«Шлях до но­вої се­бе»

У Чер­ка­сах стар­ту­вав гро­мад­ський про­ект до­по­мо­ги жін­кам, які стра­жда­ють від на­си­л­ля у сім’ї

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на МОЛЧАНОВА, Чер­ка­си

«Зов­ні тен­ді­тна дів­чи­на, а ду­шею — лю­ди­на з не­аби­якою си­лою во­лі, ці­ле­спря­мо­ва­на, з до­брим по­чу­т­тям гу­мо­ру і над­зви­чай­но по­зи­тив­на», — так го­во­рить Іри­на Бу­гай, одна з уче­ниць Ан­ни. До­неч­чан­ка Ан­на Та­ра­па­та, ті­ка­ю­чи від вій­ни, пе­ре­їха­ла у Чер­ка­си два ро­ки то­му і вже всти­гла під­ко­ри­ти сер­ця чер­ка­ща­нок як ува­жний, до­свід­че­ний тре­нер зі змі­ша­них єди­но­борств.

Ан­на Та­ра­па­та — 14-кра­тна чем­піон­ка Укра­ї­ни з тхе­квон­до, май­стер спор­ту з тхе­квон­до, кан­ди­дат у май­стри спор­ту з ка­ра­те. У Чер­ка­ській обла­сті очо­лює фі­лію Все­укра­їн­ської фе­де­ра­ції Син­му-Ха­пки­до (са­мо­обо­ро­ни), тре­нер у клу­бі ММА Grizzly з фі­тне­су з еле­мен­та­ми удар­ної те­хні­ки та са­мо­обо­ро­ни — тай-бо.

Щоб по­до­ла­ти де­пре­сію, ви­кли­ка­ну вій­ною, пе­ре­їзда­ми, Ан­на про­дов­жи­ла у Чер­ка­сах за­ня­т­тя улю­бле­ною спра­вою — тре­ну­ва­н­ням, оскіль­ки 12 ро­ків по­спіль про­фе­сій­но за­йма­ла­ся спор­том. А не­вдов­зі зі­бра­ла нав­ко­ло се­бе дру­жний ко­ле­ктив. Ко­ли ді­зна­ла­ся про мі­ський кон­курс гро­мад­ських про­е­ктів «Ідея—Дія—Ре­зуль­тат», по­да­ла на роз­гляд жу­рі вла­сний про­ект «Шлях до но­вої се­бе» й ста­ла одні­єю з пе­ре­мож­ців.

«ВІЙ­НА ЗАГОСТРИЛА СИ­ТУ­А­ЦІЮ»

Го лов на ідея про ек ту — до - по мог ти жін кам, які страж да - ють від на­си­л­ля у сім’ї, на­вчи­ти їх лю­би­ти і по­ва­жа­ти се­бе, умі­ти за­хи­ща­ти свої пра­ва. Для цьо­го без­ко­штов­но про­во­ди­ти­муть тре­ну­ва­н­ня із са­мо­обо­ро­ни, на­да­ва­ти­муть пси­хо­ло­гі­чну до­по­мо­гу і кон­суль­та­ції юри­ста. «Вій­на за­гос т ри ла си ту а цію з на сил лям. Де­які чо­ло­ві­ки втра­ти­ли бі­знес, дах над го­ло­вою, і своє нев­до­во - ле­н­ня ви­плі­ску­ють на жі­нок, які по­руч. Ін­ші ж ви­яв­ля­ють фі­зи­чну си лу там, де ма ли б бу ти мо - раль­на під­трим­ка і справ­жні по­чут тя. Бо я чись зда ти ся слаб ки - ми, пе­ре­шко­джа­ють са­мо­ро­з­ви­тку жін­ки, під­ні­ма­ють на них ру­ку, — роз ка зує ор га ні за тор ка про ек ту. — До то го ж дів ча та, при хо дя чи на за нят тя, роз по ві - да­ють про агре­сію й не­аде­ква­тну по ве дін ку сво їх чо ло ві ків, то му й пра­гнуть ста­ти впев­не­ні­ши­ми у со­бі. Тоб­то та­ка проблема існує у на шо му сус піль ст ві » . Спортс - мен­ка і са­ма не від чу­ла під­трим­ки з бо­ку сво­го чо­ло­ві ка.

