87,5 міль­йо­на єв­ро отри­ма­ла Укра­ї­на на лі­кві­да­цію на­слід­ків ава­рії на ЧАЕС

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Кра­ї­ни «Ве­ли­кої сім­ки» спіль­но з Єв­ро­пей­ським бан­ком ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку ви­ді­лять Укра­ї­ні 87,5 міль­йо­на єв­ро на про­е­кти з лі­кві­да­ції на­слід­ків ава­рії на Чор­но­биль­ській АЕС. Та­ке рі­ше­н­ня ухва­ли­ли у по­не­ді­лок до­но­ри на кон­фе­рен­ції зі зби­ра­н­ня ко­штів на ра­ху­нок ядер­ної без­пе­ки. Як по­ві­до­мив жур­на­лі­стам по­сол Япо­нії в Укра­ї­ні Ши­ге­кі Су­мі, «сьо­го­дні кра­ї­ни G7 анон­су­ва­ли, що во­ни зро­блять до­да­тко­вий вне­сок на су­му близь­ко 45 міль­йо­нів єв­ро, ще 2,5 міль­йо­на пла­ну­ють ви­ді­ли­ти ін­ші до­но­ри. ЄБРР під­три­мує ре­ко­мен­да­цію про ви­ді­ле­н­ня ще 40 міль­йо­нів єв­ро з ре­сур­сів бан­ку » . Ві­це­прем’ єр — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва і ЖКГ Укра­ї­ни Ген­на­дій Зуб­ко до­по­вів про рі­ше­н­ня Укра­ї­ни ви­ді­ли­ти до­да­тко­вий вне­сок на 1,4 міль­йо­на єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.