Iз ге­не­ра­лів – у за­хи­сни­ки прав і сво­бод

Які зав­да­н­ня ста­вить Кремль пе­ред но­вим ом­буд­сме­ном

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Юрій РАЙХЕЛЬ

Но­вим упов­но­ва­же­ним із за­хи­сту прав лю­ди­ни Дер­жав­на ро­сій­ська ду­ма обра­ла де­пу­та­та від фра­кції « Спра­ве­дли­вая Рос­сия», ге­не­рал-ма­йо­ра МВС Те­тя­ну Мо­скаль­ко­ву. Її кан­ди­да­ту­ру під­три­ма­ли 323 депутати й 11 про­го­ло­су­ва­ли про­ти.

Хо­ча бу­ло ви­су­ну­то кіль­ка кан ди да тур, але те, що кріс ло го лов но го ом буд с ме на кра­ї­ни займе са­ме Мо­скаль­ко­ва, ста ло зро зу мі ло, ко ли на - ді­йшли по­ві­дом­ле­н­ня про від­мо­ву пре­зи­ден­та Пу­ті­на й Ра­ди фе де ра ції ви су ва ти сво їх кан ди да тів. Та кож фрак ція «Еди­ная Рос­сия» прийня­ла рі­шен ня під три ма ти од но го з пре­тен­ден­тів від пар­ла­мент­ської опо­зи­ції.

Ло­бі­ю­ва­н­ням Мо­скаль­ко­вої ак тив но зай мав ся го ло ва пра во ро сів Сер гій Ми ро нов. Як го­во­рять екс­пер­ти, що зна­ють ся на ро сійсь ких ко ри до - рах вла­ди, Ми­ро­нов не стіль­ки про­су­вав її кан­ди­да­ту­ру на за­га­лом не ду­же зна­чну по­са­ду в бю­ро­кра­ти­чній іє­рар­хії, скіль­ки хо­тів до­би­ти­ся від Крем­ля га­ран­тій, що йо­го пар­тія зу­міє по до ла ти ви бор чий бар’ єр і зно­ву опи­ни­ться в Дер­жав­ній ду­мі на зви­чно­му мі­сці опо­зи­ції йо­го ве­ли­чно­сті на­ціо­наль­но­му лі­де­ро­ві. Обра­н­ня кан­ди­да та від пар тії й ма ло ста ти сиг на лом то го, що до мо ви ли - ся, і май бут нє пар тії на най - ближ­чий пе­рі­од за­без­пе­че­но.

Обра­н­ня ге­не­рал-ма­йо­ра МВС на по са ду го лов но го за - хис ни ка прав і сво бод гро ма - дян є ба га то ці льо вим сиг на - лом як бю­ро­кра­ти­чно­му, так і пра­во­охо­рон­но­му апа­ра­ту, що те пер з цьо го бо ку на віть на сло вах вла ді бо я ти ся ні чо го. Як пи сав Ма я ковсь кий, ва го - мо, гру­бо, зри­мо.

Як те пер го во рять background — у цьо­му ра­зі по­слу­жний спи­сок но­во­го ом­буд­сме­на на­во­дить пра­во­за­хи­сни­ків на вель ми сум ні роз ду ми. На пред­став­лен­ні Мо­скаль­ко­вої Сер гій Ми ро нов всі ля ко хва­лив її ді­яль­ність у МВС і в апа­ра­ті з по­ми­лу­вань. За йо­го сло ва ми, во на доб ре знає ро - сійсь ке пра во й усі проб ле ми пе­ні­тен­ці­ар­ної си­сте­ми зсе­ре­ди ни. На пи са ла чо ти ри під - ру­чни­ки з кри­мі­наль­но­го пра­ва. Скру пу льо з не ви вчен ня її кан ди да­тсь кої й двох док - тор­ських ди­сер­та­цій не ви­яви­ло слі дів від вер то го пла гі а ту або не ко рек т них за по зи чень. Про те її ро бо та в Дер жав ній ду мі як раз під твер д жує най - гір­ші очі­ку­ва­н­ня.