На сьо год ні Ан на змог ла за - лу чи ти во лон терсь ку до по мо гу для ре­а­лі­за­ції ідеї й ство­ри­ла ко­ман­ду одно­дум­ців. Вже 26 кві­тня від­бу­ло­ся тре­ну­ван ня для жі­нок із са­мо­обо­ро­ни під ке­рів­ни­цт вом Ан ни Та ра па ти та В’ яче - сла­ва Ва­си­лен­ка, чем­піо­на сві­ту з бой о во го сам бо, пре зи ден та спор тив но го клу бу Grizzly. На - сту­пно­го дня на учас ниць про­е­кту че ка ла зу стріч з пси хо ло гом Елі ною Мак си мець. Лек ції з прав жі­нок про­во­ди­ти­ме 5 трав­ня юрист Те тя на Ко валь чук. А 19 трав­ня уча­сни­ці про­е­кту змо­жуть про слу ха ти тре нінг з пси - хо­ло­гії для жі­нок від пси­хо те­ра­пев­та Ан­ни Хар­чен­ко.

«СПІЛЬ­НІ СВЯ­ТА Й ДРУЖНІ ВІДНОСИНИ»

Чи­ма­ло вдя­чних уче­ниць охо­че ді­ля­ться сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми. «На­віть якщо при­хо­диш втом­ле­ний, без на­строю, зда­є­ться, не­має си­ли, то че­рез хви­ли­ну від по­ча­тку тре­ну­ва­н­ня ти про це за­бу­ва­єш», — за­пев­няє Іри­на Бу­гай, ма­ти трьох ді­тей, що по­над мі­сяць від­ві­дує за­ня­т­тя. Ка­тя Пе­три­чен­ко роз­по­від­ає, що зав­дя­ки за­ня­т­тям ста­ла емо­цій­но від­кри­тою для спіл­ку­ва­н­ня, впев­не­ні­шою у со­бі, на­вчи­лась са­мо­за­хи­сту, тим па­че у на­ші ча­си це не­об­хі­дно. «На тре­ну­ва­н­нях всі дів­ча­та рі­зні за ві­ком, ма­те­рі­аль­ни­ми мо­жли­во­стя­ми, со­ці­аль­ним ста­ту­сом, але це ні­ко­му не за­ва­жає зна­хо­ди­ти спіль­ну мо­ву, в чо­му за­слу­га тре­не­ра», — ді­ли­ться Юлія Гав­ри­лі­на. У ко­ле­кти­ві спіль­ні свя­та й дружні відносини. «Я на­ма­га­ю­ся їх згур­ту­ва­ти, вчу пі­клу­ва­ти­ся про бли­жньо­го, оскіль­ки за­ня­т­тя три­ва­ють по­пар­но. При­ще­плюю ро­зу­мі­н­ня: як ти мис - лиш, те ти й ба­чиш у сво­є­му ото­чен­ні», — ді­ли­ться на­ви­чка­ми тре­ну­ва­н­ня спортс­мен­ка.

Те, що про­ект справ­ді по­трі­бен мі­сту, за­свід­чує під­трим­ка во­лон­те­рів, до­по­мо­га у ор­га­ні­за­ції са­мих уча­сниць, не­бай­ду­жість гро­мад­сько­сті. Так, на обла­сно­му те­ле­ба­чен­ні щоп’ятни­ці го­во­ри­ти­муть про са­мо­обо­ро­ну й ко­ре­кцію ті­ла у пе­ре­да­чі «П’ять хви­лин із Grizzly», під­су­мо­вує ор­га­ні­за­тор­ка.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА ОСТАПЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.