На­у­ці до­да­дуть гро­шей

Атом­на, вій­сько­ва, аграр­на та ме­ди­чна га­лу­зі у дру­гій по­ло­ви­ні 2016 ро­ку ма­ють отри­ма­ти ко­шти на роз­ви­ток

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Зда­є­ться, вла­да по­чу­ла вче­них, які 19 кві­тня ви­йшли на акцію про­те­сту про­ти ско­ро­че­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ки (біль­ше про це — у ма­те­рі­а­лі «Ско­ро­чу­ва­ти да­лі — не­ма ку­ди» у №70 «День» за 20 кві­тня цьо­го ро­ку). Уряд по­обі­цяв збіль­ши­ти ви­да­тки на На­ціо­наль­ну ака­де­мію на­ук Укра­ї­ни та її під­роз­ді­ли. Для цьо­го слід вне­сти змі­ни до За­ко­ну «Про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2016 рік » . Ав­то­ри під­го­тов­ле­но­го за­ко­но­про­е­кту про­по­ну­ють збіль- ши­ти ви­да­тки на ві­тчи­зня­ну на­у­ку на 621,7 міль­йо­на гри­вень.

На­га­да­є­мо, 2016 ро­ку на на­у­ко­ву сфе­ру ви­ді­ли­ли ре­кор­дно низь­ку су­му — 3,6 мі­льяр­да гри­вень, що скла­дає 0,16% ВВП. Це май­же вдві­чі мен­ше за су­му, яку НАН отри­ма­ла то­рік. При цьо­му та­кі ви­да­тки вде­ся­те­ро мен­ше за нор­му (1,7% ВВП), пе­ред­ба­че­ну За­ко­ном Укра­ї­ни «Про на­у­ко­ву і на­у­ко­во-те­хні­чну ді­яль­ність».

«Ви­да­тко­ву ча­сти­ну дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни на 2016 рік збіль­ше­но, по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім ро­ком, на 14,2%. У той же час ви­тра­ти на на­у­ку су­мар­но змен­ше­но на 19%, — за­ува­жив го­ло­ва проф­спіл­ки пра­ців­ни­ків НАН Укра­ї­ни Ана­то­лій ШИРОКОВ. — Це при­зво­дить до ско­ро­че­н­ня спів­ро­бі­тни­ків на­у­ко- вих уста­нов: чи­сель­ність пра­ців­ни­ків НАНУ за 2015 рік ско­ро­ти­ла­ся на 9,2%, з яких 1057 осіб — на­у­ко­ві ка­дри. Фонд опла­ти пра­ці, не­об­хі­дний для фун­кціо­ну­ва­н­ня НАНУ по­то­чно­го ро­ку, ста­но­вить 2,3 мі­льяр­да гри­вень. Во­дно­час за­галь­не фі­нан­су­ва­н­ня НАНУ, за­кла­де­не в бю­дже­ті на 2016 рік, ста­но­вить два мі­льяр­ди гри­вень. Че­рез брак ко­штів на­віть для ви­пла­ти зар­пла­ти ба­га­то уста­нов пе­ре­хо­дять на не­пов­ний ро­бо­чий день, а та­кож зму­ше­ні від­прав­ля­ти пра­ців­ни­ків у не­опла­чу­ва­ні від­пус­тки. Це при­зво­дить до від­хо­ду від на­у­ки та­ла­но­ви­тих уче­них, а та­кож не до­зво­ляє за­лу­ча­ти в га­лузь мо­лодь».

Фа­хів­ці на­га­ду­ють: у За­ко­ні Укра­ї­ни «Про на­у­ко­ву і на­у­ко­во­те­хні­чну ді­яль­ність» іде­ться, що до 2020 ро­ку Укра­ї­на має до­сяг­ти рів­ня фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ки в роз­мі­рі не менш як 1,7% ВВП. Та­кож у за­ко­ні за­зна­ча­є­ться, що оклад мо­лод­шо­го на­у­ко­во­го спів­ро­бі­тни­ка має по­сту­по­во збіль­шу­ва­ти­ся і 2020 ро­ку ста­но­ви­ти не менш як дві се­ре­дні зар­пла­ти у про­ми­сло­во­сті. Але ста­ном на кві­тень по­то­чно­го ро­ку мо­лод­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник отри­мує ма­кси­мум 3,5 ти­ся­чі гри­вень, а се­ре­дня зар­пла­та у про­ми­сло­во­сті — 5,2 ти­ся­чі гри­вень. Сьо­го­дні в Укра­ї­ні — най­мен­ша в Єв­ро­пі кіль­кість уче­них на ти­ся­чу пра­це­зда­тно­го на­се­ле­н­ня.

