За ор­га­ні­за­цію не­діль­них за­во­ру­шень

У Мол­до­ві по­ру­ше­но кри­мі­наль­ну спра­ву

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

По­лі­ція по­ру­ши­ла кри­мі­наль­ну спра­ву за фа­ктом за­во­ру­шень, що ста­ли­ся під час не­діль­но­го про­те­сту. Ма­ні­фе­стан­ти, на­ма­га­ю­чись про­рва­ти по­лі­цей­ський кор­дон, за­ки­да­ли пра­во­охо­рон­ців ка­мі­н­ням. У від­по­відь пра­во­охо­рон­ці за­сто­су­ва­ли про­ти про­те­сту­валь­ни­ків сльо­зо­гін­ний газ. Су­ти­чки від­бу­ли­ся в цен­траль­ній ча­сти­ні мі­ста — бі­ля бу­дів­лі уря­ду, яку вдень у не­ді­лю ото­чи­ли мі­тин­гу­валь­ни­ки, та по­бли­зу бу­дин­ку бі­зне­сме­на Вла­да Пла­хо­тню­ка. Одно­го з агре­сив­но на­ла­што­ва­них про­те­сту­валь­ни­ків за­три­ма­но на 72 го­ди­ни. Вла­да не ви­клю­чає, що зі­ткне­н­ня бу­ли спла­но­ва­ні за­зда­ле­гідь.

«Ми зро­би­ли все мо­жли­ве, щоб під­три­му­ва­ти гро­мад­ський по­ря­док у Ки­ши­не­ві й у Мол­до­ві. Ми по­пе­ре­ди­ли ор­га­ні­за­то­рів. По­дро­би­ці на­да­мо пі­зні­ше, як тіль­ки ста­не зро­зумі­ло, що за­во­ру­ше­н­ня бу­ли ор­га­ні­зо­ва­ні», — ска­зав го­ло­ва Ге­не­раль­но­го ін­спе­кто­ра­ту по­лі­ції Оле­ксандр Пин­зар.

На­га­да­є­мо, ба­га­то­ти­ся­чна акція про­те­сту з ви­мо­га­ми про­ве- де­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го ре­фе­рен­ду­му, по­за­чер­го­вих пре­зи­дент­ських і пар­ла­мент­ських ви­бо­рів у Мол­до­ві та від­став­ки уря­ду при­зве­ла до су­ти­чок між мі­тин­гу­валь­ни­ка­ми і по­лі­ці­єю. Де­мон­стран­ти ствер­джу­ють, що уряд за­ле­жить від олі­гар­хів і не ухва­лює рі­шень в ін­те­ре­сах на­ро­ду. По­лі­ти­ки і по­лі­ти­чні пар­тії Мол­до­ви від­мо­ви­ли­ся бра­ти участь у де­мон­стра­ції, оскіль­ки цьо­го дня — свя­то Вер­бної не­ді­лі.

У мі­ні­стер­стві вну­трі­шніх справ Мол­до­ви по­ві­до­ми­ли про 14 по­стра­жда­лих по­лі­цей­ських, чо­ти­рьох із яких бу­ло го­спі­та­лі­зо­ва­но. Пра­во­охо­рон­ці за­три­ма­ли близь­ко де­ся­ти про­те­сту­валь­ни­ків. Про по­стра­жда­лих се­ред них на­ра- зі не­ві­до­мо. Пред­став­ни­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів зви­ну­ва­чу­ють у за­во­ру­ше­н­нях ор­га­ні­за­то­рів про­те­стів із гро­ма­дян­ської пла­тфор­ми DA (Dreptate сі adevar — «Гі­дність і спра­ве­дли­вість». — Ред.). Мі­ністр вну­трі­шніх справ кра­ї­ни Оле­ксандр Жи­з­дан за­явив, що ке­рів­ни­цтву DA «до­ве­де­ться від­по­від­а­ти за за­ко­ном».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.