«Чор­но­биль по­ка­зав, що укра­їн­ці – силь­ний на­род»

Учо­ра по всій кра­ї­ні про­йшли пам’ятні за­хо­ди до 30-ої рі­чни­ці тра­ге­дії на ЧАЕС

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Цен­траль­ні за­хо­ди від­бу­ли­ся на те­ри­то­рії зо­ни від­чу­же­н­ня і про­ми­сло­во­го май­дан­чи­ка Чор­но­биль­ської атом­ної еле­ктро­стан­ції. Ту­ди при­бу­ли очіль­ни­ки дер­жа­ви, зокре­ма Пре­зи­дент Пе­тро Порошенко, і пред­став­ни­ки кра­їн-до­но­рів Ра­хун­ку ядер­ної без­пе­ки та Чор­но­биль­сько­го фон­ду «Укри­т­тя».

«Чор­но­биль по­ка­зав, що ми, укра­їн­ці, силь­ний на­род, зда­тний по­до­ла­ти на­віть атом­но­го де­мо­на», — на­пи­сав у сво­є­му Twitter Пе­тро Порошенко. На за­хо­дах, при­свя­че­них 30-м ро­ко­ви­нам ава­рії на ЧАЕС, го­ло­ва дер­жа­ви на­га­дав, що цьо­го ти­жня між­на­ро­дні до­но­ри ухва­ли­ли рі­ше­н­ня про до­да­тко­ві вне­ски на ре­а­лі­за­цію чор­но­биль­ських про­е­ктів на за­галь­ну су­му 87,5 міль­йо­на єв­ро. Се­ред до­но­рів — Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку, Спо­лу­че­ні Шта­ти Аме­ри­ки, кра­ї­ни G7, Єв­ро­со­юз.

Та­кож учо­ра Пе­тро Порошенко під­пи­сав указ про ство­ре­н­ня Чор­но­биль­сько­го ра­ді­а­цій­но-еко­ло­гі­чно­го біо­сфер­но­го за­по­від­ни­ка, по­ві­до­ми­ли на сай­ті Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та. За­по­від­ник має ста­ти одні­єю з най­біль­ших при­ро­до­охо­рон­них уста­нов Укра­ї­ни, за­галь­ною пло­щею 227 ти­сяч ге­кта­рів. Він роз­та­шо­ва­ний у Ки­їв­ській обла­сті в ме­жах зо­ни від­чу­же­н­ня і зо­ни обов’яз­ко­во­го від­се­ле­н­ня. Ство­ре­н­ня Чор­но­биль­сько­го за­по­від­ни­ка ста­ло пер­шим ва­жли­вим кро­ком до від­ро­дже­н­ня те­ри- то­рій, що за­зна­ли ра­діо­актив­но­го за­бру­дне­н­ня вна­слі­док ка­та­стро­фи.

Крім цьо­го, 26 кві­тня Ге­не­раль­на Асам­блея ООН зі­бра­лась на спец­за­сі­да­н­ня, при­свя­че­не рі­чни­ці ава­рії на ЧАЕС. На зу­стрі­чі ви­сту­па­ли ге­не­раль­ний се­кре­тар ООН Пан Гі Мун, го­ло­ва 70-ї се­сії Ге­на­сам­блеї Мо­генс Люк­ке­тофт і пред­став­ни­ки Ро­сії, Бі­ло­ру­сі та Укра­ї­ни. На фото — мі­тинг-ре­кві­єм, при­свя­че­ний пам’яті жертв ава­рії на ЧАЕС, який учо­ра від­був­ся у Ки­є­ві, бі­ля ме­мо­рі­аль­но­го ком­пле­ксу « Пам’ ятник жер­твам Чор­но­биль­ської тра­ге­дії».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.