Ер­до­ган за­кли­кав не по­лі­ти­зу­ва­ти спіль­ної істо­рії тур­ків та вір­мен

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Тайїп Ер­до­ган за­кли­кав не по лі ти зу ва ти спіль ної іс то рії тур­ків та вір­мен. Як пе­ре­дає ін­фор­ма­цій­не агент­ство Anadolu, про це йде­ться в йо­го звер­нен­ні, яке за­чи­тав ар­хі­єпис­коп Арам Ате­шян, гла­ва Вір­мен­ської цер­кви в Ту­реч­чи­ні під час це­ре­мо­нії вша­ну­ва­н­ня у Стам­бу­лі уби­тих 1915 ро­ку вір­мен. «Ми не при­пи­ни­мо ді­я­ти за­ра­ди дру­жби і ми­ру про­ти тих, хто пра­гне не­на­ви­сни­цьки­ми й во­ро­жи­ми за­ява­ми від­да­ли­ти одне від одно­го ці два су­сі­дніх на­ро­ди, які ма­ють спіль­ну істо­рію і схо­жі тра­ди­ції, а та­кож по­лі­ти­зу­ва­ти істо­рію», — йде­ться у за­яві ту- ре­цько­го пре­зи­ден­та. Ер­до­ган за явив, що вша но вує пам’ ять всіх за­ги­блих в пе­рі­од 1915— 1923 ро­ків «осман­ських гро­ма­дян» не­за­ле­жно від їхньої етні­чної та ре­лі­гій­ної при­на­ле­жно­сті, на­звав­ши це «спіль­ним бо­лем». Тим ча­сом пре­зи­дент Вір­ме­нії Серж Сар­ґсян від­ві­дав ме­мо­рі­аль­ний ком­плекс «Ці­цер­на­ка­берд», де вша­ну­вав пам’ять жертв ма­со­вої рі­за­ни­ни вір­мен в Осман­ській ім­пе­рії. Із Сар­ґся - ном пе­ре­бу­ва­ли йо­го дру­жи­на, прем’єр-мі­ністр кра­ї­ни, спі­кер, мі­ні­стри і по­са­дов­ці, а та­кож ві­до­мий фран­цузь­кий шан­со­ньє Шарль Азна­вур та гол­лі­вуд­ський актор Джордж Клу­ні.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.