«По­штовх для ін­ших іно­зем­них ін­ве­сто­рів»

За­вод япон­ської ком­па­нії «Фу­джі­ку­ра» на Львів­щи­ні до кін­ця ро­ку пра­це­вла­штує дві ти­ся­чі пра­ців­ни­ків

Den (Ukrainian) - - Економіка - Окса­на ГРУБА, Львів

За­вод япон­ської ком­па­нії «Фу­джі­ку­ра», який за­йма­є­ться ви­ро­бни­цтвом еле­ктри­чно­го уста­тку­ва­н­ня для ав­то­транс­порт­них за­со­бів, на Львів­щи­ні за­пра­цю­вав офі­цій­но. В йо­го уро­чи­сто­му від­крит­ті ми­ну­ло­го ти­жня, крім ке­рів­ни­цтва Льво­ва та обла­сті, взяв участь Пре­зи­дент Укра­ї­ни, на­го­ло­сив­ши на то­му, що роз­та­шу­ва­н­ня за­во­ду «Фу­джі­ку­ра» у Льво­ві має ста­ти си­гна­лом для всіх ін­ве­сто­рів, го­то­вих по­ві­ри­ти в на­шу кра­ї­ну. За­галь­ний об­сяг іно­зем­них ін­ве­сти­цій — 174 млн грн. Сьо­го­дні для ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей ком­па­нія ви­ко­ри­сто­вує ком­плекс пло­щею 7000 кв. м.

«День» роз­мов­ляв з ке­рів­ни­ком із адмі­ні­стра­тив­ної ді­яль­но­сті ком­па­нії «Фу­джі­ку­ра» Окса­ною ЛАШМАНОВОЮ.

— Рі­ше­н­ня ком­па­нії «Фу­джі­ку­ра» ін­ве­сту­ва­ти свої ко­шти в Укра­ї­ну має бу­ти по­штов­хом для ін­ших іно­зем­них ін­ве­сто­рів, які за­ці­кав­ле­ні у спів­пра­ці з на­шою кра­ї­ною. Львів­щи­на, на­пев­но, є одним із най­при­ва­бли­ві­ших ре­гіо­нів для іно­зем­них ін­ве­сти­цій, вра­хо­ву­ю­чи на­яв­ність ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них ка­дрів, спри­я­тли­ве роз­та­шу­ва­н­ня, на­бли­же­ність до ЄС і роз­бу­до­ва­ність ін­фра­сту­кту­ри.

— Які ро­бо­ти про­во­ди­лись від фа­кти­чно­го по­ча­тку ви­ро­бни­чо­го про­це­су до офі­цій­но­го від­кри­т­тя за­во­ду Fujikura?

— Від по­ча­тку ви­ро­бни­цтва й до­те­пер ком­па­нія за­йма­ла­ся прое­кт­ни­ми ро­бо­та­ми, за­твер­дже­н­ням прое­кт­ної до­ку­мен­та­ції, отри­ма­н­ням до­зво­лів на по­ча­ток мон­та­жних ро­біт, під­го­тов­кою обла­дна­н­ня до пе­ре­ве­зе­н­ня в Укра­ї­ну з Ру­му­нії, від­по­від­но до про­е­ктів, які бу­ли за­твер­дже­ні пі­сля про­хо­дже­н­ня вну­трі­шніх ау­ди­тів від на­ших клі­єн­тів. До кін­ця гру­дня 2015 ро­ку при­мі­ще­н­ня бу­ло го­то­ве до по­ча­тку ді­яль­но­сті — час­тко­во за­ве­зе­но обла­дна­н­ня, а із сі­чня — до Льво­ва по­ча­ли по­вер­та­тись на­ші пра­ців­ни­ки, які про­хо­ди­ли три­мі­ся­чне ста­жу­ва­н­ня в Ру­му­нії на за­во­дах ком­па­нії. А з лю­то­го 2016 ро­ку ми роз­по­ча­ли ста­жу­ва­н­ня на­ших пра­ців­ни­ків без­по­се­ре­дньо на за­во­ді у Льво­ві.

