Чо­го бо­я­ться ки­я­ни?

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Пар­кан дов­ко­ла Пав­лів­сько­го скве­ру мі­ська вла­да по­яснює стар­том ка­пі­таль­но­го ре­мон­ту

Дня­ми актри­са та ре­жи­сер­ка Ка­те­ри­на Сте­пан­ко­ва по­ві­до­ми­ла на сво­їй сто­рін­ці у Facebook, що Пав­лів­ський сквер на ро­зі ву­лиць Го­го­лів­ської та Во­ло­ди­ми­ра Вин­ни­чен­ка про­тя­гом лі­та за­кри­ють на ре­кон­стру­кцію, а на­ра­зі те­ри­то­рію за­го­ро­ди­ли пар­ка­ном. «Я пам’ятаю ре­кон­стру­кцію фон­та­на на Львів­ській пло­щі, де над пар­ка­ном по­тро­ху по­ча­ла з’яв­ля­ти­ся бу­дів­ля ни­ні­шньої BILLA (ме­ре­же­вий су­пер­мар­кет. — Авт.). Де ще так вмі­ють ре­кон­стру­ю­ва­ти фон­та­ни? То уявіть, лю­ди до­брі, що во­ни зро­блять із на­шим Пав­лів­ським пар­ком! 2013-го вже йшли роз­мо­ви про ре­кон­стру­кцію, а по­тім пі­сля Май­да­ну хо­ро­ші лю­ди зу­пи­ни­ли бу­дів­ни­цтво на йо­го те­ри­то­рії! Аж ось знов!!! Ря­туй­те!!!» — емо­цій­но про­ко­мен­ту­ва­ла си­ту­а­цію Ка­те­ри­на Сте­пан­ко­ва.

За Пав­лів­ський сквер та при­ле­глі те­ри­то­рії мі­сце­ві ме­шкан­ці бо­рю­ться близь­ко де­ся­ти ро­ків. По­руч зна­хо­ди­ться са­на­то­рій «Са­лют», ко­трий мі­сто кіль­ка ро­ків то­му від­да­ло за­бу­дов­ни­ку і який за­раз акти­ві­сти на­ма­га­ю­ться по­вер­ну­ти у ко­му­наль­ну вла­сність. Тро­хи ви­ще — Об­сер­ва­тор­на гір­ка, роз­та­шо­ва­ну на ній Астро­но­мі­чну об­сер­ва­то­рію Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка по­ки ні­хто не чі­пає, але ди­ре­кція час від час отри­мує про­по­зи­ції від бу­ді­вель­них ло­бі­стів. Ниж­че від «Са­лю­ту» ком­па­нія, ко­тру пов’язу­ють з Во­ло­ди­ми­ром Сів­ко­ви­чем, пла­ну­ва­ла зво­ди­ти ба­га­то­по­вер­хів­ку, якраз за­зі­ха­ю­чи на те­ри­то­рію скве­ру. Два ро­ки то­му ме­шкан­цям вда­лось зу­пи­ни­ти по­ча­ток бу­дів­ни­цтва.

ПРИВАТИЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ — ЯК ПРА­КТИ­КА

З огля­ду на роз­та­шу­ва­н­ня зе­ле­ної зо­ни пра­кти­чно у цен­трі мі­ста, будь-які ре­мон­ти та пар­ка­ни дов­ко­ла на­сто­ро­жу­ють. Адже Ки­їв має сум­ний до­свід пе­ре­тво­рень, ко­ли гро­мад­ський про­стір ста­вав при­ва­тним. Ре­кон­стру­кція фон­та­на на Львів­ській пло­щі, зга­да­на Ка­те­ри­ною Сте­пан­ко­вою, обер­ну­ла­ся скан­да­лом. 2008 ро­ку йо­го за­го­ро­ди­ли пар­ка­ном і по­ві­си­ли пла­кат з ого­ло­ше­н­ням, що там бу­де про­во­ди­тись ре­монт. Але за­мість цьо­го фон­тан де­мон­ту­ва­ли, і те­пер тут сто­їть три­по­вер­хо­вий тор­го­вель­ний центр.