Вче­ні на­го­ло­шу­ють, що змен­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ки не мо­же ви­прав­до­ву­ва­ти­ся во­єн­ни­ми ді­я­ми. «Нав­па­ки, істо­ри­чний до­свід по­ка­зує до­ціль­ність ви­ді­ле­н­ня ко­штів на роз­ви­ток на­у­ко­вої ді­яль­но­сті та до­слі­джень са­ме в та­кий пе­рі­од, оскіль­ки роз­роб­ки в га­лу­зі ме­ди­ци­ни мо­жуть до­по­мог­ти ар­мії кра­ї­ни. На­при­клад, за­раз в на­шій ака­де­мії ми пра­цю­є­мо над роз­роб­кою но­во­го на­пря­му— пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чна ре­а­бі­лі­та­ція по­стра­жда­лих бій­ців. Зокре­ма, у мо­є­му ін­сти­ту­ті від­кри­то від­по­від­не від­ді­ле­н­ня, в яко­му ми ви­ді­ли­ли 40 кой­ко­місць для ре­а­бі­лі­та­ції бій­ців. Це над­зви­чай­но ва­жли­во »,— вва­жає ві­це-пре­зи­дент На­ціо­наль­ної ака­де­мії ме­ди­чних на­ук Укра­ї­ни Юрій КУНДІЄВ.

По над 600 міль­йо­нів гри­вен ь, мі­ні­маль­но не­об­хі­дні ко­шти, пла­ну­є­ться ви­ді­ли­ти на та­кі на­у­ко міс­ткі га­лу­зі, я ка­ві а-та ра­ке­то­бу­ду­ва­н­ня, су­дно­бу­ду­ва­н­ня, атом­на енер­ге­ти­ка, тур­бо­бу­ду­ва­н­ня, обо­рон­на про мисл о вість, ме­ди ц ина, сіль­ське г оспо дар ст во, — ті, що є осно­вою в і тчи з н ян о ї еко­но­мі­ки. Д же­ре ла­фі­нан су ван ня — збіль­ше­н­ня по­дат ко вих над ход - жень, зокре­ма за ра­ху­нок ко­штів від по дат ку на до - да­ну вар­тість із вве­зе­них на­тер ито­рію Укра­ї­ни то­ва­рів. Екс­пер­ти за­зна­чи­ли, що про­по­зи­ції що­до до дат ко во го фі - нан­су­ва­н­ня на­у­ки по­вин­ні по­да­ва­ти­ся у за­галь­но­му па­ке­ті змін до держ­бю­дже­ту, який пла­ну­є­ться роз­гля­ну­ти упер­шій по­ло­ви­ні черв­ня. «До­слі­дже­н­ня і роз­роб­ки на­ших вче­них мо­жуть да­ти ко­ри­сний ефект для бю­дже­ту, що по­криє ви­тра­ти на утри­ма­н­ня НАНУ. Це сто­су­є­ться всіх про­від­них га­лу­зей укра­їн­ської на­у­ки, — пе­ре­ко­на­ний ві­це-пре­зи­дент НАН Укра­ї­ни Ана­то­лій ЗАГОРОДНІЙ. — Ві­зьме­мо ли­ше ві­тчи­зня­ні роз­роб­ки в атом­ній енер­ге­ти­ці, які да­ють мо­жли­вість про­дов­жу­ва­ти тер­мін ви­ко­ри­ста­н­ня укра­їн­ських ядер­них ре­акто­рів: то­рік во­ни ви­ли­ли­ся в бю­дже­тну еко­но­мію на рів­ні 1,5 мі­льяр­да до­ла­рів. Або та­кий при­клад — Ін­сти­тут ме­та­ло­фі­зи­ки роз­ро­бив без­ліч но­вих ма­те­рі­а­лів і спла­вів, які ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в бу­ду­ван­ні лі­та­ків, ва­го­нів то­що. Не­об­хі­дне фі­нан­су­ва­н­ня до­зво­лить нам не ли­ше роз­ви­ва­ти на­у­ку, а й за­ро­бля­ти при цьо­му».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.