СБУ: «обмін ре­аль­ний»

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Вне­ді­лю Пре­зи­дент Пе­тро Порошенко в ефі­рі низ­ці те­ле­ка­на­лів по­ві­до­мив, що На­дія Сав­чен­ко мо­же бу­ти звіль­не­на про­тя­гом кіль­кох ти­жнів. Та­кож Гла­ва дер­жа­ви за­кли­кав по­лі­ти­ків не ро­би­ти зай­вих ви­слов­лю­вань що­до пи­та­н­ня звіль­не­н­ня укра­їн­ської льо­тчи­ці, для то­го, щоб не за­ва­ди­ти пе­ре­мо­ви­нам. На­га­да­є­мо, що ви­кра­де­ну ро­сій­ськи­ми бой- ови­ка­ми На­дію Сав­чен­ко ро­сій­ський суд при­го­во­рив до 22 ро­ків ув’язне­н­ня. Не­спра­ве­дли­во за­су­дже­на від­мо­ви­лась від апе­ля­ції. Остан­нім ча­сом в ЗМІ ре­гу­ляр­но з’яв­ля­є­ться ін­фор­ма­ція про мо­жли­вий обмін укра­їн­ки на за­хо­пле­них ЗСУ ро­сій­ських ГРУшни­ків Але­ксан­дро­ва і Єро­фе­є­ва.

Ра­дник Го­ло­ви Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни Оле­ксандр Бє­лов в ко- мен­та­рі «Дню» ска­зав, що в за­явах Пре­зи­ден­та що­до мо­жли­во­го обмі­ну Сав­чен­ко на ГРУшни­ків ні­яко­го фаль­стар­ту не­має: «Ва­жли­во окрім ме­се­джів ще й ро­би­ти кон­кре­тні спра­ви. Та­кий обмін ре­аль­ний, але без­умов­но є ре­чі, які за­раз не мо­жна роз­го­ло­шу­ва­ти. Про­те і з са­ми­ми ГРУшни­ка­ми тре­ба спра­ву до­ве­сти до кін­ця, адже з їх бо­ку ще мо­жли­ва апе­ля­ція».

Пре­зи­дент Пе­тро Порошенко за­явив, що укра­їн­ську льо­тчи­цю На­дію Сав­чен­ко бу­де звіль­не­но най­ближ­чи­ми ти­жня­ми

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.