Бра­ві­си­мо!

Кон­курс «Го­ро­виць-Де­бют» на­звав сво­їх пе­ре­мож­ців

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

УНа­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії від­бу­ла­ся це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня і кон­церт пе­ре­мож­ців XI Мі­жна­ро­дно­го кон­кур­су мо­ло­дих пі­а­ні­стів пам’яті Во­ло­ди­ми­ра Го­ро­ви­ця у гру­пі «Го­ро­виць-Де­бют». Зма­га­ли­ся юні пі­а­ні­сти (15—20 кон­кур­сан­тів) у чо­ти­рьох но­мі­на­ці­ях (на ви­бір):

■ І гру­па «А» ELEMENTARY — про­гра­ма за ви­бо­ром уча­сни­ка (три­ва­лість ви­сту­пу — де­сять хви­лин);

■ ІІ гру­па «В» ELEMENTARY — про­гра­ма за ви­бо­ром уча­сни­ка з обов’яз­ко­вим ви­ко­на­н­ням етю­ду (три­ва­лість ви­сту­пу — 15 хв.);

■ ІІІ гру­па «С» ADVANCED — про­гра­ма за ви­бо­ром уча­сни­ка з обов’яз­ко­вим ви­ко­на­н­ням: — со­на­ти (І чи ІІ — ІІІ ч.) або ва­рі­а­цій; — вір­ту­о­зно­го тво­ру (три­ва­лість ви­сту­пу — 20 хв.);

■ ІV гру­па «D» ADVANCED — ви­ко­на­н­ня ча­сти­ни кон­цер­ту для фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром у су­про­во­ді дру­го­го фор­те­пі­а­но. Пе­ре­мо­жни­цею в цій гру­пі ста­ла пе­ре­се­лен­ка із Кри­му Хри­сти­на Ми­хай­лі­чен­ко ви­сту­пи­ла на за­клю­чно­му кон­цер­ті ра­зом із Сим­фо­ні­чним ор­ке­стром фі­лар­мо­нії під ору­дою В. Про­та­со­ва. До ре­чі, ця юна пі­а­ніс­тка та­кож одер­жа­ла пер­ше мі­сце в но­мі­на­ції «В». Ни­ні Хри­сти­на вчи­ться у 5 кла­сі Ки­їв­ської спе­ці­а­лі­зо­ва­ної му­зи­чної шко­ли ім. М. Ли­сен­ка.

— Я на­ро­ди­ла­ся в Сім­фе­ро­по­лі, по­ча­ла гра­ти, ко­ли ме­ні ще не бу­ло п’ яти ро­ків, — роз­по­від­ає Хри­сти­на МИ­ХАЙ­ЛІ­ЧЕН­КО. — Мо­їм пер­шим ін­стру­мен­том ста­ло пі­а­ні­но, яке ба­тьки ку­пи­ли в су­сі­дів. Мої ба­бу­ся й ді­дусь — про­фе­сій­ні му­зи­кан­ти, а ма­ма за­кін­чи­ла му­зи­чну шко­лу. То­му му­зи­ка су­про­во­джує все моє жи­т­тя. За­раз ме­ні де­сять ро­ків. Ду­же лю­блю гра­ти, ін­ко­ли на­віть за­бу­ва­ю­чи про час. Два ро­ки то­му, ко­ли в Кри­му з’яви­ли­ся «зе­ле­ні чо­ло­ві­чки » , на­ша ро­ди­на пе­ре­їха­ла до Ки­є­ва. За­раз я на­вча­ю­ся в чу­до­во­го пе­да­го­га На­та­лії Ки­ри­лів­ни Тол­пи­го-Ру­сі­ної. На кон­кур­сі ви­ко­ну­ва­ла: у но­мі­на­ції «D» — Кон­церт № 2 Бе­тхо­ве­на, у но­мі­на­ції « В » — Етюд № 2 Скря­бі­на, Allegro appassionato Сен- Сан­са і «Же­нев­ські дзво­ни» Лі­ста. Мрію, ко­ли ви­ро­сту, ста­ти про­фе­сій­ною пі­а­ніс­ткою.

