Скан­дал у Мі­н­еко­ло­гії

Акти­ві­сти ви­ма­га­ють звіль­ни­ти за­сту­пни­ка мі­ні­стра Віктора Кан­цу­ра­ка — став­ле­ни­ка ко­ман­ди Яну­ко­ви­ча, при­че­тно­го до «де­ри­ба­ну» на­цпар­ків

Den (Ukrainian) - - День України - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Із від­по­від­ним ли­стом еко­ло­гі­чні ор­га­ні­за­ції звер­ну­ли­ся до прем’єр-мі­ні­стра Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. А від мі­ні­стра еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Оста­па Се­ме­ра­ка акти­ві­сти ви­ма­га­ють по­яснень, чо­му взяв у свою ко­ман­ду та­ко­го не­о­дно­зна­чно­го ді­я­ча, адже пу­блі­чно за­яв­ляв, що прі­о­ри­те­том у ро­бо­ті бу­де про­зо­рість та фа­хо­вість у ка­дро­вих при­зна­че­н­нях.

Ві­ктор Кан­цу­рак з 2010 ро­ку ке­ру­вав Дер­жав­ною слу­жбою за­по­від­ної спра­ви, пі­сля її ре­ор­га­ні­за­ції — Де­пар­та­мен­том за­по­від­ної спра­ви Мі­н­еко­ло­гії. Під ти­ском гро­ма­ди в трав­ні 2014 ро­ку на­пи­сав за­яву про звіль­не­н­ня. Те­пер лю­ди­на з ко­ман­ди Віктора Яну­ко­ви­ча зно­ву пра­цює в мі­ні­стер­стві. Ві­кто­ро­ві Кан­цу­ра­ку еко­ло­ги при­пи­су­ють тен­дер­ні де­ри­ба­ни на бу­дів­ни­цтві та за­ку­пів­лі те­хні­ки і дії, що при­зве­ли до за­не­па­ду при­ро­дно-за­по­від­ної спра­ви. Най­біль­ше чи­нов­ник за­пам’ятав­ся про­е­ктом су­пу­тни­ко­во­го мо­ні­то­рин­гу за за­по­від­ни­ми об’ єкта­ми, ко­трий обі­йшов­ся дер­жа­ві в шість міль­йо­нів до­ла­рів, а за­раз не ви­ко­ри­сто­ву­є­ться.

«Пе­рі­од, ко­ли Ві­ктор Кан­цу­рак очо­лю­вав Де­пар­та­мент за­по­від­ної спра­ви, гро­мад­ські акти­ві­сти на­зи­ва­ють льо­до­ви­ко­вим, бо не ство­рю­ва­лись об’єкти за­по­від­но­го фон­ду, фа­хів­ців- ди­ре­кто­рів при­би­ра­ли і ста­ви­ли так зва­них го­спо­дар­ни­ків, — за­зна­чає одна з під­пи­сан­тів звер­не­н­ня, го­ло­ва Та­тар­бу­нар­ської ра­йон­ної гро­мад­ської еко­ло­гі­чної ор­га­ні­за­ції «Від­ро­дже­н­ня» Іри­на Ви­хри­стюк. — У на­шо­му на­ціо­наль­но­му пар­ку «Ту­злов­ські ли­ма­ни» за чо­ти­ри ро­ки при­зна­чи­ли чо­ти­рьох ди­ре­кто­рів, ко­трі з об’ єкта при­ро­дно- за­по­від­но­го фон­ду ство­ри­ли за­по­від­ник ко­ру­пції, це був де­ри­бан бю­дже­тних ко­штів та при­ро­дних ре­сур­сів. За ка­ден­ції Кан­цу­ра­ка ста­ви­ли ке­рів­ни­ків, які від­вер­то ка­за­ли, скіль­ки за їхні при­зна­че­н­ня бу­ло за­пла­че­но. Я не пе­ре­хо­джу на осо­би­сто­сті, але для ме­не ва­жли­ві по­ка­зни­ки в ро­бо­ті. Є ж се­ред акти­ві­стів ро­зум­ні та сві­тлі лю­ди — чо­му все в ру­ках пев­них по­лі­ти­чних угру­по­вань?»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.