Удар не­та­ри­фним ре­гу­лю­ва­н­ням

В Укра­ї­ні роз­гор­ну­ла­ся до­сить жорс­тка дис­ку­сія між ме­та­лур­га­ми й за­го­тів­ни­ка­ми ме­та­ло­бру­хту

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Вер­хов­на Ра­да ухва­ли­ла в дру­го­му чи­тан­ні і в ці­ло­му за­ко­но­про­ект № 3868 про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­нів що­до змен­ше­н­ня де­фі­ци­ту бру­хту чор­них ме­та­лів на вну­трі­шньо­му рин­ку ( з ме­тою пер­шо­чер­го­во­го за­без­пе­че­н­ня по­треб обо­рон­ної про­ми­сло­во­сті та від­нов­ле­н­ня об’ єктів ін­фра­стру­кту­ри). За­кон пе­ред­ба­чає під­ви­ще­н­ня на три ро­ки екс­порт­но­го ми­та на ме­та­ло­брухт з 10 до 30 єв­ро за тон­ну. Ви­хо­дить, ме­та­лур­ги, що ви­ма­га­ли під­ви­щи­ти ми­то до 35 єв­ро, не пов­ні­стю за­до­воль­ни­ли свої апе­ти­ти. Але й по­прав­ка, що пра­цю­ва­ла на ко­ристь «бру­хто­ви­ків » ( 25 єв­ро за тон­ну), не на­бра­ла не­об­хі­дної кіль­ко­сті го­ло­сів.

Під час пред­став­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту го­ло­ва ко­мі­те­ту ВР з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк ви­су­нув без­за­пе­ре­чний ар­гу­мент. За йо­го сло­ва­ми, за­раз за­без­пе­че­н­ня ме­та­лур­гій­них під­при­ємств ме­та­ло­бру­хтом є не га­лу­зе­вим пи­та­н­ням, а про­бле­мою на­ціо­наль­ної без­пе­ки Укра­ї­ни.

На род ний де пу тат Сер гій Та ру та та кож під три мує ме та - лур гів. На пе ре дод ні го ло су ван - ня, згі­дно із за­ко­ном, він за­явив жур на ліс там: « У ме не є ін фор - ма ція, що в зо ні АТО за раз ак - тив но рі жуть на ме тал про мис - ло­ві під­при­єм­ства, і че­рез Украї ну від прав ля ють цей брухт на екс­порт. Во­ни зни­щу­ють ці­лі за­во ди. Са ме то му на пе рі од АТО не об хід но за про ва ди ти спе ці - аль­ний ре­жим з кон­тро­лю за по­ход жен ням ме та лоб рух ту, що від прав ля єть ся на екс порт. До скла ду ко мі сії, яка цей кон т - роль здій с ню ва ти ме, слід обов’яз­ко­во за­лу­чи­ти пред­став­ни­ків си­ло­вих стру­ктур».

Він та кож ви сло вив ся за те, щоб об ме жи ти ви ве зен ня бру­хту чор­них ме­та­лів з Укра­ї­ни. « Со ці аль на ста біль ність в Ма рі у по лі й ін ших міс тах, де роз­та­шо­ва­ні ве­ли­кі ме­та­лур­гій­ні ком бі на ти, за ле жить, зок ре - ма, й від то­го, на­скіль­ки за­ван­та же ні їх ні ви роб ни чі по туж - но­сті, — ска­зав на­ро­дний де­пу­тат. — У ме та лур гії за ді я но 1,2 міль­йо­на укра­їн­ських ро­бі­тни­ків. Без­кон­троль­не ви­ве­зе­н­ня з Укра­ї­ни ме­та­ло­бру­хту, го­лов­ної си­ро­ви­ни для ці­єї га­лу­зі, за­гро жує ста біль ній ро бо ті за во - дів. Це не­при­пу­сти­мо».

На га да є мо, за да ни ми об’ єд нан ня « Ме та лур г п ром » , де­фі­цит ме­та­ло­бру­хту для вну­трі­шньо­го спо­жи­ва­н­ня 2015 ро­ку ста но вив 855 ти сяч тонн, або 22% від по тре би в ньо му. І го - лов­ною при­чи­ною цьо­го, як вва­жає ба га то екс пер тів, став екс - порт. То­рік, за да­ни­ми ДФС, він ста­но­вив 1,2 міль­йо­на тонн. І це біль­ше, ніж у будь-яко­му ро­ці з остан­ніх де­ся­ти.