— Із яки­ми тру­дно­ща­ми зі­ткну­лись та яка си­ту­а­ція з до­бо­ром­ка­дрів?

— Ми при­єм­но вра­же­ні під­трим­кою мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди, оскіль­ки по­ба­чи­ли пов­не ро­зу­мі­н­ня та спри­я­н­ня у про­це­сі під­го­тов­ки при­мі­ще­н­ня і на­шої ви­ро­бни­чої ді­яль­но­сті. У нас ви­йшла ду­же при­єм­на та про­ду­ктив­на спів­пра­ця. І так до­ла­ти тру­дно­щі бу­ло лег­ше.

До­бір пра­ців­ни­ків три­ває. На­ші спе­ці­а­лі­сти за­про­шу­ють лю­дей до мі­сько­го Цен­тру зайня­то­сті. Пра­кти­ку­є­мо про­ве­де­н­ня екс­кур­сій на за­вод для лю­дей, які ма­ють на­мір пра­цю­ва­ти у нас. Так во­ни мо­жуть по­ди­ви­тись на роз­та­шу­ва­н­ня за­во­ду, на ви­ро­бни­чий про­цес, по­спіл­ку­ва­ти­ся з пра­ців­ни­ка­ми, а то­ді при­йма­ти рі­ше­н­ня. Якщо кан­ди­дат за­ці­кав­ле­ний у ро­бо­ті, ми за­про­шу­є­мо йо­го у при­мі­щен­ні за­во­ду прой­ти спів­бе­сі­ду. У нас існує бо­ну­сна си­сте­ма та фі­ксо­ва­на за­ро­бі­тна пла­та. Якщо лю­ди­на до­три­му­є­ться які­сних по­ка­зни­ків: ефе­ктив­ність ро­бо­ти, від­ві­ду­ва­ність, не­по­ру­шу­ва­ність тру­до­вої ди­сци­плі­ни, то цей пра­ців­ник мо­же пре­тен­ду­ва­ти на за­ро­бі­тну пла­ту в роз­мі­рі від чо­ти­рьох з по­ло­ви­ною ти­сяч гри­вень. Ма­є­мо на ме­ті пра­це­вла­шту­ва­ти до кін­ця ро­ку дві ти­ся­чі пра­ців­ни­ків, за­про­ва­ди­ти но­ві про­е­кти, роз­ши­рю­ва­ти на­шу ви­ро­бни­чу по­ту­жність.

— Що має зна­ти й умі­ти по­тен­цій­ний пра­ців­ник?

— Най­го­лов­ні­ша ви­мо­га — ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти. Не­за­ле­жно від то­го, чи пра­цю­ва­ли лю­ди ра­ні­ше на схо­жих під­при­єм­ствах, на­шим пра­ців­ни­кам у будь-яко­му ра­зі по­трі­бно про­хо­ди­ти ста­жу­ва­н­ня.

— Що для вас є орі­єн­ти­ро­му роз­роб­ці про­е­ктів за­во­ду?

— Мо­жу ска­за­ти одне — ми орі­єн­ту­є­мось на ні­ме­цьких ав­то­ви­ро­бни­ків.

— Укра­їн­ські пра­ців­ни­ки очи­ма іно­зем­них ін­ве­сто­рів: які во­ни?

— На дум­ку на­ших іно­зем­них ко­лег, ми — ін­ші: більш від­кри­ті, усмі­хне­ні та по­зи­тив­но на­ла­што­ва­ні лю­ди. Та­кож во­ни за­до­во­ле­ні швид­кою зда­тні­стю до на­вча­н­ня, ви­со­кою пра­це­зда­тні­стю і на­по­ле­гли­ві­стю в до­ся­гнен­ні ці­лей, ре­зуль­та­тив­ні­стю ро­бо­ти на­ших лю­дей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.