У Лю­ксем­бур­зі су­дять ви­кри­ва­чів гло­баль­них фі­нан­со­вих ма­хі­на­цій

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Лю­ксем­бур­зі по­чи­на­є­ться гу­чний су­до­вий про­цес: у по­ру­шен­ні про­фе­сій­ної та­єм­ни­ці зви­ну­ва­чу­ють двох ко­ли­шніх спів­ро­бі­тни­ків кон­сал­тин­го­вої ком­па­нії Pricewaterhouse Coopers і фран­цузь­ко­го жур­на­лі­ста. Два ро­ки то­му во­ни за­яви­ли, що роз­кри­ли ко­ло­саль­ну схе­му ухи­ле­н­ня від по­да­тків з уча­стю вла­ди Лю­ксем­бур­гу. На під­трим­ку під­су­дних ви­сту­па­ють най­біль­ші пра­во­за­хи­сні ор­га­ні­за­ції. «Ви­кри­ва­чі ві­ді­гра­ють клю­чо­ву роль у роз­крит­ті ви­пад­ків ко­ру­пції по всьо­му сві­ту. Во­ни ді­я­ли в ін­те­ре­сах су­спіль­ства, ви- крив­ши се­кре­тні уго­ди лю­ксем­бурзь­ко­го уря­ду з ве­ли­ки­ми між­на­ро­дни­ми ком­па­ні­я­ми», — го­во­рить ди­ре­ктор єв­ро­пей­сько­го бю­ро Transparency International Карл До­лан. У спра­ві, яка отри­ма­ла на­зву «Лю­кслікс», ви­яви­ли­ся за­мі­ша­ні 340 най­біль­ших на­ціо­наль­них і транс­на­ціо­наль­них ком­па­ній із усьо­го сві­ту. Вва­жа­є­ться, що за під­трим­ки лю­ксем­бурзь­ко­го уря­ду во­ни ство­ри­ли скла­дну схе­му ухи­ле­н­ня від по­да­тків, ско­ро­чу­ю­чи в де­яких ви­пад­ках ви­пла­ти до 1%. Тінь скан­да­лу впа­ла і на по­стать Єв­ро­ко­мі­сії Жа­на-Кло­да Юн­ке­ра, який сво­го ча­су був мі­ні­стром фі­нан­сів та прем’єр-мі­ні­стром Лю­ксем­бур­гу.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.