Iз тре­тьо­го сві­ту в пер­ший

Чи «стри­бне» так ко­лись і Укра­ї­на?

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Уне­ді­лю в ки­їв­сько­му «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» бу­ло пред­став­ле­но дві книж­ки, ви­да­ні за спри­я­н­ня Асо­ці­а­ції пла­тни­ків по­да­тків Укра­ї­ни. «Із тре­тьо­го сві­ту в пер­ший. Істо­рія Син­га­пу­ру: 1965—2000» на­пи­са­на пер­шим прем’єр-мі­ні­стром, ба­тьком-за­снов­ни­ком ці­єї кра­ї­ни, твор­цем сін­га­пур­сько­го «еко­но­мі­чно­го ди­ва» Лі Ку­ан Ю. Впер­ше пред­став­ле­но укра­їн­ською мо­вою та­кож твір ди­пло­ма­та Ти­му­ра Ала­са­нії «На роз­до­ріж­жі».

Що об’єд­нує ці ви­да­н­ня? У них основ­на ува­га при­ді­ля­є­ться смі­ли­вим та успі­шним ін­но­ва­цій­ним рі­ше­н­ням со­ці­аль­но-по­лі­ти­чно­го, еко­но­мі­чно­го та пра­во­во­го ха­ра­кте­ру, за до­по­мо­гою яких Син­га­пур та Гру­зія ста­ли зраз­ком для на­слі­ду­ва­н­ня кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться. У за­про­шен­ні на по­дію від­зна­ча­ло­ся, що ці книж­ки «ста­нуть справ­жнім по­сі­бни­ком для укра­їн­ських ре­фор­ма­то­рів — до­від­ни­ком і до­ро­жньою кар­тою, за якою мо­жна бу­де зві­ря­ти прой­де­ні шля­хи і про­кла­да­ти но­ві, ви­прав­ля­ти по­мил­ки або ж вза­га­лі їх уни­ка­ти».

«Із тре­тьо­го сві­ту в пер­ший» — про це мрі­ють ме­шкан­ці всіх кра­їн, які пе­ре­бу­ва­ють у ста­ні ста­нов­ле­н­ня, — пи­ше сьо­мий Ге­не­раль­ний се­кре­тар ООН Ко­фі Ан­нан, — однак до­ся­гну­ти цьо­го вда­є­ться ли­ше оди­ни­цям. Са­ме до них і на­ле­жить Син­га­пур. Са­ме то­му істо­рія про здо­бу­т­тя не­за­ле­жно­сті, про пер­ші кро­ки до роз­ви­тку, на­пи­са­на ба­тьком-за­снов­ни­ком Лі Ку­а­ном Ю, за­ці­ка­вить лю­дей з ін­ших дер­жав, що роз­ви­ва­ю­ться, а та­кож усіх, ко­го ці­ка­вить до­ля та­ких кра­їн».

«За со­рок ро­ків Лі Ку­ан Ю бі­дну й не­мі­чну ко­ло­нію пе­ре­тво­рив на успі­шну, ба­га­ту й су­ча­сну сві­то­ву сто­ли­цю, і це то­ді, ко­ли Син­га­пур ото­чу­ва­ли во­ро­жі дер­жа­ви. Лі Ку­ан Ю став одним із най­по­ва­жні­ших та най­ча­сті­ше ци­то­ва­них дер­жав­них ді­я­чів сві­ту зав­дя­ки сво­є­му шпар­ко­му ро­зу­мо­ві й ви­со­ко­му ін­те­ле­кту». Так оці­нив Лі Ку­ан Юі йо­го кни­гу мі­льяр­дер і ме­ді­а­ма­гнат, пре­зи­дент News Corporation Ру­перт Мер­док.

Збір­ка Ти­му­ра Ала­са­нії «На роз­до­ріж­жі» на­пи­са­на на осно­ві до­слі­джень і спо­сте­ре­жень ав­то­ра.У ній йде­ться про роз­бу­до­ву і роз­ви­ток дер­жа­ви но­во­го фор­ма­ту на при­кла­ді Гру­зії та її від­но­син з во­йов­ни­чим су­сі­дом — Ро­сі­єю. Во­на ще не за­жи­ла со­бі та­кої сла­ви, як твір Лі Ку­ан Ю, але мо­же бу­ти ду­же ко­ри­сною для укра­їн­ських ре­фор­ма­то­рів та за­хи­сни­ків не­за­ле­жно­сті на­шої дер­жа­ви...

Пі­сля пред­став­ле­н­ня кни­жок пре­зи­ден­та Асо­ці­а­ції пла­тни­ків по­да­тків Укра­ї­ни, екс-по­сла Гру­зії в Ки­є­ві Гри­го­ла Ка­та­ма­дзе ото­чи­ла юр­ба тих, хто хо­тів при­ві­та­ти йо­го і по­дя­ку­ва­ти за участь у ви­дан­ні. Був се­ред них і «День» зі сво­їм за­пи­та­н­ням про те, що, на дум­ку Ка­та­ма­дзе, за­ва­жає Укра­ї­ні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти по­зи­тив­ний до­свід та­ких кра­їн, як Син­га­пур та Гру­зія.

«У цих кни­гах — про Син­га­пур та Гру­зію, — ска­зав «Дню» Ка­та­ма­дзе, — ні­де не зна­йдеш жо­дно­го ре­це­пта, жо­дної під­каз­ки про те, що тре­ба зро­би­ти, щоб отри­ма­ти так зва­не еко­но­мі­чне чу­до. В Укра­ї­ні для цьо­го, на мою дум­ку, має з’яви­ти­ся ко­ман­да одно­дум­ців, яка бу­де ро­зу­мі­ти, яким чи­ном вря­ту­ва­ти вла­сну кра­ї­ну. І я б на пер­ше мі­сце у цьо­му по­ста­вив лю­бов до неї. Са­ме це най­го­лов­ні­ше. Не по­ка­зо­ва, а справ­жня лю­бов під­ка­же нам... Якщо ви по­ди­ви­тесь, що ро­би­ли у Син­га­пу­рі, у Поль­щі, у Ні­меч­чи­ні й Гру­зії, то по­ба­чи­те, що ні­чо­го над­при­ро­дно­го там не вчи­ня­ли. І не­має ні­чо­го та­ко­го, щоб не мо­жна бу­ло зро­би­ти й в Укра­ї­ні. У нас уні­каль­ний на­род, який мо­же плі­дно пра­цю­ва­ти й пе­ре­тво­рю­ва­ти цю кра­ї­ну».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.