Мос каль ко ва не од но ра - зо во під пи су ва ла ся під різ - ни­ми за ко но про ек та ми яв но ре­пре­сив­но­го ха­ра­кте­ру. Зокре­ма, йде­ться про «за­кон Ді­ми Яков­лє­ва», що за­бо­ро­няє уси­нов лен ня си ріт іно зем ця ми, за­кон про «обра­зу від­чут­тів ві­ру ю чих » , за кон про жор ст кі - ші пра­ви­ла про­ве­де­н­ня мі­тин­гів та ін ші. Пі сля іс то рії з гур­том Pussy Riot Мо­скаль­ко­ва ви сту пи ла з іні ці а ти вою ввес ти до Кри мі наль но го ко - дек су стат тю про « за мах на мо раль ність » . До іні ці а ти ви ске­пти­чно по­ста­ви­ли­ся на­віть у фра­кції «Еди­ной Рос­сии».

У Дер­жав­ній ду­мі ге­не­рал-ма­йор Мо­скаль­ко­ва вхо­ди­ла до між­фра­кцій­ної гру­пи із «за­хи­сту хри­сти­ян­ських цін­но­стей». Во­на ві­до­ма іде­єю до­пов­ни­ти Кри­мі­наль­ний ко­декс но­вою стат­тею «За за­мах на мо­раль­ність» і ка­ра­ти за це ув’язне­н­ням тер­мі­ном до ро­ку. За два дні до обра­н­ня во­на під­три­ма­ла про­ект за­ко­ну, що роз­ши­рює по­ня­т­тя по­лі­ти­чної ді­яль­но­сті, — що до­зво­ляє ого­ло­си­ти «іно­зем­ни­ми аген­та­ми» на­віть до­бро­дій­ні ор­га­ні­за­ції, які ря­ту­ють хво­рих ді­тей. Її кон­ку­рен­ти на обра­н­ня ом­буд­сме­ном — Мо­ро­зов, Су­ха­рев і Смо­лін — від під­трим­ки ці­єї іні­ці­а­ти­ви утри­ма­ли­ся, не прийняв­ши уча­сті в го­ло­су­ван­ні.

Не ду же на дих ну ла й про­грам­на про­мо­ва но­во­го ом­буд­сме­на під час всту­пу на по­са­ду. Зокре­ма, во­на за­яви­ла, що у неї в прі­о­ри­те­ті — за­хист ро­сій­ських гро­ма­дян за кор­до- ном, і за вдан ня по ля гає в то - му, щоб « знай ти ме ха ніз ми про ти дії ви ко ри стан ню прав лю ди ни як май дан чи ка для кон­флі­кту ін­те­ре­сів і на­па­док на Ро сію » . Біль ше то го, во на на зва ла пра во за хис ну ді яль - ність сфе рою шан та жу й за - гроз За хо ду Ро сії. Іна­кше ка - жу­чи, но­вий ом­буд­смен зби­ра­єть ся за хи ща ти не пра ва гро - ма дян від вла ди, а цю вла ду від по лі тич них на па док ззов - ні, й тим са мим ста ти чер го - вим еле­мен­том про­па­ган­ди.

У цьо му кон тек с ті ціл - ком зро зу мі ла й те за в зга да - ній про мо ві: « Важ ли во, щоб упов­но­ва­же­ний з прав лю­ди­ни міг за хис ти ти не прос то од ну лю­ди­ну, а й си­сте­му цін­но­стей у Ро сії » . Або до свід че ний юрист Мо­скаль­ко­ва не знає су­ти за вдань ом буд с ме на, у що сла­бо ві­ри­ться, або сві­до­мо пе­ре во дить свою ро бо ту в ін шу сфе ру. « Сис те му цін нос тей у Ро­сії» їй за по­са­дою за­хи­ща­ти не на­ле­жить.

Уза­га­лі, в су­сі­дній кра­ї­ні ом буд с ме ни роз мно жу ють ся ді лен ням. Упов но ва же ний з прав ди ти ти ни, фі нан со вий ом буд с мен, по тім біз нес- ом - буд­смен, ом­буд­смен з прав сту­ден тів. Не що дав но з’ явив ся ін­тер­нет-ом­буд­смен. До них у ко­жно­му ре­гіо­ні є свої ом­буд- с ме ни. У де яких є упов но ва - же ні з прав ко рін них не чис - лен них на ро дів. При цьо му упов но ва же ний із за хис ту прав під­при­єм­ців Бо­рис Ти­тов ор­га­ні­зо­вує свою пар­тію-спой­лер. Во­че­видь, для ви­бо­рів до Дер жав ної ду ми. При цьо му мов­чить при чер­го­во­му аре­шті або об­шу­ку на­віть у ду­же ві­до­мих бі­зне­сме­нів.

