Зно­ву – «при­мус» до ми­ру

За­хід ви­ма­гає від Укра­ї­ни ви­ко­на­ти свою ча­сти­ну Мін­ська-2 по­при те, що Ро­сія не ви­ко­нує пер­ші два пун­кти

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Схо­же, ци­ми дня­ми За­хід по­но­вив тиск на Укра­ї­ну, щоб во­на якнай­швид­ше ви­ко­на­ла свою ча­сти­ну Мін­ських до­мов­ле­но­стей. І це при то­му, що Ро­сія як під­пи­сант цих угод, а та­кож під­три­му­ва­ні нею се­па­ра­ти­сти не ви­ко­на­ли пер­ші дві клю­чо­ві умо­ви: при­пи­не­н­ня во­гню та від­ве­де­н­ня важ­кої те­хні­ки від лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня.

■ На­при­кін­ці лю­то­го про не­об­хі­дність ви­ко­на­н­ня Укра­ї­ною Мін­ських до­мов­ле­но­стей, вне­се­н­ня змін до Кон­сти­ту­ції та ухва­ле­н­ня за­ко­нів про ви­бо­ри та ам­ні­стію го­во­ри­ли мі­ні­стри за­кор­дон­них справ Ні­меч­чи­ни і Фран­ції — Франк-Валь­тер Штайн­ма­єр і Жан-Марк Еро, які пе­ре­бу­ва­ли з ві­зи­том в Ки­є­ві.

■ А те­пер до ти­ску на Укра­ї­ну при­єд­на­ли­ся го­ло­ви ко­мі­те­тів у за­кор дон них спра вах Ні меч чи ни, Фран­ції та Поль­щі — Нор­берт Рьот­ген, Елі­за­бет Ґі­ґу, Гже­гож Схе­ти­на, а та­кож по­мі­чник держ­се­кре­та­ря США у спра­вах Єв­ро­пи та Єв­ра­зії Ві­кто­рія Ну­ланд, які по­за­вчо­ра при­бу­ли з ві­зи­том у на­шу кра­ї­ну.

■ На бри­фін­гу для жур­на­лі­стів Нор­берт Рьот­ген на­го­ло­сив на не­об­хі­дно­сті ухва­ле­н­ня Укра­ї­ною за­ко­ну про про­ве­де­н­ня мі­сце­вих ви­бо­рів на Дон­ба­сі.

«Укра­ї­на не має оби­ра­ти та­ку по­зи­цію, щоб про­сто очі­ку­ва­ти, що Ро­сія ви­ко­нає свої зо­бов’яза­н­ня згі­дно з Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми. Укра­ї­на по­вин­на бу­ти актив­ною і до­ве­сти, що го­то­ва ви­ко­ну­ва­ти ви­мо­ги і го­ту­ва­ти за­ко­но­дав­ство, яке вклю­чає ухва­ле­н­ня но­во­го за­ко­ну про ви­бо­ри, що дає мо­жли­вість про­ве­де­н­ня ви­бо­рів в ре­гіо­нах схі­дної Укра­ї­ни», — ци­тує йо­го сло­ва УНІАН.

■ Тим ча­сом Гже­гож Схе­ти­на за­кли­кав де­пу­та­тів пар­ла­мен­ту Укра­ї­ни ді­йти спіль­ної дум­ки що­до та­ких ви­бо­рів, що­би «укра­їн­ські пар­тії до­мо­ви­ли­ся і щоб у них був спіль­ний погляд на си­ту­а­цію». Са­ме з цьо­го, на дум­ку поль­сько­го де­пу­та­та, має стар­ту­ва­ти про­цес при­пи­не­н­ня во­гню на Дон­ба­сі та мир­не вре­гу­лю­ва­н­ня кон­флі­кту.

■ Елі­за­бет Гі­гу теж за­зна­чи­ла, що не в ін­те­ре­сах Укра­ї­ни да­ва­ти при­від вва­жа­ти, що змі­ни до Кон­сти­ту­ції бу­дуть від­кла­де­ні на три­ва­лий час».

■ Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня жур­на­лі­стів, ні­ме­цький де­пу­тат за­зна­чив, що ухва­ле­н­ня за­ко­ну про ви­бо­ри та про­ве­де­н­ня са­мих ви­бо­рів слід роз­ме­жу­ва­ти. Адже про­ве­сти ви­бо­ри мо­жна бу­де тіль­ки то­ді, ко­ли в ре­гіо­ні за­па­нує мир і лю­ди змо­жуть «спо­кій­но при­йти про­го­ло­су­ва­ти».

■ Однак ні­хто з іно­зем­них де­пу­та­тів не по­яснив, як на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях мо­же бу­ти за­без­пе­че­но про­ве­де­н­ня ви­бо­рів згі­дно з укра­їн­ським за­ко­но­дав­ством. Усе, ско­рі­ше за все, в кра­що­му бу­де ви­гля­да­ти як ре­фе­рен­дум в Кри­му.

■ На­га­да­є­мо, що у сі­чні цьо­го ро­ку Ві­кто­рія Ну­ланд зу­стрі­ча­лась із по­мі­чни­ком пре­зи­ден­та РФ Вла­ди­сла- вом Сур­ко­вим в Ка­лі­нін­град­ській обла­сті і обго­во­рю­ва­ли Мін­ські до­мов­ле­но­сті. З цьо­го при­во­ду по­лі­то­лог Ми­хай­ло Ба­са­раб на­пи­сав: «По­га­ні но­ви­ни від пар­ла­мен­та­рів. Ну­ланд по­ча­ла ма­со­ва­ну обло­гу ке­рів­ни­ків фра­кцій... Ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Хто б сум­ні­вав­ся ((«

■ На мо­мент під­го­тов­ки но­ме­ра не бу­ло ін­фор­ма­ції про ре­зуль­та­ти пе­ре­го­во­рів Ну­ланд з укра­їн­ським ке­рів­ни­цтвом. Але з впев­не­ні­стю мо­жна ска­за­ти, що аме­ри­кан­ський ди­пло­мат бу­де та­кож го­во­ри­ти про те­му ви­бо­рів.

■ Але ви­ни­кає пи­та­н­ня, чо­му б спо­ча­тку Єв­ро­пі і Аме­ри­ці не зму­си­ти Ро­сію та се­па­ра­ти­стів ви­ко­на­ти пер­ші два пун­кти Мін­ських до­мов­ле­но­стей, а по­тім уже ти­сну­ти на Укра­ї­ну. А так ви­гля­дає, що на­ші пар­тне­ри ви­рі­ши­ли ти­сну­ти на слаб­шо­го. Тим біль­ше, що всі екс­пер­ти по­ді­ля­ють дум­ку Укра­ї­ни, що на Дон­ба­сі не­мо­жли­во про­ве­сти ви­бо­ри.

■ З ін­шо­го бо­ку, про­ве­де­н­ня та­ких ви­бо­рів без за­без­пе­че­н­ня кон­тро­лю з бо­ку Укра­ї­ни та ОБСЄ фа­кти­чно озна­ча­ти­ме ле­гі­ти­мі­за­цію існу­ю­чої зло­чин­ної вла­ди на Дон­ба­сі. Це все одно, що за­пу­сти­ти ган­гре­ну в сер­це кра­ї­ни. Пі­сля цьо­го Ро­сія змо­же як хо­ті­ти­ме ма­ні­пу­лю­ва­ти Укра­ї­ною. То чи цьо­го хо­чуть на За­хо­ді, чи будь-що від­но­ви­ти тор­го­вель­ні зв’яз­ки з Ро­сі­єю.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.