«Ки­ї­в­енер­го» по­пе­ре­джає...

Ме­шкан­цям бу­дин­ків тре­ба са­мим слід­ку­ва­ти за під­го­тов­кою до зи­ми, бо ке­ру­ю­чі ком­па­нії не ма­ти­муть для цьо­го фа­хів­ців

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

На­ше за­ко­но­дав­ство, а та­кож пра­кти­ка йо­го ви­ко­на­н­ня, зокре­ма у енер­ге­ти­ці, ча­сом на­га­дує ди­тя­чу гой­дал­ку. Ра­ні­ше, хоч як див­но, по­ста­чаль­ни­ком еле­ктро­енер­гії, те­пла і во­ди до квар­тир вва­жа­ли­ся ЖЕКи, які на­справ­ді не ма­ли до цьо­го жо­дно­го від­но­ше­н­ня. Справ­жні по­ста­чаль­ни­ки від­чай­ду­шно від­би­ва­ли­ся від цьо­го по­че­сно­го зва­н­ня і вка­зу­ва­ли, що по­да­ють свою про­ду­кцію ли­ше до стін бу­дин­ку. Що від­бу­ва­є­ться да­лі, їх, мов­ляв, не сто­су­є­ться.

По­тім бу­ло ухва­ле­но за­кон №1198 що­до удо­ско­на­ле­н­ня роз­ра­хун­ків за енер­го­но­сії, який та­ки на­звав ко­му­наль­них мо­но­по­лі­стів ви­ко­нав­ця­ми по­слуг т адо­зво­лив їм ко­ри­сту­ва­ти­ся при­цьо­мув­ну­трі­шньо­до­мо­ви­ми­ме­ре­жа­ми.Но­ві­по­ста­чаль­ни­ки­то­ді­до­сте­мен­но­не­зна­ли,ра­ді­ти­їм­но­во­му­по­ряд­ку­чи­жал­ку­ва­ти­за ста­рим. Та за­кон тре­ба ви­ко­ну­ва­ти, і, зокре­ма, у «Ки­ї­в­енер­го» ви­рі­ши­ли, що по­сту­по­во ді­йдуть до ко­жної квар­ти­ри. А для цьо­го ство­рю­ва­ти­муть від­по­від­ні під­роз­ді­ли для об­слу­го­ву­ва­н­ня не до стін, а й по­за ни­ми. Але це зав­да­н­ня, ма­буть, ви­яви­ло­ся за­над­то важ­ким. Тож те­пер, ко­ли у сто­ли­ці вже не­має ЖЕКів, а їхнє мі­сце за­йма­ють му­ні­ци­паль­ні або при­ва­тні ке­ру­ю­чі ком­па­нії, ви­рі­ше­но по­вер­ну­ти­ся до ста­ро­го по­ряд­ку.

■ А ко­го лю­дям ви­ну­ва­ти­ти, якщо у квар­ти­рі не­має га­ря­чої во­ди або се­ред зи­ми ра­пто­во охо­ло­ли ба­та­реї? На ці за­пи­та­н­ня жур­на­лі­стам від­по­від­а­ли ди­ре­кто­ри під­роз­ді­лів «Ки­ї­в­енер­го» Єв­ген Глу­шак («Ки­їв­ські те­пло­ві ме­ре­жі») та Оле­ксандр То­пал («Ки­їв­ські еле­ктри­чні ме­ре­жі»), а та­кож ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор «Ки­ї­в­енер­го» Єв­ген Бу­шма.

Во­ни де­таль­но роз­по­ві­ли про роз­ме­жу­ва­н­ня від­по­від­аль­но­сті за якість опа­ле­н­ня, га­ря­чої во­ди та еле­ктро­по­ста­ча­н­ня між« Ки­ї­в­енер­го» та ство­рю­ва­ни­ми в сто­ли­ці ке­ру­ю­чи­ми ком­па­ні­я­ми. Топ-ме­не­дже­ри «Ки­ї­в­енер­го» за­зна­чи­ли, що, згі­дно з чин­ним за­ко­но­дав­ством, за ро­бо­ту вну­трі­шньо бу­дин­ко­вих ме­реж, їхній ста­ні го­тов­ність до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну від­по­від­а­ють ви­клю­чно ке­ру­ю­ча ком­па­ні ячи ОСББ. А енер­го­по­ста­чаль­на ком­па­нія має за­без­пе­чу­ва­ти якість те­пло­та еле­ктро­по­ста­ча­н­ня ли­ше до сті­ни бу­дин­ку. Однак енер­ге­ти­ки сум­ні­ва­ю­ться, що ке­ру­ю­чі ком­па­нії ма­ти­муть від­по­від­них фа­хів­ців.

