ЕКСКЛЮЗИВ

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

У дні, ко­ли весь світ зга­дує ге­ро­їв-чор­но­биль­ців, які за­хи­сти­ли Єв­ро­пу, та й усю пла­не­ту, від стра­шної бі­ди, ця но­ви­на зву­чить як блю­знір­ство. На­пе­ре­до­дні тра­гі­чної да­ти Вер­хов­на Ра­да не змо­гла по­до­ла­ти ве­то Пре­зи­ден­та на ухва­ле­ний ра­ні­ше за­кон «Про ста­тус і со­ці­аль­ний за­хист гро­ма­дян, які по­стра­жда­ли вна­слі­док Чор­но­биль­ської ка­та­стро­фи», що від­нов­лю­вав со­ці­аль­ний за­хист лю­дей, які жер­тву­ва­ли сво­їм здо­ров’ям і на­віть жи­т­тям.

Так, у дер­жа­ви сьо­го­дні фі­нан­со­ві тру­дно­щі. Але ж в кра­ї­ні вій­на, се­ред вій­сько­вих є вби­ті та по­ра­не­ні. Як впли­не на бо­йо­вий дух сол­да­тів та­ке став­ле­н­ня дер­жа­ви до сво­їх ге­ро­їв? Спо­га­ди одно­го з них, ко­ли­шньо­го стар­шо­го ін­же­не­ра управ­лі­н­ня бло­ка­ми ЧАЕС, а зго­дом спів­ро­бі­тни­ка від­ді­лу на­у­ки «Дня», за­свід­чу­ють: ці лю­ди за­слу­го­ву­ють на по­ша­ну і по­че­сті, а та­кож, без­умов­но, на со­ці­аль­ний за­хист.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.