«Са­ні­тар­на нор­ма» – для по­лі­ти­ків і must read – для су­спіль­ства»

«Книж­ко­вий Ар­се­нал»-2016 став ре­кор­дним за кіль­кі­стю від­ві­ду­ва­чів. Зокре­ма, і стен­да «Дня»

Den (Ukrainian) - - Акція «дня» - Оль­га ХАР­ЧЕН­КО, Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Кіль­ка­со­тме­тро­ві чер­ги за «книж­ка­ми і вра­же­н­ня­ми» — уже тра­ди­ція «Книж­ко­во­го Ар­се­на­лу» в Ки­є­ві, який за­вер­шив­ся ці­єї не­ді­лі. «Ре­зуль­тат цьо­го «Книж­ко­во­го Ар­се­на­лу», мо­жна з упев­не­ні­стю ска­за­ти, пе­ре­вер­шить то­рі­шній. Ами­ну­ло­рі­чний був на­віть по від­ві­ду­ва­чах ду­же мас­шта­бним — 75 ти­сяч про­ти 25 або 30 ти­сяч по­пе­ре­дньо­го, 2014-го ро­ку. Цьо­го ро­ку, ду­маю, біль­ше. У вся­ко­му ра­зі ві­до­мо, що про­ти 150 ви­дав­ців ми­ну­ло­го ро­ку в цьо­му вже 200 ви­дав­ців. Про­гля­да­є­ться за­галь­но­укра­їн­ська тен­ден­ція — йде нев­пин­не фор­му­ва­н­ня гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, по­зи­тив­ні змі­ни, і не зав­дя­ки, а всу­пе­реч дер­жа­ві. Це від­бу­ва­є­ться на тлі при­ва­тних іні­ці­а­тив і го­ри­зон­таль­них зв’яз­ків», — роз­по­від­ає «Дню» пре­зи­дент Фон­ду куль­тур­них іні­ці­а­тив ArtHuss, ви­да­вець, ко­ле­кціо­нер і ме­це­нат Ко­стян­тин КОЖЕМ’ЯКА. Під­су­мо­ву­ю­чи по­дію, пан Ко­стян­тин на­пи­сав у сво­є­му Facebook: «...є пов­не від­чу­т­тя, що укра­їн­ці не ево­лю­ціо­ну­ють, а ре­во­лю­ціо­ну­ють».

По­при що­ден­ну ро­бо­ту над га­зе­тою і дво­ма сай­та­ми, «День» та­кож, як і су­то книж­ко­ві ви­дав­ни­цтва, під­го­ту­вав «га­ря­чі» кни­ги для від­ві­ду­ва­чів «Книж­ко­во­го Ар­се­на­лу». І во­ни роз­хо­ди­ли­ся, як га­ря­чі пи­ріж­ки! Зокре­ма — пе­ре­ви­да­н­ня пу­блі­ци­сти­чної три­ло­гії «Ко­тел», або Спра­ва без тер­мі­ну дав­но­сті» Іва­на Ка­пса­му­на, «Я — сві­док. За­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська» Ва­лен­ти­на Тор­би та «Ка­та­стро­фа і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських Ге­ро­їв», упо­ряд­ко­ва­на Ма­рі­єю Се­мен­чен­ко, а та­кож істо­ри­чний бес­тсе­лер «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». Усі кни­ги — за за­галь­ною ре­да­кці­єю Ла­ри­си Ів­ши­ної. По­над де, ми пред­ста­ви­ли «АСase without a Statute of Limitations», ан­гло­мов­ну вер­сію кни­ги «Ко­тел».

«День» і йо­го книж­ко­вий про­ект — це бу­кваль­но острі­вець, на яко­му куль­ти­ву­є­ться образ укра­їн­ця та­ла­но­ви­то­го, укра­їн­ця-ге­роя, що дбай­ли­во ста­ви­ться до сво­єї істо­рії, тра­ди­цій. Так, кра­ї­на пе­ре­жи­ває не­про­сті ча­си, але цей зв’язок з істо­рі­єю і тра­ди­ці­я­ми — наш вну­трі­шній стри­жень, який жи­вить на­ші сьо­го­дні­шні до­ся­гне­н­ня. І це все­ляє аб­со­лю­тну впев­не­ність в на­шо­му успі­ху», — го­во­рить Ко­стян­тин Кожем’яка.