■ За сло­ва­ми Бу­шми, з то­чки зо­ру ін­те­ре­сів клі­єн­тів і по­ста­чаль­ни­ка, та вра­хо­ву­ю­чи за­ко­но­дав­чу ви­мо­гу укла­де­н­ня на­се­ле­н­ням пря­мих до­го­во­рів з по­ста­чаль­ни­ка­ми те­пла і сві­тла, та­ка мо­дель не­до­ско­на­ла й не­зро­зумі­ла для кін­це­во­го спо­жи­ва­ча. «Ко­ли у клі­єн­та вдо­ма хо­ло­дні ба­та­реї чи з кра­на за­мість га­ря­чої те­че ледь те­пла во­да, а на­чаль­ник ЖЕК у без­по­ра­дно від­ма­ху­є­ться та ки­ває на енер­го­по­ста­чаль­ни­ка, лю­ди­ні ні­чо­го не ли­ша­є­ться, як ви­слов­лю­ва­ти не­вдо­во­ле­н­ня в бік по­ста­чаль­ни­ка, адже са­ме з ним у ньо­го пря­ма уго­да, — ка­же ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор. — У свою чер­гу по­ста­чаль­ник роз­во­дить ру­ка­ми: у вас бу­дин­ко­ва си­сте­ма за­бру­дне­на (зла­ма­на, не­пі­дго­тов­ле­на то­що) — звер­ні­ться до ЖЕКу.

«За­мкне­не ко­ло, — кон­ста­тує Бу­шма. — Ми все ж спо­ді­ва­є­мо­ся, що ство­ре­н­ня но­во­го фор­ма­ту управ­лі­н­ня в жи­тло­во­му фон­ді до­зво­лить ви­рі­ши­ти ці про­бле­ми, і ба­ланс о утри­му­ва­чі ба­га­то­по­вер­хі­вок, а та­кож ме­шкан­ці на­ре­шті зна­йдуть шля­хи та ме­ха­ні­зми ви­рі­ше­н­ня про­блем бу­дин­ко­вих те­пло- і еле­ктро­ме­реж».

■ «Що нас очі­кує влі­тку (ко­ли всі бу­дин­ки у сто­ли­ці оста­то­чно пе­ре­йдуть під дах ке­ру­ю­чих ком­па­ній чи ОСББ), — за­пи­тує То­пал. — Хо­ті­ло­ся б, щоб во­ни або взя­ли до сво­го шта­ту енер­ге­ти­ка, або укла­ли уго­ди з ор­га­ні­за­ці­я­ми, які об­слу­го­ву­ва­ти­муть еле­ктри­чне го­спо­дар­ство жи­тло­вих бу­дин­ків. То­му що зо­на від­по­від­аль­но­сті «Ки­ї­в­енер­го» — до щи­то­вої бу­дин­ку, а са­ма во­на та вну­трі­шні ме­ре- жі вже пе­ре­бу­ває не у на­шій вла­сно­сті, а тих, хто бу­де пра­во­на­сту­пни­ком по цій ро­бо­ті».

■ Бу­шма роз­по­від­ає, про що ма­ють пам’ята­ти ме­шкан­ці, щоб вча­сно отри­ма­ти те­пло на по­ча­тку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Для цьо­го бу­дин­ку по­трі­бно ма­ти па­спорт го­тов­но­сті та акт го­тов­но­сті те­пло­во­го го­спо­дар­ства. Згі­дно з ни­ми, по­вин­ні бу­ти за­скле­ні всі ві­кна, уте­пле­ні да­хи, про­ми­ті вну­трі­шньо бу­дин­ко­ві си­сте­ми, зро­бле­на ізо­ля­ція під­валь­ної роз­вод­ки, ле­жа­ків і сто­я­ків зов­ні­шньої ча­сти­ни, по­вин­ні пра­цю­ва­ти до­вод­чи­ки две­рей... «Якщо усе це ви­ко­на­ти, то мо­жна з ве­ли­кою ві­ро­гі­дні­стю про­гно­зу­ва­ти, що готовий до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну бу­ди­нок бу­де вча­сно під­клю­че­но до те­пла», — ствер- джує Глу­шак і до­дає, що 40% те­пла втра­ча­є­ться са­ме в бу­дин­ках.