На за­клю­чно­му кон­цер­ті ді­ти гра­ли так чу­до­во, що ко­ли за­плю­щи­ти очі, то зда­ва­ло­ся, що ви­сту- па­ють ма­сти­ті му­зи­кан­ти. Кри­ки «бра­во» су­про­во­джу­ва­ли Ми­хай­ла Єр­ма­ка, ко­трий вір­ту­о­зно зі­грав твір «Кіт і ми­ша» Ко­плен­да. «Чу­до з бан­ти­ка­ми» — Ка­те­ри­на Єли­сє­є­ва — ви­ко­на­ла «Му­зи­чну та­ба­кер­ку» Ля­до­ва; ви­щий клас про­де­мон­стру­вав бі­ло­рус Ки­ри­ло Бар­та­ше­вич (Пре­лю­дія № 2 Ра­хма­ні­но­ва); ова­ції лу­на­ли і для Єго­ра Мє­зен­це­ва (Рон­до на те­му Мо­цар­та Ф. Ку­лау) та Хри­сти­ни Ми­хай­лі­чен­ко (спо­ча­тку ця та­ла­но­ви­та дів­чин­ка ви­ко­на­ла Етюд Скря­бі­на, а по­тім Дру­гий кон­церт Бе­тхо­ве­на ра­зом з ор­ке­стром). А бо­ну­сом для слу­ха­чів став Кон­церт № 1 С. Про­коф’єва, який май­стер­но ви­ко­нав со­ліст На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії Ан­то­ній Ба­ри­шев­ський, чий шлях на про­фе­сій­ну сце­ну роз­по­чав­ся са­ме з Кон­кур­су В. Го­ро­ви­ця, а ни­ні це яскра­ва зір­ка укра­їн­ської фор­те­пі­ан­ної шко­ли. До ре­чі, всі юні му­зи­кан­ти за­ча­ро­ва­но слу­ха­ли цей ви­ступ, а чи­ма­ло ба­тьків і пе­да­го­гів за­пи­су­ва­ли на план­ше­ти й мо­біль­ні те­ле­фо­ни цей кон­церт.

«ДІ­ТИ ЗАВ­ЖДИ ДУ­ЖЕ ТАЛАНОВИТІ, Й ВА­ЖЛИ­ВО РОЗГЛЕДІТИ ЦЕЙ ДІАМАНТ»

— У ме­не най­кра­щі вра­же­н­ня від цьо­го кон­кур­су, — за­зна­чив Оле­ксандр ЗЛОТНИК, ком­по­зи­тор, ре­ктор Ки­їв­сько­го ін­сти­ту­ту му­зи­ки ім. Р. Глі­є­ра, го­ло­ва жу­рі в «Се­ре­дній гру­пі» . — Най­го­лов­ні­ше, що роз­ши­ри­ла­ся гео­гра­фія уча­сни­ків. Осо­бли­во ра­дує, що при­їха­ли зма­га­ти­ся пі­а­ні­сти не ли­ше зі спе­ці­а­лі­зо­ва­них му­зи­чних шкіл Ки­є­ва, Оде­си, Льво­ва, Хар­ко­ва (які тра­ди­цій­но де­мон­стру­ють ви­со­ку май­стер­ність як ді­тей, так і їхніх пе­да­го­гів, які го­ту­ють пі­а­ні­стів до кон­кур­су), а цьо­го­річ спро­бу­ва­ли свої си­ли мо­ло­ді та­лан­ти із Бо­яр­ки, Яго­ти­на, Ко­му­нар­ська, Сє­ве­ро­до­не­цька та ін­ших ра­йон­них міст. А це го­во­рить про те, що вчи­те­лі пре­кра­сно пра­цю­ють у зви­чай­них муз­шко­лах. А ді­ти зав­жди ду­же талановиті, і ва­жли­во розгледіти цей « діамант » і до­по­мог­ти, що­би він за­ся­яв. Ті кон­кур­сан­ти, які ви­сту­пи­ли на фі­наль­но­му кон­цер­ті, бу­ли справ­ді кра­щі з кра­щих! У нас в жу­рі не бу­ло су­пе­ре­чок, все бу­ло ду­же ор­га­ні­зо­ва­но. Ве­ли­ко­го від­ри­ву за ба­ла­ми між пер­шим, дру­гим і тре­тім мі­сцем не бу­ло. Ді­ти, не­зва­жа­ю­чи на те, що ни­ні в на­шій кра­ї­ні йде вій­на на схо­ді,

