Круз і Кей­сік об’єд­ну­ють зу­си­л­ля про­ти Трам­па

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Су­пер­ни­ки До­наль­да Трам­па в бо­роть­бі за ви­су­не­н­ня кан­ди да том у пре зи ден ти від Рес - пуб лі кансь кої пар тії — Тед Круз і Джон Кей­сік — ого­ло­си­ли про план ко­ор­ди­ну­ва­ти свої дії для то го, щоб не до пус ти ти но­мі­на­ції мі­льяр­де­ра. Вве­че­рі у не­ді­лю ви­бор­чий штаб Кей­сі­ка за­явив, що на­дасть Кру­зу «від­кри­тий шлях» під час прай­ме - різ у шта­ті Ін­ді­а­на. Одно­ча­сно з цим у шта­бі Кру­за за­яви­ли, що не за­ва­жа­ти­муть Кей­сі­ку в Оре­го­ні та Нью-Ме­кси­ко. Та­ка до­мов ле ність двох кан ди да тів є без­пре­це­ден­тним рі­ше­н­ням для су­ча­сної аме­ри­кан­ської по­лі­ти­ки, за зна чає агент ст во AP. «Якщо До­нальд Трамп ви­яви­ться кан ди да том у лис то па ді, це бу­де ка­та­стро­фою для Ре­спу­блі­кансь кої пар тії. І не то му, що йо го пе ре мо жуть на ви бо рах Клін­тон чи Сан­дерс, а то­му, що в ра­зі йо­го но­мі­ну­ва­н­ня пар­тія бу­де від­ки­ну­та на по­ко­лі­н­ня на­зад», — ска­зав ме­не­джер ви­бор­чо­го шта­бу Кру­за Джефф Ро. За­яви шта­бів двох кан­ди­да­тів­рес пуб лі кан ців про лу на ли за два дні до прай ме різ у п’ яти шта­тах — Ме­рі­лен­ді, Род-Ай - лен ді, Кон нек ти ку ті, Пен сіль - ва­нії та Де­ла­ве­рі. Під час одно­го зі сво­їх не­що­дав­ніх ви­сту­пів у мі­сті Гейґер­ста­ун (штат Ме­рі­ленд) До­нальд Тра­пм кіль­ка ра­зів на го ло сив, що роз ра хо вує ма­ти го­ло­си 1237 де­ле­га­тів, не­об хід ні для ви су нен ня на пар - тій но му з’ їз ді кан ди да том на ви бо рах від рес пуб лі кан ців у пер­шо­му ту рі го ло су ван ня. Шта­би Кру­за та Кей­сі­ка роз­ра­хо­ву­ють, що до­мов­ле­ність до­по­мо­же за­по­біг­ти Трам­пу зі­бра­ти за­зна­че­ну кіль­кість го­ло­сів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.