РО­ЗМО­ВА ПРО ГО­ЛОВ­НЕ

Су­бо­та ста­ла одним із най­більш ди­на­мі­чних днів і за­га­лом на «Ар­се­на­лі», і на стен­ді «Дня» зокре­ма. Ав­то­ри двох книг пу­блі­ци­сти­чної три­ло­гії Іван Капсамун та Ва­лен­тин Торба пред­ста­ви­ли ан­гло­мов­ну «A Case», по­спіл­ку­ва­ли­ся з чи­та­ча­ми Бі­блі­о­те­ки «Дня» та про­ве­ли ав­то­граф- се­сію. Зокре­ма, екс- мер Лу­ган­ська Оле­ксійДАНИЛОВ при­йшов на стенд, щоб при­дба­ти ком­плект «Но­ві­тньої істо­рії для «чай­ни­ків». «Я ду­же по­ва­жаю ви­да­н­ня «День», бо для ме­не це єди­не в Укра­ї­ні до­стой­не що­ден­не ви­да­н­ня, яке ме­ні ці­ка­во чи­та­ти, — за­зна­чив Да­ни­лов. — У га­зе­ті пра­цю­ють ці­ка­ві лю­ди, се­ред яких мій зем­ляк Ва­лен­тин Торба, який на­пи­сав ду­же ці­ка­ву книж­ку «Я сві­док — за­пи­ски з оку­по­ва­но­го Лу­ган­ська». Тож я маю ра­дість при­дба­ти весь три­птих «Дня». А го­ло­ва ГО «Точка ро­сту: осві­та і на­у­ка » Світлана БЛА­ГО­ДЄ­ТЄ­ЛЄ­ВА-ВОВК при­йшла ви­сло­ви­ти вдя­чність Іва­ну Ка­пса­му­ну за йо­го по­слі­дов­ну ро­бо­ту над до­слі­дже­н­ням но­ві­тньої істо­рії на при­кла­ді «спра­ви Гон­га­дзе-По­доль- сько­го»: «Я зна­йо­ма з Іва­ном Ка­пса­му­ном по Facebook, осо­би­сто зна­йо­ма з Оле­ксі­єм По­доль­ським — це лю­ди­на, яка на сьо­го­дні уосо­блює спро­тив ку­чмі­зму. Я під­три­мую цю лю­ди­ну і вва­жаю, що пі­сля то­го, як ми до­ся­гне­мо ре­зуль­та­ту у цій спра­ві, роз­по­чне­ться справ­жнє пе­ре­тво­ре­н­ня в Укра­ї­ні. Для ме­не кни­га «Ко­тел» є одні­єю з за­са­дни­чих у цій спра­ві. Я спо­ді­ва­юсь на її про­дов­же­н­ня — «Ко­тел-2», в яко­му го­лов­ний ге­рой пе­ре­мо­же, Фе­мі­да за­пра­цює. Дя­кую га­зе­ті «День», що во­на ви­сві­тлює цю те­му, то­му що, на жаль, в Укра­ї­ні ча­сто про най­ва­жли­ві­ші ре­чі не го­во­рять — їх за­мов­чу­ють».

Вті­шає, що і се­ред нар­де­пів ста­ло біль­ше чи­та­чів Бі­блі­о­те­ки «Дня». Зокре­ма, на­ро­дний де­пу­тат від РПЛ Ан­дрій Ло­зо­вий по­ді­лив­ся у сво­є­му Facebook: «Ла­ри­са Ів­ши­на, ре­спект Вам за «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» і ан­то­ло­гію «Бро­не­бій­на пу­блі­ци­сти­ка». Во­на то­чно бу­де весь час у ме­не на ро­бо­чо­му сто­лі: ма­кси­маль­но ко­ро­тко і єм­но основ­ні дум­ки Ли­пин­сько­го, Ше­ве­льо­ва, Ула­са Сам­чу­ка, Фран­ка, Дра­го­ма­но­ва та ін­ших ге­ні­їв укра­їн­ської дум­ки». Так, уже кла­си­чні ви­да­н­ня «Дня» — «Укра­ї­на Incognita», «Си­ла м’яко­го зна­ка», се­рія «Бро­не­бій­на пу­блі­ци­сти­ка» то­що теж ма­ли ве­ли­кий успіх на «Ар­се­на­лі».

