«Енер­го­ато­му» за­бло­ку­ва­ли 200 мі­льяр­дів гри­вень

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Спів­ро­бі­тни­ки всіх атом­них еле­ктро­стан­цій Укра­ї­ни за іні­ці­а­ти­вою «Атом­проф­спіл­ки» пі­ке­ту­ва­ли у вів­то­рок Мі­ні­стер­ство юсти­ції. Атом­ни­ки зму­ше­ні про­те­сту­ва­ти че­рез без­ді­яль­ність Мин’ юсту у розв’ язан­ні пи­та­н­ня без­під­став­но­го аре­шту бан­ків­ських ра­хун­ків. У « Енер­го­ато­мі » під­кре­слю­ють, шо че­рез арешт ра­хун­ків (на 200 мі­льяр­дів гри­вень) ком­па­нія ви­му­ше­на при­пи­ни­ти усі пла­те­жі за ядер­не па­ли­во, ядер­ні ма­те­рі­а­ли та ви­ве­зе­н­ня від­пра­цьо­ва­но­го ядер­но­го па­ли­ва. «На­слід­ка­ми цьо­го мо­жуть ста­ти за­трим­ка по­ста­ча­н­ня ядер­но­го па­ли­ва на АЕС Укра­ї­ни, а від­так зу­пин­ка енер­го­бло­ків АЕС. Під за­гро­зою та­кож ви­пла­та за­ро­бі­тної пла­ти та об­слу­го­ву­ва­н­ня кре­ди­тів», — за­зна­ча­ють у прес-слу­жбі ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.