Тим ча­сом ще на по­ча­тку бе­ре­зня Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку і тор­гів­лі, не­зва­жа­ю­чи на за­кли­ки ме­та­лур­гів і ба­га­тьох де­пу­та­тів обме­жи­ти ви­ве­зе­н­ня стра­те­гі­чної си­ро­ви­ни че­рез її брак на вну­трі­шньо­му рин­ку, за­твер­ди­ло ба­ланс бру­хту чор­них ме­та­лів на 2016 рік. Рі вень екс пор ту в ньо­му ви­зна­че­но в 1,1 міль­йо­на тонн. Цьо­го по­не­діл­ка на­мі­ча­ло­ся про­ве­сти тре­тє цьо­го ро­ку за­сі дан ня ко мі сії з лі цен зу ван ня за го тів ки й пе ре роб ки брух ту чор них і ко льо ро вих ме­та лів, а та­кож з ви­зна­че­н­ня ре­ко­мен­до­ва­них об­ся­гів їхньо­го екс­пор­ту. Пе­ре­дба­ча­ло­ся та­кож роз­гля­ну­ти за­яв­ки на ви­да­чу лі­цен­зій на екс­порт і роз­по­діл квот. Чи ска­су­ють це за­сі­да­н­ня? Адже за­кон ще не на брав чин­нос ті... В уся - ко му ра зі, на­по ля га ти на йо го про­ве­ден­ні є ко­му.

За кіль­ка го­дин до то­го як пар ла мент по чав роз гляд цьо го пи тан ня, бу ло зроб ле но спро бу зна­йти кон­сен­сус, що за­до­воль - няє як ме­та­лур­гів, так і за­го­тів - ни ків брух ту, щоб і вів ці бу ли ці­лі, й вов­ки си­ті. Уча­сни­ки обго­во­ре­н­ня зі­йшли­ся на то­му, що Укра ї ні не об хід но від мо ви ти ся від руч но го не та риф но го ре гу - лю­ва­н­ня по­ста­чань ме­та­ло­бру­хту на екс порт і пе рей ти до та - риф но го ре гу лю ван ня. Це, як вва­жа­ють фа­хів­ці, зні­ме ко­ру­пцій­ну скла­до­ву й нор­ма­лі­зує си­ту­а­цію на рин­ку.

« Ми ро зу мі є мо, що екс порт ме та лоб рух ту — це теж лю ди, їх ні сім’ ї, ро бо чі міс ця, то му під­хо­ди­ли до роз­ра­хун­ків ми­та ду же зва же но, — за зна чав під час обго­во­ре­н­ня го­ло­ва під­ко­мі­те­ту про­ми­сло­вої й ін­но­ва­цій­ної по­лі­ти­ки Оле­ксандр Ду­бі­нін. — Зву ча ли циф ри 45, 50 єв ро. На мою дум ку, ни ніш ній ва рі ант 30 єв­ро — це най­більш ком­про­міс ний, дер жав ний під хід. Він за­без­пе­чить ро­бо­тою ме­та­лур­гів і до­зво­лить пра­цю­ва­ти й за­го­тів­ни­кам ме­та­ло­бру­хту».

Не на звеш не пе ре кон ли - вою й ло гі ку Га ла сю ка. « По зи - ція ко­мі­те­ту і моя по­зи­ція по­ля­га­ють у то­му, — го­во­рить він, — що в будь-яко­му се­кто­рі дер­жа­ва ство рює та кі пра ви ла іг ри, які до зво ля ють пе рей ти від си - ро­вин­но­го екс­пор­ту до ство­ре­н­ня біль­шої до­да­ної вар­то­сті. Ми не зу пи ни мо ся на ме та лур гії, да лі ми тис ну ти мо на ме та лур - гів на ко­ристь ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня. За­про­по­ну­є­мо в най­ближ­чо­му май бут ньо му та кі ме ха ніз - ми, які для ба га тьох ста нуть сюр­при­зом. Ме­та­лур­гія має ста­ти фун да мен том для по туж ної ма­ши­но­бу­дів­ної га­лу­зі, для ма­сш таб них інф ра струк тур них про­е­ктів».

