США роз­ши­рять кон­тин­гент у Си­рії вше­сте­ро

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма ви рі шив збіль ши ти аме ри - кансь кий війсь ко вий кон тин - гент у Си рії на 250 осіб, по ві - дом ля ють за хід ні ін фор ма ген - ції з по си лан ням на ви со ко по - са­дов­ців Бі­ло­го до­му. Про це рі­шен ня Оба ма офі цій но ого ло - сив учо ра, ви сту па ю чи в ні - ме­цько­му мі­сті Ган­но­вер, ку­ди він при­був для пе­ре­го­во­рів з єв­ро пейсь ки ми со юз ни ка ми. За - раз у Си­рії пе­ре­бу­ва­ють близь­ко 50 аме ри кансь ких бій ців спец при зна чен ня. Пі сля роз - ши рен ня чи сель ність кон тин - ген ту зрос те до 300 осіб, тоб то вшес те ро. США бо рють ся з « ІД » пе ре важ но шля хом авіа - уда­рів. Оба­ма не­о­дно­ра­зо­во за- яв ляв, що не зби ра єть ся по чи - на ти пов но цін ну на зем ну опе - ра­цію, але не ба­чить пе­ре­шкод для над­си­ла­н­ня в Си­рію за­го­нів спец при зна чен ня. Га зе та Wall Street Journal з по­си­ла­н­ням на влас ні дже ре ла ствер д жує, що біль­шість вій­сько­вих, яких від­прав лять до Си рії, та кож бу - дуть спец при зна чен ця ми, але ра зом із ни ми по їде ме дич ний пер со нал та служ би по ста чан - ня. Роз ши рен ня війсь ко вої при сут нос ті в Си рії об го во рю - ють уже кіль­ка ти­жнів. Ра­дни­ки Оба­ми вва­жа­ють, що та­кий крок на­дасть мо­жли­вість ефе­ктив­ні­ше бо­ро­ти­ся з бо­йо­ви­ка­ми екс тре міс­тсь ко го угру по ван ня «Іслам­ська дер­жа­ва».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.