З чо­го по­ча­лась ане­ксія Кри­му

«Ко­ли під­пи­су­ва­ли Хар­ків­ські уго­ди, Кремль уже то­ді був готовий до си­ло­во­го сце­на­рію», — ко­ли­шній на­ро­дний де­пу­тат

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Шість ро­ків то­му укра­їн­ський пар­ла­мент, по­ру­шив­ши за­ко­ни, про­го­ло­су­вав за ра­ти­фі­ка­цію так зва­них Хар­ків­ських угод, що бу­ли під­пи­са­ні то­ді­шні­ми пре­зи­ден­та­ми Укра­ї­ни і РФ — Ві­кто­ром Яну­ко­ви­чем і Дми­тром Мє­двє­дє­вим. Згі­дно з ти­ми уго­да­ми, які ста­ли фа­кти­чно ста­ли чер­го­вим ета­пом май­бу­тньої ане­ксії укра­їн­ської те­ри­то­рії, бу­ло про­лон­го­ва­но пе­ре­бу­ва­н­ня Чор­но­мор­сько­го фло­ту РФ на те­ри­то­рії АР Крим до 2042 ро­ку.

«Ре­гіо­на­лам» то­ді не ви­ста­ча­ло го­ло­сів, і во­ни, ску­пив­ши кар­тки, на­ма­га­ли­ся ви­ко­ри­ста­ти мі­сця для го­ло­су­ва­н­ня з де­пу­та­тів «по­ма­ран­че­вих» фра­кції, — ко­мен­тує «Дню» на­ро­дний де­пу­тат VI та VII скли­кань Олесь До­ній. — На­силь­ство, яке то­ді за­сто­су­ва­ли в сті­нах пар­ла­мен­ту, бу­ло свід­че­н­ням то­го, що «ре­гіо­на­ли» пе­ре­хо­дять від кон­ку­рен­тної бо­роть­би до ста­дії ав­то­ри­та­ри­зму. Це бу­ла не про­сто за­ле­жність від РФ, а й ви­ко­ри­ста­н­ня їхніх ме­то­дів. Хар­ків­ські уго­ди — це бу­ла ли­ше вер­хів­ка айс­бер­га, адже існу­ва­ли ін­ші та­єм­ні уго­ди — не ли­ше між Яну­ко­ви­чем і Пу­ті­ним, а й між бі­знес-гру­па­ми. Сьо­го­дні ці гру­пи зо­се­ре­дже­ні нав­ко­ло так зва­но­го Опо­бло­ку. Ціл­ком оче­ви­дно, що ін­те­рес Пу­ті­на по­ля­гав не ли­ше в про­лон­га­ції Чор­но­мор­сько­го фло­ту. РФ го­ту­ва­лась і до на­сту­пних сце­на­рі­їв. Зі слів но­во­при­зна­че­но­го ке­рів­ни­ка ВМС Укра­ї­ни Іго­ря Во­рон­чен­ка, з яким ми спіл­ку­ва­ли­ся в Кри­му 9 бе­ре­зня 2014 р., він як то­ді­шній ке­рів­ник Цен­тру бе­ре­го­вої обо­ро­ни по­пе­ре­джав ще за кіль­ка мі­ся­ців до Май­да­ну про збіль­ше­н­ня РФ кіль­ко­сті паль­но­го на Чор­но­мор­сько­му фло­ті і пе­ре­ки­ну­ті з Цен­траль­ної Ро­сії на Пів­ні­чний Кав­каз шість ди­ві­зій. Це свід­чи­ло, що до ра­ди­каль­них си­ло­вих сце­на­рі­їв Кремль був готовий. Яну­ко­вич був одним із пря­мих аген­тів впли­ву. Але тре­ба ро­зу­мі­ти, що аген­тів впли­ву і до­сі за­ли­ша­є­ться в Укра­ї­ні ба­га­то, які зо­се­ре­дже­ні не ли­ше в «Опо­бло­ці». Ни­ні­шній план Пу­ті­на — це ма­кси­маль­не осла­бле­н­ня і ха­ос в Укра­ї­ні».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.