У той же час варто при­слу­ха ти ся й до сто ро ни, що пред с - тав ля ла ін те ре си за го тів ни ків си ро ви ни. Екс- мі ністр про мис - ло вої по лі ти ки Ва ле рій Ма зур вва жає, що, ско ро тив ши екс - порт ме та лоб рух ту, Укра ї на не обов’ яз ко во збіль шить ви роб - ниц т во го то вої про дук ції. Крім то­го, за йо­го сло­ва­ми, по­тре­ба в ме­та­ло­бру­хті на­да­лі ли­ше па­да­ти ме. Екс перт роз по ві дає, що ко лись в Укра ї ні зби ра ли при - бли­зно 11 міль­йо­нів тонн ме­та­ло­бру­хту й екс­пор­ту­ва­ли 5 міль­йо нів. Ви ста ча ло й сво їй ме та - лур гії, яка ви плав ля ла то ді зна­чно біль­ше ста­лі.

Ма­зур зви­ну­ва­чує Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку в то­му, що остан­ні­ми ро ка ми во но ро би ло все для змен шен ня екс пор ту брух ту. «Мен­ше екс­пор­ту — біль­ше ха­ба­рів для отри­ма­н­ня до­зво­лу на екс порт, — по яс нює він і на во - дить да­ні, з яки­ми всі при­су­тні, схо же, доб ре знай о мі: — Екс - порт 2013 ро­ку впав зав­дя­ки та­ким зу сил лям до 255 ти сяч тонн. І був та риф — 10 до ла рів ха­ба­ра на ко­жній тон­ні, це всім ві­до­мо».

« Ми то в 30 єв ро зу пи нить екс порт ме та лоб рух ту, — про - гно зує Ма зур. — Але ж у бру­хто за го тів ній га лу зі пра цю­ють 20 ти­сяч осіб, ком­па­нії спла­чу­ють по­да­тки. Про­те че­рез те, що ме­та­лур­ги не­своє­ча­сно роз­ра­хо­ву ють ся за по ста че ний брухт (їхня за­бор­го­ва­ність пе­ре­ви­щує 300 міль йо нів гри вень), ви ми - ва ють ся гро ші з га лу зі, а в ре - зуль та ті па дає за го тів ля. Бу де екс­порт — бу­де за­го­тів­ля, не бу­де екс­пор­ту — не бу­де за­го­тів­лі. Гір ше бу де са мим ме та лур гам, во­ни са­мі ру­ба­ють сук, на яко­му си­дять».

Ду бі ні на ці ар гу мен ти не пе­ре­ко­ну­ють. «Ми всі пам’ята­є­мо, як у нас кра­дуть лю­ки, ого­ро жі на кла до ви щах, — го во - рить він. — Я вчо ра їз див до Бро ва рів, де в ко лиш ній війсь - ко­вій ча­сти­ні ра­ні­ше сто­я­ли дві ве жі по 260 мет рів, які по кри - ва­ли 95% си­гна­лу в усій Укра­ї­ні. Їх зрі за ли на ме та лоб рухт » . За сло­ва­ми на­ро­дно­го де­пу­та­та, зби­ра­н­ня ме­та­лу кри­мі­на­лі­зо­ва­не й пе ре бу ває в ті ні. « Там, за на­ши­ми роз­ра­хун­ка­ми — за­зна­чає на род ний де пу тат, — « хо - дить» від 12 до 25 мі­льяр­дів гри­вень. « Брух то ви ки » по ту ра ють цьо му, ство рю ють схе ми за ку - пів лі брух ту у при ват них осіб, ку­пу­ють йо­го у фірм-одно­де­нок, у ком­па­ній, що пра­цю­ють як по­да­тко­ві ями».

Роль ре­фе­рі в цій су­пе­ре­чці взяв на се­бе за­сту­пник го­ло­ви МЕРТ Мак сим Не фьо дов. « Ми ви сту па є мо за ство рен ня умов для віль­ної рин­ко­вої кон­ку­рен­ції, — го во рить він. — Але за - вда­н­ня дер­жа­ви не в то­му, щоб пус ти ти все на са мо плив » . Він на зи ває якимсь ру ди мен том прак ти ку, ко ли шля хом тис ку на ма га ють ся в ка бі не тах вста - нов лю ва ти ті чи ін ші по каз ни - ки. Са­ме та­ри­фне ре­гу­лю­ва­н­ня, на дум­ку чи­нов­ни­ка, є про­зо­рі­шим і ві­та­є­ться Все­сві­тньою ор­га ні за ці­єю тор гів лі. От­же, мі - ніс тер ст во, в осо бі Не фьо до ва, та кож під три ма ло за ко но про - ект, по­кли­ка­ний на­ве­сти лад на рин­ку ме­та­ло­бру­хту.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.