Як за­ли­ши­ти­ся со­бою

Ві­ктор ШИШКІН: «Де­стру­ктив­на роль Ген­про­ку­ра­ту­ри по­ча­ла­ся ще в 1994–1995 рр. з при­хо­дом до вла­ди Ку­чми»

Den (Ukrainian) - - День України - Іван КАПСАМУН, «День»

Ві­ктор Шишкін — один з остан­ніх з Мо­гі­кан в укра­їн­сько­му по­лі­ти­чно­му про­сто­рі, який за­ли­ша­є­ться при­кла­дом про­фе­сіо­на­лі­зму і мо­раль­но­сті. Па­ра­до­ксаль­но, але з ро­ка­ми по­лі­ти­ків чи фа­хів­ців з від­по­від­ни­ми ком­пле­ксом яко­стей стає все мен­ше. І це — не­зва­жа­ю­чи на «по­лі­ти­чні зем­ле­тру­си», які пе­ре­жи­ла на­ша кра­ї­на у ви­гля­ді май­да­нів. Зда­ва­ло­ся б, на по­верх­ню ма­ють ви­йти но­ві лю­ди — з но­вим ба­че­н­ням Укра­ї­ни. Але як по­ка­зує пра­кти­ка, та­ких лю­дей або не до­пу­ска­ють «на­го­ру», або роз­чи­ня­ють в си­сте­мі. З ро­ка­ми со­ці­аль­ні лі­фти по­слі­дов­но бло­ку­ва­ли­ся, а дер­жав­ни­ки від­сі­ю­ва­ли­ся. І те, що сьо­го­дні Ві­ктор Шишкін — ві­до­мий кон­сти­ту­ціо­на­ліст, пер­ший Ген­про­ку­рор Укра­ї­ни (1991—1993 рр.), су­д­дя Кон­сти­ту­цій­но­го Су­ду (2005—2016 рр.) — фа­кти­чно опи­нив­ся «за бор­том», то­му яскра­вий при­клад. Чо­му?

«Ко­ли Ку­чма в 1993 р. че­рез Ка­бі­нет мі­ні­стрів про­ду­блю­вав те, що бу­ло ска­со­ва­но по ком­па­нії «Бла­ско», то ми в Ген­про­ку­ра­ту­рі від­кри­ли кри­мі­наль­ну спра­ву, то­му що це бу­ла одна з спе­ці­аль­них стру­ктур для роз­кра­да­н­ня дер­жав­но­го май­на (до цьо­го Крав­чук ска­су­вав свій указ по «Бла­ско», то­му що втру­ти­ла­ся ГПУ), — роз­по­від­ає гість «Дня» Ві­ктор Шишкін. — Та­кий крок Ку­чми був одним з си­гна­лів то­го, як він зби­ра­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вла­ду. Пі­сля цьо­го прем’єр Ку­чма пі­шов з по­са­ди, але че­рез кіль­ка мі­ся­ців «пі­шли» і ме­не. Да­лі Ле­о­нід Да­ни­ло­вич стає пре­зи­ден­том, а от­же по­чи­на­є­ться рух но­ві­тньої істо­рії в не­пра­виль­но­му на­прям­ку. Бо, на­при­клад, де­стру­ктив­на роль Ген­про­ку­ра­ту­ри якраз і по­ча­ла­ся десь в 1994—1995 рр. Тут мо­жна по­го­ди­ти­ся із Во­ло­ди­ми­ром Ла­но­вим, що контр­ре­во­лю­ція в Укра­ї­ні ста­ла­ся в 1993— 1994 рр. з при­хо­дом до вла­ди Ку­чми».

Тра­ге­дія в то­му, що за ство­ре­ни­ми то­ді пра­ви­ла­ми, кра­ї­на жи­ве і до­сі. Де­таль­не ін­терв’ю з Ві­кто­ром Іва­но­ви­чем — про ви­крив­ле­ну но­ві­тню істо­рію, зна­че­н­ня «Бі­блі­о­те­ки «Дня», пи­та­н­ня при­зна­че­н­ня ген­про­ку­ро­ра, «офшор­ний скан­дал», ре­зо­нан­су «спра­ву Гон­га­дзе—По­доль­сько­го», стан ни­ні­шньої пар­ла­мент­ської ко­а­лі­ції... — чи­тай­те в най­ближ­чих но­ме­рах «Дня».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.