«Крим­ське сло­во»

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

УХер­со­ні ви­да­ва­ти­муть га­зе­ту «про ре­аль­ну си­ту­а­цію на оку­по­ва­но­му пів­остро­ві та у при­кор­дон­них ра­йо­нах»

Дня­ми ви­да­н­ня пред­ста­ви­ли в Ки­є­ві. «Крим­ське сло­во» — спіль­ний про­ект Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни, жур­на­лі­стів QHA, «Крим.Ре­а­лії», ін­ших ви­дань та Хер­сон­ської ОДА. Ці­льо­ва ау­ди­то­рія га­зе­ти — ме­шкан­ці Кри­му та Хер­сон­щи­ни. Пер­ші два но­ме­ри «Крим­сько­го сло­ва» на­дру­ко­ва­ні в Кр­ама­тор­ську на­кла­дом у 20 ти­сяч при­мір­ни­ків. На­сту­пні но­ме­ри дру­ку­ва­ти­му­ться в Хер­со­ні на ло­яль­них умо­вах мі­сце­вим ви­дав­ни­цтвом. Та­ким чи­ном ви­дав­ці змо­жуть еко­но­ми­ти на до­став­ці, а ін­фор­ма­ція швид­ше до­хо­ди­ти­ме до чи­та­чів, за­зна­чи­ла в ко­мен­та­рі «Дню» ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту з пи­тань вну­трі­шньої та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Хер­сон­ської ОДА Оль­га Са­вен­ко. «Га­зе­та є дже­ре­лом ін­фор­ма­ції про ре­аль­ну си­ту­а­цію в оку­по­ва­но­му Кри­му та у при­кор­дон­них ра­йо­нах Хер­сон­щи­ни, — го­во­рить Оль­га Са­вен­ко. — За­раз на­ла­го­джу­є­мо зв’яз­ки в ра­йо­нах, че­рез які га­зе­та по­тра­пля­ти­ме до основ­ної ау­ди­то­рії. Ча­сти­ну від­пра­ви­ли в Ге­ні­че­ську ОДА, звід­ки її роз­по­всю­джу­ва­ти­муть се­ла­ми. Ще ча­сти­ну по­го­ди­лась без­ко­штов­но роз­по­всю­джу­ва­ти ре­да­кція но­во­тро­ї­цької ра­йон­ної га­зе­ти «Тру­до­ва сла­ва». Та­кож спів­пра­цю­є­мо з опе­ра­тив­но-та­кти­чним угру­по­ва­н­ням «Пів­день», яке ча­сто при­їздить у ра­йо­ни з лі­те­ра­ту­рою. Ви­да­н­ня по­тра­пля­ти­ме й до Кри­му, але не роз­по­від­а­ти­му — як, щоб у крим­чан бу­ло мен­ше про­блем. Кон­тент «Крим­сько­го сло­ва» фор­му­є­ться з рі­зних дже­рел, і ми за­про­шу­є­мо за­ці­кав­ле­них жур­на­лі­стів до­по­ма­га­ти сво­ї­ми ма­те­рі­а­ла­ми, якщо є та­ке ба­жа­н­ня. Га­зе­та пу­блі­кує текс­ти укра­їн­ською та ро­сій­ською мо­ва­ми, але в ній, мо­жли­во, з’яв­ля­ти­му­ться ма­те­рі­а­ли і крим­сько­та­тар­ською».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.