, ми до­сі не ма­є­мо ста­біль­но­го при­пи­не­н­ня во­гню, і ми по­вин­ні про­су­ва­ти політичний про­цесс, — від­зна­чи­ла кан­цлер, до­дав­ши, що во­на ра­зом з Оба­мою «обго­во­ри­ла ду­же де­таль­ні кро­ки, які у цьо­му пла­ні бу­де вжи­то в подаль­шо­му».

Це до­бре, що гла­ва най­біль­шої у сві­ті дер­жа­ви звер­нув­ся з по­ді­бним за­кли­ком до єв­ро­пей­ських лі­де­рів, але чи не за­пі­зно, зва­жа­ю­чи на те, що в Єв­ро­пі фа­кти­чно від­бу­ва­ю­ться про­це­си де­зін­те­гра­ції, які під­си­лює Ро­сія че­рез рі­зні по­лі­ти­чні пар­тії та під­куп лі­де­рів. І з ін­шо­го бо­ку, у ба­га­тьох у сві­ті ви­ни­ка­ють пи­та­н­ня і до лі­дер­ства ни­ні­шньо­го гла­ви Бі­ло­го до­му, який не вда­є­ться до рі­шу­чих кро­ків зі стри­ма­н­ня ро­сій­ської агре­сії в Укра­ї­ні.

На сво­їй сто­рін­ці у Фейсб­ку го­ло­ва Ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни у за­кор­дон­них спра­ва Ган­на ГОПКО так про­ко­мен­ту­ва­ла зу­стріч Оба­ми з Мер­кель і подаль­ші пе­ре­го­во­ри лі­де­рів G5: Це вла­сне шанс не­о­фі­цій­но до­мо­ви­ти­ся про спіль­ні дії Єв­ро­пи і СШАна пе­рі­од до всту­пу на по­са­ду но­во­го пре­зи­ден­та в сі­чні 2017 ро­ці. Са­міт НАТО у Вар­ша­ві бу­де фор­маль­ним за­крі­пле­н­ням цих до­мов­ле­но­стей. Єв­ро­пей­ська Ра­да на­при­кін­ці черв­ня теж ба­га­то в чо­му їх вра­хує.

Зня­т­тя сан­кцій з Ро­сіі мо­жли­ве ли­ше пі­сля то­го як пу­тін пов­ні­стю ви­ко­нає мін­ські зо­бов’яза­н­ня!! За­бе­ре­ться з на­шої те­ри­то­ріі. Від Укра­і­ни че­ка­ють швид­ко­го здій­сне­н­ня ре­форм. Ви­сно­вок: Від пер­ших кро­ків но­во­го уря­ду за­ле­жить ба­га­то. Яку під­трим­ку отри­му­ва­ти­ме­мо на­да­лі. То­му че­ка­є­мо рі­шу­чих кро­ків. Як ра­див Бай­ден: не змар­нуй­те свій істо­ри­чний шанс.

Джон ХЕРБСТ, го­ло­ва Єв­ра­зій­сько­го цен­тру Ді­ну Па­три­чі в Аме­ри­кан­ської Ра­ди, Ва­шинг­тон:

— Най­ва­жли­ві­ший мо­мент, який про­лу­нав на прес-кон­фе­рен­ції Оба­ми і Мер­кель, по­ля­гав у то­му, що сан­кції що­до Ро­сії бу­дуть за­ли­ша­ти­ся до­ти, по­ки Мо­сква пов­ні­стю ви­ко­нає свої зо­бов’яза­н­ня в Мін­ську. До­сить ці­ка­вим є по­си­ла­н­ня кан­цле­ра Мер­кель на не­стій­ке — вла­сне, не­і­сну­ю­че — при­пи­не­н­ня во­гню і не­об­хі­дність прийня­т­тя де­таль­них кро­ків в по­лі­ти­чно­му про­це­сі. За остан­ні три мі­ся­ці від­бу­ли­ся де­які озна­ки то­го, що сто­ро­ни по­чи­на­ють шу­ка­ти но­ві спосо­би ре­є­стра­ції про­гре­су в по­лі­ти­чно­му про­це­сі — зу­стріч Ну­ланд—Сур­ков у сі­чні, озву­че­на укра­їн­ськи­ми ЗМІ ідея при­зна­че­н­ня Юрія Бой­ка і Рі­на­та Ахме­то­ва гу­бер­на­то­ра­ми Лу­ган­ської та До­не­цької обла­стей. Ціл­ком мо­жли­во, па­ні Мер­кель мір­кує в цьо­му ду­сі.

Ми­ко­ла КАПІТОНЕНКО, ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор Цен­тру до­слі­дже­н­ня між­на­ро­дних від­но­син, Ки­їв:

