Опе­ра­ція «Чи­сті плав­ні»,

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

У Хер­со­ні остан­ні­ми ро­ка­ми ро­сте по­пу­ляр­ність во­дно­го ту­ри­зму. Уні­каль­ні еко­си­сте­ми дні­пров­ських плав­нів, що по­чи­на­ю­ться вже за па­ру кі­ло­ме­трів від обла­сно­го цен­тру по ін­ший бік рі­чки, за­во­ро­жу­ють сво­єю кра­сою у будь-яку по­ру ро­ку. Про­гу­лян­ка на спор­тив­но-ту­ри­сти­чній бай­дар­ці чи не най­емо­цій­ні­ший вид екскур­сії. По­годь­те­ся, греб­ти вла­сно­руч, не по­спі­ша­ю­чи, ви­хо­ди­ти на бе­реж­ки для пе­ре­ку­су, йти вузь­ки­ми єри­ка­ми, огор­ну­ти­ми оче­ре­том і пта­ши­ним спів­ом — ку­ди ве­се­лі­ше, ніж пром­ча­ти мо­тор­ним чов­ном.

Втім, при­кро кон­ста­ту­ва­ти, що по­пу­ляр­ність плав­нів зро­сла ра­зом зі смі­т­тям на бе­ре­гах Дні­пра і йо­го при­ток. Акти­ві­сти Цен­тру ту­ри­зму і при­год «Хер­сON» за­кли­ка­ли роз­по­ча­ти бай­да­ро­чний се­зон із при­би­ра­н­ня. Охо­чих на­зби­ра­ло­ся ші­стнад­цять. І ав­тор цих ряд­ків не міг оми­ну­ти на­го­ди по­єд­на­ти при­єм­не з ко­ри­сним.

Пе­ре­пра­вив­шись на во­дну стан­цію «Пе­тро­вець», ми по­ді­ли­ли­ся на дві гру­пи, ро­зі­бра­ли бай­дар­ки, ве­сла — і за ро­бо­ту. Мій ін­стру­ктор На­дія вми­кає «З нею» «Оке­а­ну Ель­зи»: «Там де ла­ни, го­ри по­ля/ Там по­чи­на­є­ться моя зем­ля...» В на­шо­му ви­пад­ку «моя зем­ля» — це моя во­да, наш Дні­про, на­ші рі­дні мі­сця, які хо­че­ться збе­рег­ти і по­ка­за­ти ін­шим.

Ми не по­спі­ша­є­мо і йде­мо під бе­ре­гом. Одра­зу ж на­тра­пля­є­мо на пла­сти­ко­ві й скля­ні пля­шки, це­ло­фан, ко­роб­ки з-під про­ду­ктів — це «трен­ди» ці­єї про­гу­лян­ки. Усе це про­сто ва­ля­є­ться між оче­ре­том. Ча­сом скла­дно ді­ста­ти смі­т­тя аж під бе­ре­гом, але про­яв­ля­є­мо чу­де­са акро­ба­ти­ки і лов­лі не­по­тре­бу ве­сла­ми.

«Ми на всіх за­їздах звер­та­є­мо ува­гу на цю про­бле­му і зав­жди при­во­зи­мо з со­бою якесь смі­т­тя. Так уже по­ве­ло­ся, що не мо­же­мо за­кри­ва­ти на це очі, — ка­же На­дія. — Пі­сля зи­ми це осо­бли­во акту­аль­но, хо­че­ться хоч тро­хи по­чи­сти­ти на­ші плав­ні. І по­стій­но зга­ду­є­ться ви­слів, що су­бо­тник — це день, ко­ли лю­ди, які ні­ко­ли не смі­тять, чи­стять за ти­ми, хто ні­ко­ли не при­би­рає...»

На­справ­ді проблема за­бру­дне­н­ня плав­нів ве­ли­че­зна. На одно­му з бе­ре­гів ми зна­йшли ці­лі зва- ли­ща, де пля­шки з-під го­ріл­ки по­кри­ли­ся ша­ром ґрун­ту. Це — по­пу­ляр­не мі­сце пе­ре­по­чин­ку, але чо­мусь де­які ту­ри­сти, ви­пив­ши ві­скі за кіль­ка ти­сяч гри­вень, вва­жа­ють за нор­му ви­ки­ну­ти пля­шку в тра­ву. Крім то­го, чи­ма­ло да­чни­ків не ве­зуть смі­т­тя в ба­ки, а ви­ки­да­ють чи за­ри­ва­ють йо­го до­ро­гою в мі­сто. Тут ми на­зби­ра­ли по­над де­сять ве­ли­ких мі­шків, тож до­ве­ло­ся ви­кли­ка­ти рі­чко­ве та­ксі, аби ви­вез­ти все до стан­ції.

«При­єм­но від­по­чи­ва­ти там, де чи­сто. А ко­ли йдеш єри­ка­ми, на­со­ло­джу­є­шся кра­є­ви­да­ми і спів­ом пта­хів, а ми­мо про­пли­ває це­ло­фа­но­вий па­кет, стає оги­дно, — го­во­рить ін­стру­ктор на­шої дру­гої гру­пи Дми­тро. — Ви­рі­ши­ли зі­бра­ти­ся з ти­ми, ко­му це теж ва­жли­во. І от на­зби­ра­ли го­ру смі­т­тя. Але ж це пі­щин­ка, по­рів­ня­но з тим, що ми не по­ба­чи­ли, не ді­ста­ли. Та­кі чи­сті по­хо­ди тре­ба по­вто­рю­ва­ти. Це наш край, я йо­го лю­блю і хо­чу, щоб він був до­гля­ну­тий».

До­ро­гою на­зад ко­жна «двій­ка» ве­зе з со­бою пов­ні па­ке­ти зі смі­т­тям. «Улов» — до­стой­ний. За кіль­ка го­дин ми зі­бра­ли 30 ве­ли­ких мі­шків плюс дріб’язок. Пі­сля вда­ло­го по­хо­ду — трав’яний чай із хер­сон­ських трав. Це при­єм­ний бо­нус від ор­га­ні­за­то­рів. За­вер­ши­ти на­шу спра­ву до­по­ма­гає мі­сце­вий бо­тсман Ігор Ва­си­льо­вич. Чо­ло­вік пе­ре­прав­ляє нас і мі­шки зі смі­т­тям до на­бе­ре­жної мі­ста. На­дає свою та­чку, якою ми в кіль­ка хо­док від­во­зи­мо все до ба­ків зі смі­т­тям, звід­ки їх за­бе­руть ко­му­наль­ні слу­жби.

Ма­лень­ка мі­сія ви­ко­на­на. На­справ­ді за­ли­ша­ю­ться дво­їсті вра­же­н­ня. У нас чу­до­ва при­ро­да, і є чу­до­ві лю­ди, го­то­ві її бе­рег­ти. Але на­за­гал — зов­сім не ви­хо­ва­на еко­ло­гі­чна сві­до­мість.

або Як на во­сьми бай­дар­ках на­зби­ра­ти 30 мі­шків смі­т­тя за кіль­ка го­дин

ФОТО АВ­ТО­РА

ПРИБЕРЕЖНІ ПЕСИКИ БУ­ЛИ ДУ­ЖЕ РА­ДІ ЗУ­СТРІ­ЧІ З ЕКОВОЛОНТЕРАМИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.