72 ро­ки пі­сля Гур­бів...

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

На Рів­нен­щи­ні на мі­сці най­біль­шо­го в істо­рії УПА бою зве­ли цер­кву

Цьо­го­річ ми­нає 72 ро­ки з ча­су Гур­бен­сько­го бою. У ньо­му зі­йшло­ся до 5 ти­сяч пов­стан­ців та від 20 до 35 ти­сяч НКВСів­ців. Це бу­ли до­бре під­го­тов­ле­ні, до­бір­ні вій­ська. Їхня ме­та по­ля­га­ла в то­му, щоб ви­ті­сни­ти з лі­сів укра­їн­ських пов­стан­ців і роз­би­ти їх. Але цьо­го зро­би­ти не вда­ло­ся, бо во­ї­ни УПА­прор­ва­ли ото­че­н­ня і зумі­ли ви­ве­сти май­же три ти­ся­чі бій­ців. Про­те там за­ли­ши­ли­ся се­ля­ни, тяж­ко­по­ра­не­ні, мед­се­стри. Усіх їх по-зві­ря­чо­му вби­ли. Рі­дні пов­стан­ців шу­ка­ли по лі­су за­ги­блих. По­тім зро­би­ли сим­во­лі­чний на­сип і по­ста­ви­ли хрест. Ра­дян­ська вла­да йо­го пе­рі­о­ди­чно зни­щу­ва­ла, а мі­сце­ві лю­ди зно­ву ста­ви­ли. Те­пер в ур­очи­щі Гур­би діє чо­ло­ві­чий мо­на­стир. Ни­ні ж, на ро­ко­ви­ни бою, тут освя­ти­ли но­во­збу­до­ва­ний храм.

«Та­кі ве­ли­кі бої бу­ли не зов­сім ха­ра­ктер­ні для УПА. Все-та­ки бій­ців го­ту­ва­ли до пар­ти­зан­ської вій­ни. Це — ін­ша та­кти­ка. Атут до­ве­ло­ся про­ти­сто­я­ти до­бре під­го­тов­ле­ним вну­трі­шнім вій­ськам. Утім, укра­їн­ські пов­стан­ці до­ве­ли, що на­віть у та­ких важ­ких умо­вах во­ни мо­жуть три­ма­ти обо­ро­ну і про­ри­ва­ти ото­че­н­ня, — ко­мен­тує за­ві­ду­вач від­ді­лу «Ін­сти­тут до­слі­дів Во­ли­ні» Рів­нен­сько­го обла­сно­го кра­є­знав­чо­го му­зею Ігор Мар­чук. — У Гур- бен­сько­му бою за­ги­ну­ло 400—500 лю­дей. Річ у тім, що окре­мі со­тні бу­ли не­що­дав­но сфор­мо­ва­ні з се­лян, во­ни бу­ли ще не­об­стрі­ля­ні. До то­го ж від­чу­ва­ли­ся про­бле­ми з озбро­є­н­ням. Пов­стан­ці не змо­гли за­бра­ти сво­го шпи­та­лю. НКВСів­ці роз­стрі­лю­ва­ли по­ра­не­них, де­ко­го до­би­ва­ли ба­гне­та­ми. До­ля ба­га­тьох пов­стан­ців із Гур­бен­ських лі­сів за­ли­ша­ла­ся не­ві­до­мою. Тіль­ки не­що­дав­но нам вда­ло­ся ді­зна­ти­ся про одно­го із пов­стан­ських ва­таж­ків із Кре­ме­неч­чи­ни — Ан­дрія Ло­ба­ра. Про це у ли­сті на­пи­са­ла жін­ка, яка за­раз ме­шкає у Хер­сон­ській обла­сті. У той час во­на бу­ла мед­се­строю у пов­стан­сько­му шпи­та­лі і ста­ла свід­ком йо­го за­ги­бе­лі».

До­слі­дни­цька ро­бо­та що­до бою три­ває. «Під час роз­ко­пок у Гур­бен­ських лі­сах ми ви­яви­ли чи­ма­ло ці­ка­вих зна­хі­док. Се­ред них, зокре­ма, пер­сні з три­зу­бом. Ви­яв­ля­є­ться, пов­стан­ці пе­ре­хо­ву­ва­ли єв­рея-юве­лі­ра, який жив у Ду­бно. Він пе­ре­плав­ляв мо­не­ти і ро­бив із них та­кі кіль­ця. Те­пер ці екс­по­на­ти мо­жна по­ба­чи­ти в кра­є­знав­чо­му му­зеї, — роз­по­від­ає уча­сник екс­пе­ди­цій Ми­хай­ло Ба­ла­но­вич. — Якось на­тра­пи­ли на одне по­хо­ва­н­ня — ті­ло пов­стан­ця ле­жа­ло облич­чям до­ни­зу. Апід гру­дьми ви­яви­ла­ся гра­на­та. НКВСів­ці ро­би­ли так нав­ми­сно, щоб ті, ко­трі при­йдуть впі­зна­ва­ти за­ги­блих, ги­ну­ли».

ФОТО НАДАНО АВ­ТО­РОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.