Про­стір для при­пу­щень

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Алі­са АНТОНЕНКО

У Ки­є­ві, Оде­сі, Хар­ко­ві, Льво­ві та Він­ни­ці де­мон­стру­ють «Ре­тро­спе­кти­ву Але­кса ван Вар­мер­да­ма»

За про­гра­мою «Ти­ждень Ні­дер­ланд­сько­го кі­но» мо­жна по­ба­чи­ти ві­сім філь­мів ві­до­мо­го кі­но­ре­жи­се­ра Вар­мер­да­ма: «Шнай­дер про­ти Ба­кса » ( 2015), « Бор­ґман » (2013), «Остан­ні дні Ем­ми Бланк» (2009), «Офі­ці­ант» (2006), «Ма­люк То­ні» (1998), «Су­кня» (1996), «Ме­шкан­ці пів­но­чі » ( 1992) і « Абель » (1986).

Алекс ван Вар­мер­дам — куль­то­вий ар­тха­у­сний ні­дер­ланд­ський ре­жи­сер, актор, сце­на­рист, про­дю­сер і ком­по­зи­тор. Він та­кож є ав­то­ром сце­на­рію та акто­ром пра­кти­чно у всіх сво­їх філь­мах, де грає го­лов­них ге­ро­їв. Уже по­над 30 ро­ків він пра­цює у кі­не­ма­то­гра­фі, во­ло­дар пре­сти­жної «На­го­ро­ди прин­ца Берн­хар­да» за вне­сок у куль­ту­ру Ні­дер­лан­дів.

Вар­мер­дам має свій ори­гі­наль­ний ре­жи­сер­ський стиль, який не сплу­та­єш з ін­ши­ми ро­бо­та­ми кі­но­ми­тців. У йо­го стрі­чках іро­нія та аб­сурд, са­ти­ра і чор­ний гу­мор по­єд­на­ні в ці­ка­вих по­во­ро- тах сю­же­тів кар­тин. Зав­дя­ки сво­є­му не­ор­ди­нар­но­му сти­лю Вар­мер­дам по­сі­дає чіль­не мі­сце не тіль­ки у ні­дер­ланд­сько­му, ай у сві­то­во­му кі­не­ма­то­гра­фі. В одно­му з ін­терв’ю ре­жи­се­ра за­пи­та­ли, як йо­му вда­є­ться зму­шу­ва­ти гля­да­чів по­ві­ри­ти пер­со­на­жам. «Все по­чи­на­є­ться з ка­стин­гу. Я від­ра­зу ви­би­раю акто­рів, що не пе­ре­гра­ють, — зі­знав­ся Алекс ван Вар­мер­дам. — Сво­го ча­су Жан Га­бен по­вчав: «Ні­ко­ли не тор­кай­ся сво­го облич­чя» (як Мар­лон Бран­до, яко­го я тер­пі­ти не мо­жу!). Це не до­гма, але на­справ­ді май­же до­гма, якою я ке­ру­ю­ся під час зйо­мок. Ме­ні хо­ті­ло­ся, щоб ко­жна моя стрі­чка за­ли­ша­ла про­стір для до­ми­слів і при­пу­щень...

Ре­тро­спе­кти­ва Вар­мер­да­ма від­бу­ва­є­ться за спри­я­н­ня По­соль­ства Ні­дер­лан­дів в Укра­ї­ні та Molodist Kyiv International Film Festival. Філь­ми мо­жна по­ба­чи­ти у Ки­є­ві ( кі­но­те­атр « Ки­їв » ) , Оде­сі («Іно­те­атр»), Хар­ко­ві (кі­но­те­атр «8 1/2»), Льво­ві («Па­лац ми­стецтв») та Він­ни­ці (кі­но­те­атр «Ро­ди­на»).

ФОТО З САЙТА AFISHA.UA

«ШНАЙ­ДЕР ПРО­ТИ БА­КСА» — ЦЕ ТРИЛЕР-КОМЕДІЯ ПРО ДВОХ... НАЙМАНЦІВ, УБИВЦЬ-ПРОФЕСІОНАЛІВ. ХТО КО­ГО «ПЕРЕГРАЄ»?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.