«ОТРИМАЙ КНИЖ­КУ ЗА ФОТО З КНИЖКОЮ»

На­ші чи­та­чі актив­но до­лу­чи­ли­ся і до ро­зі­гра­шу «Дня» «Отримай книж­ку за фото з книжкою», за умо­ва­ми яко­го тре­ба бу­ло ви­кла­сти в со­цме­ре­жі сел­фі з щой­но при­дба­ним ви­да­н­ням. Зокре­ма, сту­ден­тка Львів­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Фран­ка Ма­рія Со­ло­дов­ні­ко­ва — переможниця акції — при­дба­ла пе­ре­ви­да­н­ня кни­ги Ма­рії Се­мен­чен­ко «Ка­та­стро­фи і Трі­умф. Істо­рії укра­їн­ських ге­ро­їв» з пу­блі­ци­сти­чно­го три­пти­ха «Дня» для сво­го ді­ду­ся, у ко­тро­го не­за­ба­ром день на­ро­дже­н­ня. «Га­зе­ту «День» я по­ча­ла чи­та­ти ще до то­го, як всту­пи­ла на фа­куль­тет жур­на­лі­сти­ки. Але за­ну­ри­ла­ся в неї вже під час на­вча­н­ня. По­ча­ла спо­сте­рі­га­ти за но­вин­ка­ми і ку­пу­ва­ти ва­ші кни­ги. Ме­ні по­до­ба­є­ться «День» і ва­ші кни­ги, то­му що це ду­же які­сна ана­лі­ти­ка, у якій зав­жди є по­си­ла­н­ня на пер­шо­дже­ре­ла ін­фор­ма­ції, на від­мі­ну від ін­ших ви­дань. Все ар­гу­мен­ту­є­ться і ду­же чі­тко ви­кла­да­є­ться. Ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться і стиль «Дня», і ваш го­лов­ний ре­да­ктор — ду­же кру­та па­ні Ла­ри­са Ів­ши­на, — ді­ли­ться сту­ден­тка ЛНУ. — У нас ва­шу га­зе­ту ду­же лю­блять!» Цю дум­ку під­три­мує і кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук Оль­га Скус з Ума­ні. «Я при­дба­ла на #Ар­се­на­лі­Дня кни­гу «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» та маю вже до­сить при­стой­ну бі­бліо­те­ку («Си­ла м’яко­го зна­ка», «Пі­дрив­на лі­те­ра­ту­ра» «Бро­не­бій­на пу­блі­ци­сти­ка», «Укра­ї­на Incognita»), зав­дя­чу­ю­чи ва­шій не­втом­ній пра­ці та «Дню»! При­дба­ною кни­гою вже за­чи­ту­ю­ся, ді­лю­ся ін­фор­ма­ці­єю та роз­ду­ма­ми з близь­ки­ми і рі­дни­ми, то­му вже маю чер­гу на кни­гу!» — го­во­рить па­ні Оль­га.

«День» про­по­нує го­лов­не, не зби­ва­ю­чись на дру­го­ря­дне — за­галь­на дум­ка від­ві­ду­ва­чів стен­да на­шо­го ви­да­н­ня. Се­ред без­лі­чі лі­те­ра­ту­ри ва­жли­во зна­йти ту, що го­во­рить по су­ті про при­чи­ни су­ча­сної укра­їн­ської си­ту­а­ції. Чо­му на двад­цять тре­тьо­му ро­ці від­нов­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті Укра­ї­на опи­ни­ла­ся у ста­ні вій­ни? Ко­ли і що бу­ло зро­бле­но не так? Від­по­віді на ці пи­та­н­ня є. Але лю­ди ча­сто не пі­до­зрю­ють, що ва­жли­ва для них прав­да — по­ряд. То­му «Но­ві­тня істо­рія для чай­ни­ків» від «Дня» — «са­ні­тар­на нор­ма» для по­лі­ти­ків і must read— для всьо­го су­спіль­ства.

Тож тренд чи­та­н­ня за­да­но. Не зу­пи­няй­мо­ся!

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ПРИ­ВІД ЗУ­СТРІ­ТИ­СЯ З ЧИ­ТА­ЧА­МИ. ЖУР­НА­ЛІ­СТИ «Дня» ТА АВ­ТО­РИ КНИЖКОВИХ НОВИНОК ІВАН КАПСАМУН І ВА­ЛЕН­ТИН ТОРБА У «МИ­СТЕ­ЦЬКО­МУ АР­СЕ­НА­ЛІ»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

... І ОДРА­ЗУ «ПІ­ДРИВ­НА ЛІ­ТЕ­РА­ТУ­РА»!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.