за­йма­ю­ться му­зи­кою, і ко­ли слу­ха­єш, як во­ни чу­до­во гра­ють, то ві­риш, що все у нас бу­де до­бре!

«НА­ВІТЬ ТІ, ХТО НЕ ПЕРЕМІГ, ВСЕ ОДНО НЕ ПРОГРАЛИ»

— При­єм­но ба­чи­ти, що кон­курс не про­сто жи­ве, а на­би­рає обер­тів, — ка­же го­ло­ва жу­рі Ва­ле­рій КОЗЛОВ, про­фе­сор із кла­су фор­те­пі­а­но НМАУ. — Цьо­го­річ у Ки­є­ві за­ся­я­ли но­ві іме­на. Цей кон­курс зав­жди ви­рі­зняє ви­со­кий рі­вень му­зи­чно­го ви­ко­нав­ства, і йо­го план­ка не опу­ска­є­ться. Пе­ре­мож­ці по­ра­ду­ва­ли своє май­стер­ні­стю, і в ба­га­тьох із юних му­зи­кан­тів — слав­не май­бу­тнє. Бо на­віть ті, хто й не ста­не про­фе­сій­ним пі­а­ні­стом чи пе­да­го­гом, все одно уже по­лю­би­ли му­зи­ку на все жи­т­тя. Ді­ти по­ка­за­ли рі­зно­ма­ні­тну про­гра­му, від­чу­ва­є­ться ду­же до­бра ро­бо­та їхніх пе­да­го­гів. Ве­ли­че­зна та щи­ра по­дя­ка цим спо­дви­жни­кам! Чу­до­ва ор­га­ні­за­ція кон­кур­су. Орг­ко­мі­тет пра­цю­вав ду­же про­ду­ктив­но. Ме­не зди­ву­ва­ло, на­скіль­ки скла­дні тво­ри ви­ко­ну­ва­ли кон­кур­сан­ти. На­при­клад, Со­на­та Бе­тхо­ве­на чи Кон­церт Бе­тхо­ве­на, I і II ча­сти­ни, і це на «Де­бю­ті»! Це ду­же скла­дний ре­пер­ту­ар, який гра­ють до­ро­слі му­зи­кан­ти, а не ді­ти. Під час кон­кур­су бу­ло чи­ма­ло яскра­вих мо­мен­тів, і на­віть ті, хто не переміг, все одно не програли, бо отри­ма­ли мо­жли­вість ви­яви­ти свій та­лант, про­де­мон­стру­ва­ти ха­ра­ктер.

Ни­ні роз­по­ча­ли­ся про­слу­хо­ву­ва­н­ня уча­сни­ків «Мо­лод­шої» та «Се­ре­дньої» груп (фі­на­ли від­бу­ду­ться 3 і 4 трав­ня).

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФІНАЛ КОН­КУР­СУ «ГО­РО­ВИЦЬ-ДЕ­БЮТ» — ВИСТУПАЄ ПЕРЕМОЖНИЦЯ У ГРУПАХ «B» І «C» ПЕ­РЕ­СЕ­ЛЕН­КА-КРИМЧАНКА ХРИ­СТИ­НА МИ­ХАЙ­ЛІ­ЧЕН­КО (СПО­ЧА­ТКУ ЦЯ ТА­ЛА­НО­ВИ­ТА ДІВ­ЧИН­КА ВИ­КО­НА­ЛА ЕТЮД СКРЯ­БІ­НА, А ПО­ТІМ — ДРУ­ГИЙ КОН­ЦЕРТ БЕ­ТХО­ВЕ­НА РА­ЗОМ ІЗ ОР­КЕ­СТРОМ)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.