Чо­му «штор­мить» озе­ро Ка­чи­не?

Мі­сто пла­нує зве­сти на мі­сці во­до­йми ба­га­то­по­вер­хів­ку, гро­ма­да — про­ти. За­бу­дов­ни­ки ви­рі­шу­ють кон­флікт за до­по­мо­гою «ті­ту­шок»

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Два мі­ся­ці три­ва­ють роз­бір­ки нав­ко­ло озе­ра Ка­чи­но­го, що на ву­ли­ці Здол­бу­нів­ській. Ме­шкан­ці при­ле­глих бу­дин­ків ді­зна­ли­ся, що ко­му­наль­не під­при­єм­ство« Жи­тло­ін­ве­ст­буд-У КБ» зби­ра­є­ться за­си­па­ти во­до­йму пі­ском, щоб роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво 32- по­вер­хо­вих бу­дин­ків, і вла­шту­ва­ли пі­ке­ти про­ти цьо­го. Ор­га­ні­зу­ва­ли ці­ло­до­бо­ву охо­ро­ну, вста­но­ви­ли на­ме­ти, про­во­ди­ли акції з при­би­ра­н­ня те­ри­то­рії — так до­во­ди­ли за­бу­дов­ни­ку, що тут має бу­ти озе­ро, а не чер­го­ва жи­тло­ва « сві­чка » . Та­кож із пі­ке­та­ми сю­ди при­хо­ди­ли вкла­дни­ки « Елі­та- Цен­тру » — у скан­даль­но­му бу­дин­ку ма­ли б бу­ти квар­ти­ри для ошу­ка­них ін­ве­сто­рів .« Елі­ті в ці» ви­сту­па­ли за бу­дів­ни­цтво.

Ми­ну­ло­го ти­жня мир­ні акції бі­ля Ка­чи­но­го ма­ло не ви­ли­лись у зброй­ний кон­флікт. Так зва­ні ті­ту­шки роз­га­ня­ли пі­ке­ту­валь­ни­ків бі­та­ми, сльо­зо­гін­ним га­зом, кри­ка­ми та по­гро­за­ми. У ре­зуль­та­ті су­ти­чок п’ятьо­хо­сіб, се­ред яких— дві жін­ки, за­бра­ли ма­ши­ни «швид­кої до­по­мо­ги». «Ген­на­дій Сін­цов (го­ло­ва Дар­ни­цької ра­йон­ної в мі­сті Ки­є­ві дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. — Авт.) ро­бить ви­гляд, що озе­ро — не озе­ро, «ті­ту­шки» — не «ті­ту­шки», а по­би­ті лю­ди — це нор­маль­но. Це — вій­на, бо якщо — ні, то чо­му ве­ду­ться бо­йо­ві дії?» — ко­мен­тує мі­сце­ва ме­шкан­ка Світлана Бла­го­дє­тє­лє­ва-Вовк.

ОЗЕ­РА — НЕ ІСНУЄ

Як пе­ре­ко­на­на де­пу­тат Ки­їв­ра­ди Ган­на Сан­да­ло­ва, на­пад« ті­ту­шок» на мі­сце­вих акти­ві­стів є спра­вою рук КП « Жи­тло­ін­ве­ст­буд- УКБ » . « Пан В’ яче­слав Не­поп (ди­ре­ктор зга­да­но­го під­при­єм­ства. — Авт.) пе­ре­йшов ме­жу, по­ру­шив до­мов­ле­но­сті й на­дав на­каз штур­му­ва­ти лю­дей. Йо­му до­по­ма­гав у цьо­му весь спектр си­ло­ви­ків — від охо­рон­ної « ті­ту­шної » фір­мо­чки до мі­лі­ції та спе­цпі­дроз­ді­лів. Усі во­ни за­хи­ща­ли не вас з на­ми, а ін­те­ре­си бан­ди у вла­ді», — про­ко­мен­ту­ва­ла де­пу­та­тка.

