Від Iзю­ма до Ста­ни­ці Лу­ган­ської

Він­ни­цькі во­лон­те­ри по­ве­зли на пе­ре­до­ву ве­ли­ко­дні сма­ко­ли­ки, а звід­ти за­бе­руть по­да­ру­нок для пре­зи­ден­та Ли­тви

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, Він­ни­ця

Ко­пче­ні ков­ба­ски і ша­шли­ки, ко­тле­ти і кру­че­ни­ки, пе­чи­во і пи­ріж­ки, до­ма­шня баб­ка і па­со­чки, кра­шан­ки і пи­сан­ки, а ще ди­тя­чі ма­люн­ки, обе­ре­ги, іко­ни та мо­ли­тов­ни­ки — все це сьо­го­дні по­ве­зли він­ни­ча­ни на пе­ре­до­ву. Мар­шрут спіл­чан із «Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій та во­лон­те­рів АТО» про­ля­же від Ізю­ма (Хар­ків­ської обла­сті) до Ста­ни­ці Лу­ган­ської. Пла­ну­ють ще від­ві­да­ти По­па­сну та Ар­те­мівськ, щоб пе­ре­да­ти пе­ре­да­чі з ма­лої ба­тьків­щи­ни. На­зад во­лон­те­ри по­вер­ну­ться не з по­ро­жні­ми ру­ка­ми. Бій­ці, які не­суть слу­жбу на пе­ре­до­вій, під­го­ту­ва­ли для пре­зи­ден­та Ли­тви Да­лі Гри­ба­у­скай­те спе­ці­аль­ний по­да­ру­нок — три­ме­тро­вий ли­тов­сько-укра­їн­ський пра­пор зі сло­ва­ми вдя­чно­сті за під­трим­ку і ро­зу­мі­н­ня.

« На­при­кін­ці бе­ре­зня Гро­мад­ська Спіл­ка «Все­укра­їн­ське об’єд­на­н­ня уча­сни­ків бо­йо­вих дій та во­лон­те­рів АТО » про­во­ди­ла Між­на­ро­дний фо­рум «Ве­те­ра­ни вій­ни за МИР», у яко­му зав­дя­ки скайп-зв’яз­ку взя­ли участь пред­став­ни­ки ли­тов­сько­го се­йму, — роз­по­від­ає го­ло­ва Спіл­ки Ана­то­лій Слі­він­ський. — Щоб від­дя­чи­ти ли­тов­цям за під­трим­ку та ви­сло­ви­ти осо­бли­ві сло­ва по­дя­ки пре­зи­ден­ту Ли­тви, ми ви­рі­ши­ли зши­ти ли­тов­сько-укра­їн­ський пра­пор і під­пи­са­ти йо­го в рі­зних вій­сько­вих під­роз­ді­лах вздовж пе­ре­до­вої. Хло­пці ідею під­три­ма­ли на «ура», бо з по­ва­гою став­ля­ться до Да­лі Гри­ба­у­скай­те. По­да­ру­нок пла­ну­є­мо при­вез­ти до Він­ни­ці. Ада­лі — або пе­ре­да­мо йо­го в По­соль­ство Ли­тви в Укра­ї­ні, або ж са­мі за­ве­зе­мо в Ли­тву. Але пра­пор з по­ба­жа­н­ня­ми обов’яз­ко­во бу­де до­став­ле­ний адре­са­то­ві».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.