На ву­ли­ці Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, 58, роз­та­шо­ву­є­ться сто­лі­тній ве­ло­трек, за­раз мі­сто про­во­дить йо­го ре­кон­стру­кцію — у прин­ци­пі, цьо­го і про­си­ли акти­ві­сти. Але пе­ред­усім на­по­ля­га­ли на онов­лен­ні ве­ло­си­пе­дно­го по­ло­тна, але аж ні­як не на бу­дів­ни­цтві у цен­трі ве­ло­тре­ку під­зем­но­го пар­кін­гу, як це за­пла­ну­ва­ла мі­ська вла­да.

Або ж си­ту­а­ція, що тра­пи­лась то­рік у бе­ре­зні: фон­тан на Кон­тра­кто­вій пло­щі бі­ля пам’ятни­ка Пе­тру Са­гай­да­чно­му уно­чі обго­ро­ди­ли пар­ка­ном. Ні­би­то для тер­мі­но­во­го де­мон­та­жу бру­ків­ки та ре­кон­стру­кції. Ці роз’ясне­н­ня ме­рія да­ва­ла вже пі­сля то­го, як обу­ре­ні мі­сце­ві акти­ві­сти по­ва­ли­ли ого­ро­жу, щоб пе­ре­шко­ди­ти бу­ді­вель­ни­кам.

ОХОРОННИЙ СТА­ТУС ПІД ЗА­ГРО­ЗОЮ

На­ра­зі мі­сто пла­нує мас­шта­бну ре­кон­стру­кцію у Пав­лів­сько­му скве­рі. На­мі­ри, на пер­ший погляд, хо­ро­ші: вла­да хо­че ство­ри­ти тут су­ча­сний еко­парк, оно­ви­ти по­кри­т­тя до­рі­жок, вста­но­ви­ти ву­ли­чні ме­блі, су­ча­сну дре­на­жну си­сте­му, а та­кож обла­шту­ва­ти мі­сце для лі­тніх кі­но­по­ка­зів, ди­тя­чий і спор­тив­ний май­дан­чи­ки, ро­лер­дром. Ро­зро­би­ла про­ект ре­кон­стру­кції ко­ман­да Dreamdesign, ко­тра пе­ре­мо­гла в кон­кур­сі від Шев­чен­ків­ської ра­йон­ної дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції на кра­щу кон­це­пцію онов­ле­н­ня скве­ру. На про­ект мі­сто ви­ді­ляє п’ять міль­йо­нів гри­вень. Та є свої «але».

«Ра­ди­каль­на змі­на імі­джу скве­ру де­що не­по­ко­їть. Адже є йо­го істо­ри­чний ви­гляд, він під охо­ро­ною, — за­зна­чи­ла Алі­на Ар­тюх, акти­віс­тка іні­ці­а­тив­ної гру­пи за збе­ре­же­н­ня Пав­лів­сько­го скве­ру та Об­сер­ва­тор­ної гір­ки. — Ми вже ма­ли одну про­по­зи­цію ра­ди­каль­ної ре­кон­стру­кції від ком­па­нії «Ві­та» із за­пла­но­ва­ною ви­руб­кою ча­сти­ни де­рев якраз там, де мо­жли­во зро­би­ти під’їзд під бу­дів­ни­цтво Во­ло­ди­ми­ра Сів­ко­ви­ча. Об­па­лив­шись на мо­ло­ці, дму­ха­єш на во­ду. Втім, га­даю, лі­пше пе­ре­стра­ху­ва­ти­ся. Бо якщо істо­ри­чний ви­гляд скве­ру кар­ди­наль­но змі­ни­ться, йо­го мо­жуть ви­ве­сти з ре­є­стру пам’яток».

Сквер був зве­де­ний ще у 1905— 1909 ро­ках, а 2007 ро­ку за рі­ше­н­ням Ка­бі­не­ту Мі­ні­стрів Укра­ї­ни квар­тал між ву­ли­ця­ми Го­го­лів­ською, Вин­ни­чен­ка та Об­сер­ва­тор­ною на­був ста­ту­су істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка. У скве­рі ро­стуть ре­лі­кто­ві ду­би, кле­ни, то­по­лі, рід­кі­сні оси­ки та ка­шта­ни. І мас­шта­бна ре­кон­стру­кція справ­ді ста­вить під за­гро­зу охоронний ста­тус цьо­го зе­ле­но­го острів­ця.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.