Ди­вує, чо­му по­лі­ція не за­хи­сти­ла зви­чай­них гро­мад я ні­чо­му в си­ту­а­цію не втру­тив­ся го­ло­ва ра­йо­ну чи мер, адже «Жи­тло­ін­ве­ст­буд-УКБ» — це під­при­єм­ство, що на­ле­жить мі­сту. На­то­мість за­бу­дов­ник за­яв­ляє, що має всі не­об­хі­дні до­ку­мен­ти для бу­дів­ни­цтва,на­ві­ть­про­вів­до­да­тко­ву­еко­ло­гі­чну­екс­пер­ти­зу­вНа­у­ко­во-до­слі­дно­му­цен­трі­еко­ло­гі­чно­ї­без­пе­ки­і­при­ро­до­ко­ри­сту­ва­н­ня, під­по­ряд­ко­ва­но­му Мі­ні­стер­ству еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів. За­уваж­те, мі­ні­стер­ський екс­пер­тний центр під­го­ту­вав ви­сно­вок, що озе­ра на Здол­бу­нів­ській не існує, це — про­сто за­бо­ло­че­на те­ри­то­рія, ко­тра не на­ле­жить до во­дно­го фон­ду і від­не­се­на до зе­мель жи­тло­вої та гро­мад­ської за­бу­до­ви.

ФАЛЬШИВА ЕКСПЕРТИЗА

Еко­ло­ги пе­ре­ко­на­ні, що та­кі ви­снов­ки не від­по­від­а­ють дій­сно­сті. «За чин­ним Ге­не­раль­ним пла­ном роз­ви­тку Ки­є­ва до 2020 ро­ку, озе­ро по­зна­че­но са­ме як озе­ро. Про­те ли­ше одна дер­жав- на стру­кту­ра на­ва­жи­ла­ся під­пи­са­ти­ся під тим, що во­но та­ким не є,йна­пи­са­ти:«За­бо­ло­че­на­те­ри­то­рія,яка­ста­ла­при­чи­но­ю­кон­флі­кту,не­є­при­ро­дним­во­до­йми­щем,ави­ни­клав­ре­зуль­та­ті ан­тро­по­ген­них фа­кто­рів »,— іде­ться в за­яві На­ціо­наль­но­го еко­ло­гі­чно­го цен­тру Укра­ї­ни.

Еко­ло­ги вже звер­ну­лись до Ген­про­ку­ра­ту­ри, щоб бу­ло з’ясо­ва­но, як го­ту­вав­ся цей екс­пер­тний ви­сно­вок, зокре­ма, чи не мі­сти­ться тут ко­ру­пцій­на скла­до­ва. Для тих, хто сум­ні­ва­є­ться в існу­ван­ні озе­ра, акти­ві­сти на­во­дять фа­кти, що 1993 ро­ку про­во­див­ся ана­ліз пла­ну­валь­ної стру­кту­ри По­зня­ків із гео­ло­гі­чни­ми кар­та­ми. Ба­зу­вав­ся цей ана­ліз на то­по­з­йом­ці ще 1897 ро­ку! І озе­ро на цих до­ку­мен­тах за­фі­ксо­ва­но.

«ДЕПУТАТИ ХО­ЧУТЬ ЗНА­ЙТИ КОМ­ПРО­МІС»

Мі­сто до остан­ньо­го за­йма­ло мов­ча­зну по­зи­цію. Ли­ше пі­сля кри­ва­ви­хсу­ти­чок, роз­го­ло­су в ЗМІ та пар­ла­мен­ті, ко­ли пи­та­н­ня озе­ра Ка­чи­но­го озву­чив у Вер­хов­ній Ра­ді лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег Ля­шко, вла­да ви­рі­ши­ла ство­ри­ти тим­ча­со­ву кон­троль­ну ко­мі­сію. Оста­н­ня має до­слі­ди­ти кон­флікт між за­бу­дов­ни­ком та мі­сце­ви­ми ме­шкан­ця­ми. На час ро­бо­ти ко­мі­сії бу­ді­вель­ні ро­бо­ти при­зу­пи­ня­ю­ться.

