Ко­ма­пнія Ахме­то­ва про­да­ла «Укр­за­лі­зни­ці» рей­ки та ін­ший ме­тал за то­рі­шні­ми ці­на­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Фі­лія « Центр за­без­пе­че­н­ня ви­ро­бни­цтва » ПАТ « Укра­їн­ська за­лі­зни­ця » за ре­зуль­та­та­ми тен­де­рів укла­ла низ­ку угод з ТОВ « Ме­тін­вест- СМЦ » на по­ста­ча­н­ня ме­та­ле­вих ви­ро­бів, спо­ві­щає «Ві­сник дер­жав­них за­ку­пі­вель». Єди­ним кон­ку­рен­том фір­ми Рі­на­та Ахме­то­ва на тен­де­рі бу­ло ТОВ « Ме­тал Хол­дінг Трейд » Сер­гія Лой­чен­ка. Су­ма кон­тра­кту ста­но­вить 870 міль­йо­нів гри­вень. З них близь­ко 607 міль­йо­нів при­па­дає на рей­ки з за­гар­то­ва­ною по­верх­нею ко­че­н­ня зав­довж­ки 25 ме­трів. Ці­на цих ви­ро­бів 24 918 гри­вень за тон­ну, тоб­то не на­ба­га­то від­рі­зня­є­ться від отри­ма­ної на осін­ньо­му тен­де­рі «Укр­за­лі­зни­чпо­ста­чу » , ко­ли рей­ки бу­ли при­дба­ні по 24 384 гри­вень. Фа­кти­чне збе­ре­же­н­ня ці­ни, за­зна­ча­ють у « Ві­сни­ку » , від­бу­лось на тлі зро­ста­н­ня цін на сталь на сві­то­вих рин­ках, яка з по­ча­тку ро­ку до кві­тня ви­ро­сла на тре­ти­ну і про­дов­жує до­рож­ча­ти да­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.