Сьо­ма пе­ре­мо­га Во­ло­ди­ми­рВо­лин­ської ху­до­жньої шко­ли

Den (Ukrainian) - - День України - Тре­тьо­кла­сни­ця Ва­ле­рія Па­юк здо­бу­ла зо­ло­ту на­го­ро­ду на Мі­жна­ро­дно­му кон­кур­сі ди­тя­чих ма­люн­ків у Япо­нії. На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

На цьо­му ма­люн­ку зо­бра­же­ні зви­чай­ні ре­чі: зи­ма, яку во­на зо­бра­зи­ла у жов­тих ко­льо­рах, про­ста сіль­ська ове­чка на ков­за­нах... Са­ме ця ди­тя­ча без­по­се­ре­дність, ко­ли ав­то­ри ро­біт, зва­жа­ю­чи на юний вік, ще не бо­я­ться зо­бра­жа­ти те, що хо­чуть, і так, як уяв­ля­ють, і ви­кли­кає ви­со­ку оцін­ку на по­ді­бних кон­кур­сах. З ча­сом ді­ти втра­ча­ють свою зда­тність пе­ре­да­ти свої від­чу­т­тя і ро­зу­мі­н­ня, по­при, як ка­жуть, за­ко­ни та ав­то­ри­те­ти. А Ва­ле­рії Па­юк, ко­тра жи­ве у се­лі За­річ­чя, що плав­но пе­ре­хо­дить у мі­сто Во­ло­ди­мир-Во­лин­ський, ще так ма­ло ро­ків. Во­на тре­тьо­кла­сни­ця у за­галь­но­осві­тній шко­лі, а її ро­бо­та, яку на­зва­ла «Ма­лень­ка ове­чка» і за яку здо­бу­ла зо­ло­ту на­го­ро­ду на кон­кур­сі у Япо­нії, вза­га­лі на­ма­льо­ва­на нею ще рік то­му.

Ва­ле­рія Па­юк від­ві­дує Усти­лузь­ку шко­лу ми­стецтв, ко­тра пра­цює на ба­зі Во­ло­ди­мир-Во­лин­ської ди­тя­чої ху­до­жньої шко­ли. Ра­ні­ше сіль­ські і мі­ські ді­ти за­йма­ли­ся в одній шко­лі, але, оскіль­ки фі­нан­су­ва­н­ня на куль­ту­ру іде за те­ри­то­рі­аль­ним прин­ци­пом, то­му й ви­рі­ше­но бу­ло роз­ді­ли­ти­ся на дві шко­ли. Ви­кла­да­чем, який без­по­се­ре­дньо пра­цю­вав з Ва­ле­рі­єю, є Оле­на Сви­ри­до­ва. За­сту­пник ди­ре­кто­ра Во­ло­ди­мир-Во­лин­ської ху­до­жньої шко­ли Іри­на На­дю­ко­ва ка­же, що на­ра­зі ма­ють 36 зді­бних сіль­ських ді­тей, і це чо­ти­ри пов­но­цін­ні гру­пи по 9 чо­ло­вік у ко­жній. А пе­ре­мо­га на все­сві­тньо­му кон­кур­сі у Япо­нії, на який за­зви­чай над­си­ла­ють ро­бо­ти со­тня­ми ти­сяч, для шко­ли вже не пер­ша, а сьо­ма. Ва­ле­рія ж — тре­тя ви­хо­ван­ка Во­ло­ди­мир-Во­лин­ської ху­до­жньої шко­ли, ко­тра на та­ко­му кон­кур­сі здо­бу­ла зо­ло­ту на­го­ро­ду. За­га­лом же ви­хо­ван­ці ці­єї шко­ли що­рі­чно отри­му­ють на­го­ро­ди мі­жна­ро­дно­го рів­ня.

Із Япо­нії Ва­ле­рія отри­ма­ла, зві­сно, ди­плом, а ще — кни­гу-ка­та­лог зі сві­тли­на­ми ро­біт пе­ре­мож­ців кон­кур­су і ве­ли­кий на­бір па­стель­них олів­ців. Бо са­ме олів­ця­ми їй і по­до­ба­є­ться ма­лю­ва­ти най­біль­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.