А що ро­би­ти­муть ро­бо­ти в Укра­ї­ні?

Den (Ukrainian) - - Економіка -

На ви­став­ці у Ган­но­ве­рі ро­бот аку­ра­тно роз­ли­вав пи­во, при­чо­му ро­бив це так, щоб во­но май­же не пі­ни­ло­ся. В Укра­ї­ні ро­бо­ти ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться пе­ре­ва­жно не в сер­ві­сі, а у ви­ро­бни­цтві. І, ма­буть, най­біль­ша їхня кон­цен­тра­ція не­за­ба­ром фі­ксу­ва­ти­ме­ться на Чор­но­биль­ській АЕС, де ро­бо­там на­ле­жить за­мі­ни­ти лю­дей на не­без­пе­чних ро­бо­тах з роз­би­ра­н­ня й ути­лі­за­ції бу­ді­вель­них кон­стру­кцій зруй­но­ва­но­го че­твер­то­го енер­го­бло­ка. А по­тім спра­ва мо­же ді­йти і до... ква­су. Бо пи­во в Укра­ї­ні ви­зна­но ал­ко­голь­ним на­по­єм, і на­ли­ва­ти йо­го всім без ви­ня­тку в на­шій кра­ї­ні не мо­жна.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.