П’ять ви­став про ві­чне

У Ки­є­ві від­бу­де­ться Між­на­ро­дний фе­сти­валь хо­ре­о­гра­фі­чно­го ми­сте­цтва «КМАТОБ-FEST-2016»

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

27 та 28 кві­тня на сце­ні Ки­їв­сько­го му­ні­ци­паль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юна­цтва від­бу­де­ться Між­на­ро­дний фе­сти­валь хо­ре­о­гра­фі­чно­го ми­сте­цтва «КМАТОБ-FEST-2016». На­га­да­є­мо, цей фо­рум про­хо­ди­ти­ме вже втре­тє, але впер­ше — від­бу­ва­ти­ме­ться у ста­ту­сі мі­жна­ро­дно­го (се­ред йо­го уча­сни­ків, окрім ві­тчи­зня­них ви­ко­нав­ців, бу­дуть ві­до­мі май­стри су­ча­сно­го тан­цю­валь­но­го ми­сте­цтва з кра­їн За­хі­дної Єв­ро­пи).

— У про­гра­мі бу­де пред­став­ле­но п’ять ви­став, — роз­ка­зав «Дню» Бо­г­дан СОБУЦЬКИЙ, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Ки­їв­сько­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей­та юна­цтва. — Те­ма­ти­ка роз­ма­ї­та, однак усі ви­ста­ви мо­жна на­зва­ти роз­ду­ма­ми про ві­чні про­бле­ми, близь­кі ко­жно­му, про вза­є­мозв’язок осо­би­сто­сті з ото­чу­ю­чим сві­том. Одні­єю з по­дій фе­сту ста­не ство­ре­ний в Укра­ї­ні зна­ним хо­ре­о­гра­фом із Швей­ца­рії То­ма­сом Мет­тле­ром пер­фор­манс Some Men Must Die («Де­які чо­ло­ві­ки ма­ють по­мер­ти»), який ви­ко­на­ють тан­ців­ни­ки, акто­ри та му­зи­кан­ти з рі­зних кра­їн.

Ці­ка­ви­ми для гля­да­чів бу­дуть і су­ча­сна тан­цю­валь­на вистава Adur («Адур») іспан­сько­го ба­лет­мей­сте­ра з Кра­ї­ни Ба­сків Хор­хе Ха­у­ре­ѓі Ал­люе, яка здій­сне­на у спів­пра­ці з тан­ців­ни­ка­ми з рі­зних ки­їв­ських ко­ле­кти­вів; по­ста­нов­ки на­ших спів­ві­тчи­зни­ків — прем’єра This Is Jazz Jam («Це джаз джем») по­пу­ляр­но­го ко­ле­кти­ву Apachе Crew під ке­рів­ни­цтвом Ана­то­лія Са­чів­ка, і тан­цю­валь­но-те­а­траль­на вистава «Ко­ри­дор» ки­я­ни­на Юрія При­ста­є­цько­го (її впер­ше по­ка­за­ли на остан­ньо­му «Го­голь-фе­сті»). На ідею ство­ре­н­ня пер­фор­ман­су хо­ре­о­гра­фа на­ди­хнув ві­до­мий ан­глій­ський те­атр DV8 та одна з йо­го те­ле­ви­став Strange Fish. «Ко­ри­дор» — це фі­ло­соф­ська хо­ре­о­гра­фі­чна вистава про ві­чні про­бле­ми, близь­кі ко­жно­му, та спро­ба зро­зу­мі­ти, що в цьо­му жит­ті ва­жли­во, а що — мар­но­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.