На дум­ку де­пу­та­та Ки­їв­ра­ди VII скли­ка­н­ня, гро­мад­ської акти­віс­тки Оле­ни Єскі­ної, до­свід ро­бо­ти та­ки­хко­мі­сій свід­чить, що ре­аль­но во­ни ні­чо­го не ви­рі­шу­ють. «Бу­ли ви­пад­ки, ко­ли ко­мі­сії до­по­ма­га­ли щось ле­га­лі­зу­ва­ти. Депутати хо­чуть зна­йти якийсь ком­про­міс. Але який мо­же бу­ти ком­про­міс, якщо по­ру­шу­є­ться чин­не за­ко­но­дав­ство, якщо одни­хлю­дей на­цько­ву­ють на ін­ших. До ре­чі, я роз­мов­ля­ла з по­стра­жда­ли­ми від «Елі­та-Цен­тру» на мі­сці, зу­стрі­ла одну жін­ку, яку ба­чи­ла на мі­тин­гу про­ти ме­не що­до за­бу­до­ви на ву­ли­ці Вол­го­град­ській».

НО­ВА «ГАРЯЧА ТОЧКА»

Си­ту­а­ція на озе­рі Ка­чи­но­му яскра­во ілю­струє те, що від­бу­ва­є­ться з про­ти­прав­ни­ми за­бу­до­ва­ми по всьо­му Ки­є­ву. Ін­ший го­стрий кон­флікт не­вдов­зі мо­же спа­ла­хну­ти між вла­дою та гро­ма­дою че­рез бу­дів­ни­цтво пар­кін­гу на Ми­хай­лів­ській пло­щі, в охо­рон­ній зо­ні Со­фії Ки­їв­ської, пам’ятки ЮНЕСКО, де роз­та­шо­ва­ні так зва­ні мі­ста Яро­сла­ва та Во­ло­ди­ми­ра. Не­що­дав­но Ки­їв­ра­да ухва­ли­ла рі­ше­н­ня про на­да­н­ня ста ти­сяч гри­вень на ана­ліз мо­жли­во­сті та­ко­го бу­дів­ни­цтва. А сам пар­кінг обі­йде­ться сто­ли­ці у 2,3 мі­льяр­да гри­вень! На остан­ньо­му за­сі­дан­ні Ки­їв­ра­ди депутати від кіль­ко­хфра­кцій за­бло­ку­ва­ли три­бу­ну з ви­мо­гою ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня про пар­кінг на Ми­хай­лів­ській, а та­кож ви­рі­ши­ти про­бле­му озе­ра Ка­чи­но­го. Два не­за­кон­ні бу­дів­ни­цтва об’єд­на­ли в одну топ-те­му.

На­ра­зі пи­та­н­ня пар­кін­гу мі­сто від­кла­дає, а кон­флікт дов­ко­ла озе­ра Ка­чи­но­го, схо­же, на­би­ра­ти­ме но­ви­хо­бер­тів. По­ки бі­ля во­до­йми більш-менш спо­кій­но, ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту пе­ре­но­си­ться у сло­ве­сну пло­щи­ну. В’яче­слав Не­поп дня­ми зі­брав прес-кон­фе­рен­цію, щоб ще раз по­ясни­ти гро­ма­ді «за­кон­ність» бу­дів­ни­цтва. Ки­я­ни го­ту­ю­ться спро­сту­ва­ти це на но­ви­хпі­ке­тах .

ФОТО УНІАН

КИ­ЇВ, ОЗЕ­РО КА­ЧИ­НЕ, 20 КВІ­ТНЯ 2016 РО­КУ. НЕВІДОМІ, ЯКІ НАЗВАЛИ СЕ­БЕ БУДІВЕЛЬНИКАМИ, РОЗ­ГА­НЯ­ЛИ МИРНИХ ПІ­КЕ­ТУ­ВАЛЬ­НИ­КІВ. А РОБІТНИКИ «ЖИ­ТЛО­ІН­ВЕ­СТ­БУД-УКБ» ПІД ЧАС КОН­ФЛІ­КТУ ВСТИГЛИ ЗА­СИ­ПА­ТИ ЧА­СТИ­НУ ОЗЕ­РА ПІ­СКОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.