Пта­хи Пан­то­ніо

Цьо­го по­не­діл­ка у Ки­є­ві був пред­став­ле­ний но­вий му­рал фран­ко-пор­ту­галь­сько­го ми­тця Пан­то­ніо (Pantу­nio)

Den (Ukrainian) - - Культура - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

Пре­зен­та­ція про­йшла в при­су­тно­сті ав­то­ра, а та­кож по­сла Пор­ту­га­лії в Укра­ї­ні Ма­рії Крі­сті­ни Ал­мей­ди, ра­дни­ка з пи­тань куль­ту­ри та спів­ро­бі­тни­цтва По­соль­ства Фран­ції в Укра­ї­ні Па­ска­ля Слі­ван­ські та ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра Фран­цузь­ко­го ін­сти­ту­ту в Укра­ї­ні Ма­тьє Ар­де­на.

Пан­то­ніо — му­ра­ліст з Пор­ту­га­лії; на­ро­див­ся на Азор­ських остро­вах, роз­та­шо­ва­них в Атлан­ти­ці на від­ста­ні 1500 кі­ло­ме­трів від ма­те­ри­ка. Йо­го справ­жнє ім’ я Ан­то­ніо Кор­рейя. За­кін­чив ху­до­жню шко­лу. Ма­лю­ва­ти на ву­ли­цях по­чав з 90- х. Йо­го роз­пи­си, пов­ні ша­ле­но­го ди­на­мі­зму й ру­ху, на­га­ду­ють во­дно­час і пе­ре­пле­ті­н­ня м’язо­вих тка­нин, і див­ні ві­зе­рун­ки, і зграї хи­мер­них ство­рінь з чор­них і си­ніх хви­ля­стих лі­ній.

Пан­то­ніо на­ди­ха­є­ться обра­за­ми тва­рин Пор­ту­га­лії та Фран­ції — сар­дин, ла­сті­вок, зай­ців, ко­ней, ящі­рок, а та­кож кра­є­ви­да­ми сво­го ди­тин­ства — мор­ськи­ми хви­ля­ми, чор­ни­ми ске­ля­ми, го­ра­ми. Без­ліч йо­го фре­сок мо­жна зна­йти як у Лі­са­бо­ні, так і в Па­ри­жі, де ми­тець ни­ні про­жи­ває. Са­ме у фран­цузь­кій сто­ли­ці в 2015-му Ан­то­ніо ство­рив най­біль­ший роз­пис у Єв­ро­пі: зграю риб на сті­ні зав­ви­шки 66 ме­трів та зав­шир­шки 15 ме­трів.

У Ки­є­ві Пан­то­ніо не впер­ше: то­рік у сер­пні він за­вер­шив мас­шта­бний му­рал на сті­ні 16-по­вер­хі­вої ви­со­тки на про­спе­кті Пе­ре­мо­ги, 95 не­по­да­лік стан­ції ме­тра « Свя­то­шин » . А дня­ми він та­кож ви­ко­нав роз­пи­си в «Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі» та в Чор­но­би­лі.

Адре­са но­вої ро­бо­ти — Чо­ко­лів­ський буль­вар, 1. Чор­но­си­ні ве­ле­тен­ські ла­стів­ки, що мчать по сті­ні у ви­ро­по­ді­бно­му ру­сі, ви­гля­да­ють ціл­ком до­ре­чно в ра­йо­ні, пе­ре­ван­та­же­но­му ву­ли­чним ру­хом, сти­сну­то­му сі­рим бе­то­ном, за­ха­ра­ще­но­му не­злі­чен­ни­ми кі­о­ска­ми й рин­ка­ми. Та­ка кар­ти­на, хай і не­зви­чна, тро­хи на­віть про­во­ка­цій­на, в цьо­му бу­ден­но­му пе­клі — яскра­ве на­га­ду­ва­н­ня, що тут-та­ки мо­же існу­ва­ти й іна­кше, на­ба­га­то більш дру­жнє до лю­ди­ни се­ре­до­ви­ще.

Стріт-арт не є па­на­це­єю. Але до­во­лі ді­є­вим за­со­бом про­ти со­ці­аль­ної по­твор­но­сті.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.