«Iсто­ри­чний ре­зуль­тат»

Серб­ський прем’єр отри­мав ман­дат на за­вер­ше­н­ня ре­форм для всту­пу в ЄС

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Сербсь ка про гре сив на пар - тія чин­но­го прем’єр-мі­ніст ра кра ї ни Алек сан да ра Ву чи ча здо бу ла пе ре кон - ли­ву пе­ре­мо­гу на по­за­чер­го­вих пар ла мен­тсь ких ви бо рах, які від­бу­ли­ся у не­ді­лю. Згі­дно з по­пе ред нім під ра хун ком, пар тія Ву­чи­ча отри­ма­ла близь­ко 50% го ло сів ви бор ців, по ві дом ляє агент ст во Reuters. Дру ге міс це по сі ла Со ці а ліс тич на пар тія на чо­лі з Іві­цею Да­чи­чем, яка вхо­дить до прав­ля­чої ко­а­лі­ції. Со­ці­а­лі­сти отри­ма­ли 11,6% го­ло­сів. Тре­ті­ми фі­ні­шу­ва­ла уль­тра­на­ціо­на­лі­сти­чна Серб­ська ра­ди­каль­на пар­тія, очо­лю­ва­на Во­ї­сла­вом Ше­ше­лем, який пе­ре­бу­вав під су­дом в Га­а­зі за зви­ну­ва­че­н­ням у війсь ко вих зло чи нах і не що - дав­но був ви­прав­да­ний. За по­пе­ред ні ми да­ни­ми, по до ла ла п’ яти від сот ко вий про хід ний бар’ єр до пар ла мен ту та кож і про­єв­ро­пей­ська Де­мо­кра­ти­чна пар тія Сер бії, яка на бра ла близь­ко 6% го­ло­сів.

Іні­ці­ю­вав до­стро­ко­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри у Сер­бії прем’єр-мі­ністр кра­ї­ни Але­ксан­дар Ву­чич. За йо­го сло­ва­ми, це бу­ло по­трі­бно для то­го, щоб уряд отри­мав від серб­сько­го на­ро­ду чо­ти­ри­рі­чний ман­дат для за­вер­ше­н­ня не­об­хі­дних для всту­пу до Єв­ро­со­ю­зу ре­форм. Чер­го­ві пар­ла­мент­ські ви­бо­ри ма­ли від­бу­ти­ся 2018 ро­ку.

«Це істо­ри­чний ре­зуль­тат — отри­ма­ти біль­ше го­ло­сів, як в аб­со­лю­тних ци­фрах, так і у від­со­тках, ніж два ро­ки то­му, ко­ли ми роз по чи на ли склад ні ре фор ми. Сьо год ніш ні ре зуль та ти ви бо рів за­свід­чи­ли рі­шу­чу під­трим­ку на­шої де мо кра тії, дип ло ма тич них зу силь та єв ро пейсь кої ін тег ра - ції», — за­явив Ву­чич пі­сля опри­люд нен ня ре зуль та тів ек зит- по - лів. При цьо­му до­дав: «Ми по­вин­ні при­ско­ри­ти про­цес при­єд­нан - ня до ЄС, і, зви чай но, збе рі га ти на­ші тра­ди­цій­ні зв’яз­ки з дру­зя­ми на схо­ді».

Бо­роть­бу за 250 місць у серб­сько­му пар­ла­мен­ті ве­ли 20 пар­тій і ко­а­лі­цій. Крім пар­ла­мент­ських ви­бо­рів в Сер­бії та­кож про­хо­ди­ло го­ло­су­ва­н­ня до мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди, а та­кож ви­бо­ри в ав­то­ном­но­му краї Во­є­во­ди­на, в яко­го є вла­сний пар­ла­мент і ор­га­ни са­мов­ря­ду­ва­н­ня.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.