— Ві­зит до Єв­ро­пи під­во­дить своє­рі­дний під­су­мок по­лі­ти­ки адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Оба­ми, в якій транс­а­тлан­ти­чна єд­ність бу­ла го­лов­ним прин­ци­пом. Оба­му кри­ти­ку­ють ба­га­то в Укра­ї­ні за йо­го обе­ре­жність, на­зи­ва­ю­чи її «не­рі­шу­чі­стю», то­ді як сам Оба­ма, схо­же, вва­жає це сво­єю силь­ною сто­ро­ною. Успі­шна зов­ні­шня по­лі­ти­ка, з то­чки зо­ру аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та, який від­хо­дить, — це по­лі­ти­ка лі­дер­ства, со­лі­дар­ної від­по­від­аль­но­сті і уни­кне­н­ня одно­сто­рон­ніх дій, зло­вжи­ва­н­ня яки­ми за ча­сів Бу­ша-мо­лод­шо­го істо­тно зву­зи­ли для аме­ри­кан­ців про­стір для ма­нев­ру. Всі ві­сім ро­ків Оба­ма на­ма­гав­ся не ста­ва­ти за­ру­чни­ком чу­жих дій або без­ді­яль­но­сті, і це йо­му вда­ло­ся. Ін­ша спра­ва, що за це до­ве­ло­ся за­пла­ти­ти ці­ну. Гло­баль­на роль США ста­ла менш актив­ною, ан­ти­а­ме­ри­кан­ські ре­жи­ми, прийняв­ши це за слаб­кість, актив­но ско­ри­ста­ли­ся мо­мен­том. Але в дов­го­стро­ко­вій пер­спе­кти­ві во­ни ви­яви­ли­ся в на­ба­га­то скла­дні­шій си­ту­а­ції. В Єв­ро­пі Оба­ма за­кли­кав до єд­но­сті. Це тра­ди­цій­ний ме­сидж ба­га­тьох де­ся­ти­літь. У ньо­го вкла­де­но спіль­ні цін­но­сті, ба­че­н­ня, до­ві­ру і вза­єм­ну за­ле­жність. Аме­ри­ці по­трі­бна силь­на та єди­на Єв­ро­па. Для цьо­го по­трі­бна Бри­та­нія в Єв­ро­пі і збіль­ше­ний фі­нан­со­вий і обо­рон­ний вне­сок єв­ро­пей­ців у НАТО.

Тут ми по­ба­чи­ли чер­го­ве під­твер­дже­н­ня то­го, що єди­на Єв­ро­па — кра­щий для США стра­те­гі­чний со­ю­зник з усіх мо­жли­вих. Ці мо­ти­ви ви­зна­чи­ли і ри­то­ри­ку що­до укра­їн­сько­го пи­та­н­ня. Фра­за Оба­ми про те, що ан­ти­ро­сій­ські сан­кції мо­жуть бу­ти зня­ті тіль­ки пі­сля ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод до­пов­ни­ла­ся сло­вом should — і ста­ла зву­ча­ти як «мо­жуть і по­вин­ні бу­ти зня­ті». Це яв­ний ре­ве­ранс в сто­ро­ну по­зи­ції єв­ро­пей­ців що­до по­то­чно­го кон­флі­кту: Крим ви­но­си­ться за дуж­ки сан­кцій, а їхньою го­лов­ною ме­тою виступає при­мус Мо­скви до більш конст- ру­ктив­ної по­зи­ції. Єв­ро­пей­ський погляд на те, що від­бу­ва­є­ться стає все більш зру­чним для Мо­скви, до­зво­ля­ю­чи ма­ні­пу­лю­ва­ти від­по­від­аль­ні­стю за ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод, а то і від­по­від­аль­ні­стю за кон­флікт в ці­ло­му. Пла­ти­ти за більш жорс­тку по­зи­цію що­до Ро­сії ри­зи­ком роз­ри­ву з єв­ро­пей­ця­ми обе­ре­жний Оба­ма не хо­че. За­ли­ша­є­ться від­кри­тим пи­та­н­ня про те, на скіль­ки цьо­го бу­де хо­ті­ти на­сту­пна го­спо­ди­ня або го­спо­дар Бі­ло­го до­му.

Бо­ю­ся, ци­ми кро­ка­ми, про які го­во­рить Мер­кель, мо­же ви­яви­ти­ся по­си­ле­н­ня ти­ску на Укра­ї­ну. Єв­ро­пей­ці пе­ре­бу­ва­ють у ме­жах мо­жли­во­го — то­го, що мо­жна до­сяг­ти за до­по­мо­гою сан­кцій. Якщо два ро­ки то­му пи­та­н­ня сто­я­ло про те, чо­го ж мо­жна до­сяг­ти, то сьо­го­дні від­по­відь вже ві­до­ма. Ва­же­лів більш силь­но­го ти­ску на Мо­скву в Бер­лі­ні, Па­ри­жі та Брюс­се­лі не­має, як не­має і єди­ної стра­те­гії що­до Ро­сії. А ось ва­же­лі ти­ску на Укра­ї­ну є. Ра­зом з ба­жа­н­ням ско­рі­ше за­мо­ро­зи­ти кон­флікт на Дон­ба­сі, во­ни мо­жуть спра­цю­ва­ти ду­же не­спо­ді­ва­ним для нас чи­ном.

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

БА­РАК ОБА­МА: КОРОЛЕВА ЄЛИ­ЗА­ВЕ­ТА БУ­ЛА ДЖЕ­РЕ­ЛОМ НАТХНЕННЯ ДЛЯ МЕ­НЕ, ЯК І ДЛЯ БА­ГА­ТЬОХ ЛЮ­ДЕЙ У ВСЬО­МУ СВІ­ТІ. ВО­НА СПРАВ­ДІ — ОДНА З МОЇХ УЛЮБЛЕНИХ ЛЮ­ДЕЙ, І НАМ ПО­ВИН­НО ДУ­ЖЕ ПОЩАСТИТИ, ЩОБ ДО­СЯГ­ТИ 90 РО­КІВ І БУ­ТИ ТА­КИ­МИ Ж ЕНЕРГІЙНИМИ, ЯК ВО­НА. ЄЛИ­ЗА­ВЕ­ТА — ДИВОВИЖНА ЛЮ­ДИ­НА І СПРАВ­ЖНЯ ПЕРЛИНА СВІ­ТУ, А НЕ ЛИ­ШЕ СПОЛУЧЕНОГО КО­РО­ЛІВ­СТВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.