■ Чи го­то­ве «Ки­ї­в­енер­го» укла­да­ти у го­ди­на об­слу­го­ву­ва­н­ня вну­трі­шньо бу­дин­ко­вих ме­реж,за­пи­тав«День».«Від­по­вім­пря­мо:ми­не­ро­з­гля­да­є­мо­цю­ро­бо­ту­тіль­ки­зо­дні­є­ї­при­чи­ни—на­ту­кіль­кі­стьв­ну­трі­шньо­бу­дин­ко­ви­хме­реж,яка є у мі­сті, ком­па­нії бу­дуть по­трі­бні пев­ні ре­сур­си і, пе­ред­усім, люд­ські. Тре­ба бу­де за­лу­чи­ти до­да­тко­во зна­чну кіль­кість пер­со­на­лу», — ска­зав То­пал.

«День» та­кож по­ці­ка­вив­ся, скіль­ки ни­ні в мі­сті бу­дин­ко­вих лі­чиль­ни­ків те­пла, які не мо­жуть ве­сти ко­мер­цій­ний йо­го облік і фа­кти­чно без­ді­ють. То­пал ви­знає, що то­чної ін­фор­ма­ції що­до цьо­го у ньо­го не­має. Але за­зна­чає, що всі лі­чиль­ни­ки, які облі­ко­ву­ю­ться на ба­лан­сі «Ки­ї­в­енер­го», під­клю­че­но, а ті, які за­раз вста­нов­лю­ють, бу­дуть під­клю­че­ні до по­ча­тку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Що­до лі­чиль­ни­ків, які не пе­ре­бу­ва­ють на ба­лан- сі «Ки­ї­в­енер­го», то він на­віть не знає, у ко­го мо­же бу­ти та­ка ін­фор­ма­ція.

■ Що ро­би­ти ме­шкан­цям, щоб вве­сти та­кі лі­чиль­ни­ки в екс­плу­а­та­цію, за­пи­тав «День». По-пер­ше, від­по­вів То­пал, ді­зна­ти­ся, у якої ор­га­ні­за­ції на ба­лан­сі лі­чиль­ник, і на­ти­сну­ти на них з тим, щоб во­ни пе­ре­ві­ри­ли, чи жи­вий лі­чиль­ник, і в ра­зі не­об­хі­дно­сті до­уком­пле­кту­ва­ли йо­го та про­ве­ли по­вір­ку, отри­ма­ли від­по­від­ний сер­ти­фі­кат і звер­ну­ти­ся до «Ки­ї­в­енер­го», щоб по­ста­ви­ли йо­го на ко­мер­цій­ний облік. «Те, що не на на­шо­му ба­лан­сі, ми ані ре­мон­ту­ва­ти, ані по­ві­ря­ти не мо­же­мо і не бу­де­мо. Усе має ви­хо­ди­ти від вла­сни­ка цьо­го при­ла­ду, — до­дає Бу­шма і за­зна­чає: — Ря­ту­ва­н­ня по­то­па­ю­чо­го — це, як ві­до­мо, спра­ва са­ме йо­го рук».

Про що ма­ють пам’ята­ти ме­шкан­ці, щоб вча­сно отри­ма­ти те­пло на по­ча­тку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну. Для цьо­го бу­дин­ку по­трі­бно ма­ти па­спорт го­тов­но­сті та акт го­тов­но­сті те­пло­во­го го­спо­дар­ства. Згі­дно з ни­ми, по­вин­ні бу­ти за­скле­ні всі ві­кна, уте­пле­ні да­хи, про­ми­ті вну­трі­шньо­бу­дин­ко­ві си­сте­ми, зро­бле­на ізо­ля­ція під­валь­ної роз­вод­ки, ле­жа­ків і сто­я­ків зов­ні­шньої ча­сти­ни, по­вин­ні пра­цю­ва­ти до­вод­чи­ки две­рей... Якщо усе це ви­ко­на­ти, то мо­жна з ве­ли­кою ві­ро­гі­дні­стю про­гно­зу­ва­ти, що готовий до опа­лю­валь­но­го се­зо­ну бу­ди­нок бу­де вча­сно під­клю­че­но до те­пла

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.