«86: Ко­ло по­ко­лі­н­ня»

Під та­кою на­звою з 6 по 9 трав­ня в м. Сла­ву­тич три­ва­ти­ме Тре­тій між­на­ро­дний фе­сти­валь кі­но та ур­ба­ні­сти­ки

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Те­ма цьо­го­рі­чно­го фе­сту «86: Ко­ло по­ко­лі­н­ня» від­си­лає до ро­ко­ви­ни ви­бу­ху на Чор­но­биль­ській атом­ній еле­ктро­стан­ції і про­по­нує роз­гля­да­ти її в кон­текс­ті ча­су, пам’яті, роз­ри­ву та діа­ло­гу по­ко­лінь. Цен­траль­ним обра­зом фе­сти­ва­лю бу­де ав­тен­ти­чний від­би­ток стов­бу­ра де­ре­ва у ви­ко­нан­ні аме­ри­кан­сько­го ху­до­жни­ка Бра­я­на Не­ша Ґіл­ла.

По­ді­єю-від­кри­т­тя ста­не до­ку­мен­таль­на стрі­чка «Чор­но­биль­ські ба­бу­сі» ( на фото) аме­ри­кан­ської ре­жи­сер­ки Гол­лі Мор­ріс, яка пред­ста­вить фільм зі зні­маль­ною гру­пою, по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Тра­ди­цій­на про­гра­ма фе­сти­ва­лю — укра­їн­ські прем’єри зна­ко­вих до­ку­мен­таль­них філь­мів остан­ньо­го ро­ку. Се­ред них но­ва стрі­чка бри­тан­сько­го ре­жи­се­ра Мар­ка Ка­зін­са «Я — Бел­фаст» та кі­но­сим­фо­нія аме­ри­кан­сько­го ре­жи­се­ра Дже­ма Ко­е­на «Counting», яку про­дю­су­ва­ла Пат­ті­Смітт.

Цьо­го ро­ку фе­сти­валь «86» упер­ше по­ка­зує ігро­ве кі­но: аван­гар­дист­ський мю­зикл Гер­бер­та Рап­па­пор­та за опе­рою Дми­тра Шо­ста­ко­ви­ча «Че­рьо­му­шки» 1962 р. та ку­бин­ську стрі­чку про мі­сто-бли­зню­ка Сла­ву­ти­ча «Про­ект сто­лі­т­тя».

Фо­рум від­криє но­вий стра­те­гі­чний на­прям — на­ціо­наль­ний кон­курс до­ку­мен­таль­них філь­мів «Паль­ма пів­но­чі». Сім ко­ро­тких стрі­чок укра­їн­ських ре­жи­се­рів зма­га­ти­му­ться за Гран-прі та гро­шо­вий приз, во­ло­да­ря яко­го обе­ре між­на­ро­дне жу­рі у скла­ді бри­тан­сько­го ре­жи­се­ра Мар­ка Ка­зін­са, че­ської про­дю­сер­ки Ді­а­ни Та­ба­ков та укра­їн­ської те­ле­ве­ду­чої Яні­ни Со­ко­ло­вої.

ФОТО З САЙТА ULU.AZ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.