Iдеї – на озбро­є­н­ня!

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«День» ді­знав­ся, над чим пра­цю­ють укра­їн­ські вій­сько­ві ви­на­хі­дни­ки

Сьо­го­дні світ від­зна­чає Між­на­ро­дний день ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. До ці­єї да­ти ми­ну­ло­го ти­жня у Цен­траль­но­му бу­дин­ку офі­це­рів Зброй­них сил Укра­ї­ни на­го­ро­ди­ли пе­ре­мож­ців все­укра­їн­сько­го кон­кур­су « Ви­на­хід ро­ку- 2015 » , що про­во­ди­ться дер­жав­ним під­при­єм­ством «Укр­па­тент» під егі­дою Дер­жав­ної слу­жби ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті. До по­дії вла­шту­ва­ли ви­став­ку, де пред­ста­ви­ли сві­жі рі­ше­н­ня укра­їн­ських вій­сько­вих ви­на­хі­дни­ків та ра­ціо­на­лі­за­то­рів: мо­де­лі ку­ле­ме­тів і гвин­ті­вок, бо­йо­ві ко­стю­ми то­що. Ми по­спіл­ку­ва­ли­ся з но­ва­то­ра­ми про їхні про­е­кти.

ЯК «ЗАЛІЗНИЙ АРНІ»

Хо­ро­шу ідею мо­жна під­гле­ді­ти у філь­мі. Так від­бу­ло­ся з роз­ро­бни­ка­ми пі­хо­тно­го та­кти­чно­го ком­пле­ксу «Хи­жак», що ви­го­тов­ля­ють у Хар­ко­ві. «Зга­дай­мо ста­рий фільм «Хи­жак», де ге­рой Ар­ноль­да Швар­це­нег­ге­ра мав ку­ле­мет з не­скін­чен­ним за­па­сом па­тро­нів. Зав­дя­ки цій стрі­чці на­ро­ди­лась ідея про­е­кту, — роз­по­від­ає Ма­ксим Плє­хов, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Хар­ків­сько­го за­во­ду за­со­бів ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хи­сту. — На­плі­чний ра­нець має ру­кав, що при­єд­ну­є­ться до ку­ле­ме­та. У цей ру­кав за­ван­та­жу­ють па­тро­ни і отри­му­ють «без­кі­не­чну» стрі­чку».

По­над 30 ком­пле­ксів «Хи­жа­ка» ви­ко­ри­сто­ву­ють у зо­ні АТО, від­гу­ки на них хо­ро­ші. Тож роз­ро­бни­ки го­ту­ю­ться по­да­ва­ти но­вин­ку на ко­ди­фі­ка­цію.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ «ПЛАСТУН»

Ін­ша роз­роб­ка Хар­ків­сько­го за­во­ду за­со­бів ін­ди­ві­ду­аль­но­го за­хи­сту — бо­йо­вий ко­стюм Plastoon. Пло­ща за­хи­сту від улам- ків у мо­де­лі вдві­чі біль­ша, по­рів­ня­но зі зви­чай­ним бро­не­жи­ле­том — 120 ква­дра­тних де­ци­ме­трів. Са­ма си­сте­ма мо­дуль­на, то­му во­як мо­же одя­га­ти тіль­ки пев­ні еле­мен­ти ко­стю­му, за­ле­жно від бо­йо­во­го зав­да­н­ня.

Ще одна но­ва­ція мо­де­лі Plastoon — си­сте­ма loop (з ан­глій­ської — «пе­тля»). «Це — пла­сти­ко­вий ка­ра­бін, що пов­ні­стю змі­нив по­бу­до­ву бро­не­жи­ле­та. Стан­дар­тний бро­не­жи­лет має ба­га­то ли­пу­чок, які за­би­ва­ю­ться і шур­хо­тять. Ана на­шо­му ко­стю­мі є ка­ра­бін, що про­сто фі­ксу­є­ться і зав­дя­ки яко­му бро­не­жи­лет зні­ма­є­ться без­шум­но і лег­ко», — по­яснює Ма­ксим Плє­хов.

На Plastoon вже отри­ма­ли па­тент, є мо­жли­во­сті ви­го­тов­ля­ти та­кі ко­стю­ми ма­со­во. Че­рез во­лон­те­рів ви­ріб по­ста­ча­ють під­роз­ді­лам Сил спе­ці­аль­них опе­ра­цій і роз­ві­ду­валь­ним гру­пам у зо­ні АТО.

