«Спо­ді­ва­ю­ся на ви­прав­ду­валь­ний вер­дикт...»

Адво­кат Док­ка Іцла­єв — про очі­ку­ва­н­ня від фі­на­лу «че­чен­ської спра­ви»

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Но­вий по­во­рот у про­це­сі про­ти укра­їн­ців — Ми­ко­ли Кар­пю­ка і Ста­ні­сла­ва Кли­ха, — яких Ро­сія аб­сур­дно зви­ну­ва­чує в уча­сті у Пер­шій че­чен­ській вій­ні, обу­рив пра­во­за­хи­сни­ків. Не­що­дав­но Вер­хов­ний суд Че­чен­ської Ре­спу­блі­ки, що у Гро­зно­му, всу­пе­реч во­лі укра­їн­ців ви­рі­шив вве­сти до­да­тко­вих адво­ка­тів, що мо­же зруй­ну­ва­ти в очах при­ся­жних, за яки­ми — вер­дикт, по­зи­цію за­хи­сту. І це — не­за­дов­го до су­до­вих де­ба­тів, що ма­ють роз­по­ча­ти­ся 4 трав­ня.

«Та­ке рі­ше­н­ня є ци­ні­чним по­ру­ше­н­ням пра­ва на за­хист обох під­су­дних, га­ран­то­ва­но­го Єв­ро­пей­ською кон­вен­ці­єю про за­хист прав лю­ди­ни і осно­во­по­ло­жних сво­бод, а та­кож Кри­мі­наль­ним про­це­су­аль­ним ко­де­ксом РФ та рі­ше­н­ням про «по­двій­ний за­хист» Ра­ди Фе­де­раль­ної па­ла­ти адво­ка­тів від 27 ве­ре­сня 2013 ро­ку», — йде­ться у за­яві гро­мад­ської іні­ці­а­ти­ви «Єв­ро­май­дан SOS» і Укра­їн­ської Гель­синк­ської спіл­ки з прав лю­ди­ни. Адво­кат, яко­го суд при­зна­чив Ми­ко­лі Кар­пю­ку, ви­рі­шив від­мо­ви­ти­ся від спра­ви, але чер­го­вий трюк ро­сій­ської Фе­мі­ди на­сто­ро­жує. Док­ка ІЦЛА­ЄВ, адво­кат Ми­ко­ли Кар­пю­ка:

— То­чно ді­зна­є­мо­ся, що ви­рі­шив адво­кат, яко­го суд при­зна­чив Ми­ко­лі, тіль­ки на су­до­во­му за­сі­дан­ні 4 трав­ня. Про рі­ше­н­ня дру­го­го адво­ка­та ні­чо­го не ві­до­мо. Але ви­ступ у де­ба­тах адво­ка­та, який не брав уча­сті в су­до­во­му роз­гля­ді, без­умов­но, де­зо­рі­єн­тує при­ся­жних за­сі­да­те­лів. Ав­за­га­лі де­ба­ти мо­жуть за­вер­ши­ти­ся бу­кваль­но за день.

Кон­суль­ство Укра­ї­ни в Ро­сто­ві-на­До­ну актив­но пра­цює. Без їхньої до­по­мо­ги нам не вда­ло­ся б ор­га­ні­зу­ва­ти на­віть при­їзд свід­ків за­хи­сту. Кон­су­ли лю­дя­ні й ін­те­лі­ген­тні, во­ни за­ці­кав­ле­ні бра­ти участь в про­це­сі у тій мі­рі, в якій це мо­жли­во.

Вза­га­лі, ду­же спо­ді­ва­ю­ся на ви­прав­ду­валь­ний вер­дикт при­ся­жних, по­при те, що го­ло­ву­ю­чий у су­до­во­му за­сі­дан­ні (Ва­хід Ісма­ї­лов. — Авт.) вжи­ває всіх мо­жли­вих за­хо­дів, щоб у при­ся­жних сфор­му­ва­лась не­га­тив­на дум­ка про на­ших підза­хи­сних. Та­кож вва­жаю, що вла­да Укра­ї­ни має ве­сти ро­бо­ту для ви­зво­ле­н­ня Кар­пю­ка і Кли­ха в рам­ках ін­ших ме­ха­ні­змів, як, на­при­клад, у спра­ві На­дії Сав­чен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.