На ди­ко­му рин­ку «сво­бо­ди сло­ва»

Центр зайня­то­сті ану­лю­вав до­звіл Са­ві­ку Шу­сте­ру на ро­бо­ту в Укра­ї­ні

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Те­ле­ві­зій­но­му ве­ду­чо­му, який є спів­вла­сни­ком 3s.tv, Са­ві­ку Шу­сте­ру Цен­тром зайня­то­сті бу­ло по­ві­дом­ле­но про ану­лю­ва­н­ня до­зво­лу на ро­бо­ту в Укра­ї­ні. Ця но­ви­на, мит­тє­во ро­зі­йшла­ся ЗМІ й ви­кли­ка­ла без­ліч су­пе­ре­чок. По-пер­ше, ко­жна пе­ре­да­ча Шу­сте­ра по­чи­на­лась зі слів Пре­зи­ден­та, які жур­на­ліст кру­тив на­че за­хи­сну ман­тру, про на­чеб­то ви­ня­тко­ве зна­че­н­ня для По­ро­шен­ка сво­бо­ди сло­ва, на­віть якщо сло­ва ті не по ду­ші й са­мо­му Пе­тру Оле­ксі­йо­ви­чу. А от­же, по­збав­ле­н­ня мо­жли­во­сті ви­хо­ди­ти в ефір Шу­сте­ру спри­йма­є­ться за­га­лом як на­ступ на цю сво­бо­ду. По-дру­ге, до про­грам Шу­сте­ра дій­сно існує ба­га­то пи­тань, і дав­но. Пи­та­н­ня ці тор­ка­ю­ться, перш за все, йо­го ме­то­ди­ки ви­бір­ко­во за­про­шу­ва­ти го­стей та ін­ко­ли за­ра­ди рей­тин­гу да­ва­ти сло­во тим, хто про­па­гує да­ле­ко не дер­жав­ни­цькі по­зи­ції. Фор­мат та­ких ток-шоу під­хо­пи­ли й і нші жур­на­лі­сти, зокре­ма Ан­дрій Ку­лі­ков, який «за­сві­тив­ся» у див­них во­я­жах до оку­по­ва­но­го До­не­цька і ве­де на те­ле­ка­на­лі ICTV, який на­ле­жить сім’ї Пін­чу­ків, ток-шоу «Сво­бо­да сло­ва». Га­зе­та «День» не­о­дно­ра­зо­во під­да­ва­ла кри­ти­ці по­ді­бні під­хо­ди до жур­на­лі­сти­ки, яка є оче­ви­дно ма­ні­пу­ля­тив­ною, з пре­тен­зі­єю на «об’єктив­ність» і «плю­ра­лізм». То­ді як «День» вчив лю­би­ти Укра­ї­ну, Шу­стер про­су­вав прин­цип, що на лю­бо­ві до Укра­ї­ни гро­шей не за­ро­биш. Та­ким чи­ном, ми пе­ре­бу­ва­ли і пе­ре­бу­ва­е­мо в рі­зних си­сте­мах ко­ор­ди­нат. Але у нас ви­ни­кає за­ко­но­мір­не за­пи­та­н­ня — хто дав ко­ман­ду до ви­бір­ко­во­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня Шу­сте­ра, і чи є во­но дій­сно пра­во­мір­ним? Якщо та­ка ви­бір­ко­вість існує, то чи не по­ра вза­га­лі пе­ре­гля­ну­ти пра­ви­ла до всіх іно­зем­них жур­на­лі­стів?

«Порошенко га­дає, що Шу­стер при­йде до­мов­ля­тись про спів­ро­бі­тни­цтво, щоб не втра­ти­ти свій бі­знес, — пря­мо ви­слов­лює дум­ку жур­на­ліст Юрій Бу­ту­сов. — Це пря­мий на­ступ на сво­бо­ду сло­ва в Укра­ї­ні. Со­ром­но, що пі­сля Май­да­ну Пре­зи­дент Укра­ї­ни до­зво­ляє со­бі на­ступ на до­ступ гро­ма­дян до ін­фор­ма­ції. При цьо­му «17 ка­нал», який пря­мо ве­де ан­ти­укра­їн­ську агі­та­цію в Ки­є­ві, до­сі не за­кри­тий, не за­кри­та і без­ко­штов­на га­зе­та «Ве­сти», що фі­нан­су­є­ться з РФ»

Все це на­тя­кає на те, що пред­став­ни­ки вла­ди на­ма­га­ю­ться ви­бір­ко­во на­ти­сну­ти на кон­кре­тно­го жур­на­лі­ста і кон­кре­тний про­ект. Це не озна­чає, що для Шу­сте­ра це скін­чи­ться по­га­но. Тим біль­ше, що він уже має ве­ли­кий до­свід та­ких «за­бо­рон» та пе­ре­слі­ду­вань, зокре­ма з бо­ку по­да­тко­вої слу­жби. До ре­чі са­ме спра­ва на 13 млн грн, яка бу­ла не­що­дав­но по­ру­ше­на про­ти Шу­сте­ра, ста­ла при­чи­ною пре­тен­зій Цен­тра зайня­то­сті. На їхню дум­ку, та­ка спра­ва є су­ди­мі­стю, про яку Шу­стер не за­зна­чив у за­яві на ро­бо­ту. От­же, оче­ви­дна фор­маль­ність, тоб­то при­від, за­чі­пка.

Ва­жли­во ін­ше — ме­діа-спіль­но­та дав­но пе­ре­тво­ри­лась на ри­нок, де існу­ють за­ко­ни «ди­ко­го ка­пі­та­лу » та вузь­ких по­лі­ти­чних ін­те­ре­сів, а от­же і при­та­ман­ні та­кі яви­ща, як рей­дер­ство, шан­таж та під­куп. Про та­ке ефе­мер­не яви­ще, як сво­бо­да сло­ва, в цьо­му ра­зі го­во­ри­ти го­ді. Але й, на жаль, не­має сен­су і го­во­ри­ти про якісь на­ціо­наль­ні ве­кто­ри в ЗМІ, адже по всьо­му ви­дно, що ко­гось ці­ка­вить не дер­жав­ни­цька по­зи­ція (осо­бли­во в умо­вах вій­ни), а ло­яль­ність до кон­кре­тних груп та осіб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.