Для сьо год ніш ньої Ро сії вель ми ха рак тер на екс пан сія лю дей у по го нах у всі сфе ри жи­т­тя. Як ві­до­мо, як че­кі­стів, так і по лі цейсь ких ко лиш ніх не бу­ває. Як спів­а­є­ться у ві­до­мій ра­дян­ській пі­сні, сол­дат — зав­жди сол­дат. Ге­не­рал-ма­йор МВС та­ким і за­ли­ша­є­ться. Не­за леж но від осо бис тих праг - нень. Як лю­ди­на си­сте­ми, він не мо­же ді­я­ти всу­пе­реч її уста­нов­кам. Ці­ка­во, що Жи­ри­нов­ський був вель­ми не­за­до­во­ле­ний обра­н­ням Мо­скаль­ко - вої: «Це зну­ща­н­ня і з по­лі­ції, і з по­са­ди. Ні­хто й ні­де не ви­су­ва­ти­ме по­лі­цей­сько­го на та­ку ро бо ту » . Не мож на ска за ти, що Жи­ри­нов­ський так пе­ре­йма­є­ться за­хи­стом гро­ма­дян­ських прав і сво бод. Про те діа - гноз по­ста­вив то­чний.

Пу­тін до­бре за­сво­їв ра­дян­ський прин­цип ви­хо­ло­ще­н­ня будь-яких прин­ци­пів при збе­ре­жен­ні зов­ні­шньої обо­лон­ки. Ста­лін­ська кон­сти­ту­ція бу­ла одні­єю з най­де­мо­кра­ти­чні­ших у той час, але одра­зу пі­сля її прийня­т­тя по­чав­ся Ве­ли­кий те­рор 1937—1938 рр. Так і в су­ча­сній Ро­сії. За фор­мою — де­мо­кра­тія, а по су­ті не­має на­віть її блі­дої ті­ні. Якщо за­хист прав і сво­бод пе­ре­тво­рю­є­ться на про­фа­на­цію та­ки­ми ка­дро­ви­ми при­зна­че­н­ня­ми, то це теж сво­го ро­ду си­гнал. Про те, що справ­жнім пра­во­за­хи­сни­кам спо­ді­ва­ти­ся ні на ко­го. Ні­хто пра­ва й сво­бо­ди гро­ма­дян не за­хи­ща­ти­ме й на­віть не зби­ра­є­ться. Ось спра­ва­ми за кор­до­ном но­вий ом­буд­смен за­йма­ти­ме­ться вель­ми охо­че. Там ро­сій­ську шко­лу за­кри­ли че­рез від­су­тність учнів, десь ра­дян­ський пам’ятник зне­сли без ху­до­жньої й куль­тур­ної цін­но­сті, а то че­рез те, що сто­їть на не­на­ле­жно­му мі­сці, ось цим Мо­скаль­ко­ва за­йма­ти­ме­ться. Бай­ду­же, що зро­би­ти в ін­шій кра­ї­ні во­на ні­чо­го не мо­же, але здійня­ти про­па­ган­дист­ську пі­ну в неї ви­йде. У вся­ко­му ра­зі на фе­де­раль­них те­ле­ка­на­лах їй ефір обов’яз­ко­во на­да­дуть у та­ких ви­пад­ках.

Усе це обов’яз­ко­во тор­кнеть ся й Укра ї ни. Де зби ра - ють ся за хи ща ти ро сійсь ких лю дей, то це в на шій кра ї ні. Бай­ду­же, що во­ни цьо­го не по­тре бу ють. Біль ше то го, доб ре бу­ло б, щоб їм да­ли спо­кій, пе­ред­усім на Дон­ба­сі. Про­те слід че ка ти чер го вих ро зі пну тих хлоп чи ків і вкра де них дів ча - ток. Скрізь, від Слов’ янсь ка до Оде­си.

Іна­кше на­ві­що Пу­ті­ну ом­буд­смен у по­го­нах. Му­сить ви­прав­до­ву­ва­ти ви­со­ку до­ві­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.