ДРУ­ГЕ ЖИ­Т­ТЯ «МАКСИМА»

Ко­ли ко­штів на ін­но­ва­цій­ні ви­ро­би за­ма­ло, мо­жна вдо­ско­на­лю­ва­ти те, що є. На скла­дах укра­їн­ської ар­мії ле­жить ба­га­то ку­ле­ме­тів « Ма­ксим » . Цей стан­ко­вий ку­ле­мет роз­ро­би­ли ще 1883 ро­ку, рі­зні йо­го мо­де­лі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли під час Пер­шої та Дру­гої сві­то­вих во­єн.

«Зро­би­ли при­стрій з двох ку­ле­ме­тів «Ма­ксим», спа­ре­них на одній пла­тфор­мі, щоб ефе­ктив­ні­ше ве­сти во­гонь під час ма­со­во­го на­сту­пу, — ка­же ка­пі­тан Де­нис Мі­сю­на з ні­жин­ської вій­сько­вої ча­сти­ни А4558. — Крім цьо­го, до­да­ли ко­лі­ма­тор — для то­чні­шо­го по­стрі­лу, і три­но­гу, щоб мо­жна бу­ло вста­но­ви­ти при­стрій на бу­дья­ку те­хні­ку. Як до­ве­ла пра­кти­ка, та­кі ви­ро­би до­бре по­ка­зу­ють се­бе у зо­ні АТО. На­ра­зі на скла­дах ба­га­то ку­ле­ме­тів «Ма­ксим», і щоб їх не зни­щу­ва­ти, да­є­мо їм дру­ге жи­т­тя».

СТАВКА — НА ЕРГОНОМІКУ

«На­ша гвин­тів­ка М7,62х54 — пов­ні­стю но­ва річ. Це — екс­пе­ри­мен­таль­на мо­дель, на­ра­зі три­ва­ють її ви­про­бу­ва­н­ня, — ді­ли­ться Яро­слав Мі­сю­ра, ін­же­нер-кон­стру­ктор за­во­ду «Ма­як», що вхо­дить до стру­кту­ри дер­жав­но­го кон­цер­ну «Укр­обо­рон­пром». — Гвин­тів­ка при­зна­че­на для стріль­би па­тро­на­ми 7,62х54, що ви­ко­ри­сто­ву­ють як вій­сько­ві, так і ми­слив­ці. Знім­на кон­стру­кція до­зво­ляє вста­нов­лю­ва­ти на рей­ку Пі­ка­ті­ні рі­зні при­ці­ли, та­кти­чні ру­ко­я­тки, лі­хта­ри­ки то­що. Кон­стру­кція до­бре вен­ти­лю­є­ться. Ця гвин­тів­ка — до­во­лі без­від­мов­на річ».

Та­кож на стен­ді « Ма­я­ка » — мо­де­лі пі­хо­тно­го і тан­ко­во­го ку­ле­ме­тів, та­кти­чної гвин­тів­ки, мі­но­ме­та. Де­я­ку про­ду­кцію вже ви­го­тов­ля­ють се­рій­но і на­віть екс­пор­ту­ють.

«Ра­ні­ше в Укра­ї­ні зброя не ви­ро­бля­лась. Ма­кси­мум — ре­мон­ту­ва­лась. За­раз ми від­нов­лю­є­мо ви­ро­бни­цтво зброї, — ко­мен­тує Яро­слав Мі­сю­ра. — Сві­то­ві спе­ці­а­лі­сти вже зро­зумі­ли, що по­рох ви­чер­пав свої ре­сур­си. Во­гне­паль­на зброя ді­йшла пі­ку у пла­ні швид­ко­сті, то­чно­сті. За­раз вдо­ско­на­лю­ють ергономіку, ро­блять зброю зру­чною для ко­ри­сту­ва­ча. Ми в Укра­ї­ні вже від­тво­рю­є­мо рі­зні ви­про­бу­ва­ні мо­де­лі зброї і на­віть на­ма­га­є­мо­ся ро­би­ти но­ві».

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

НО­ВУ КОН­СТРУ­КЦІЮ БРО­НЕ­ЖИ­ЛЕ­ТА У БОЙОВОМУ КО­СТЮ­МІ PLASTOON (НА ФОТО) ПРЕД­СТАВ­НИК ЗАВОДУВИРОБНИКА МА­КСИМ ПЛЄ­ХОВ ПОРІВНЮЄ З ПЕРЕХОДОМ ВІД КІННОЇ ТЯГИ ДО ДВИГУНА ВНУ­ТРІ­ШНЬО­ГО ЗГО­РЯ­Н­НЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.