У пра­ліс – без со­ки­ри!

Гро­мад­ські акти­ві­сти спіль­но з Мі­н­еко­ло­гії роз­ро­би­ли за­ко­но­про­ект, щоб за­хи­сти­ти уні­каль­ні при­ро­дні ком­пле­кси

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ініціатива сто­су­є­ться пра­лі­сів, не­до­тор­кан­них лі­сів, які існу­ють сто­лі­т­тя­ми і не за­зна­ли впли­ву лю­ди­ни. Ми­ну­ло­го ти­жня у Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект« Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до охо­ро­ни пра­лі­сів згі­дно з Рам­ко­вою кон­вен­ці­єю про охо­ро­ну та ста­лий роз­ви­ток Кар­пат » ( № 4480), дня­ми йо­го вже під­пи­са­ли 15 на­ро­дних де­пу­та­тів.

Про­ект за­ко­ну під­го­ту­ва­ли: Ки­їв­ський еко­ло­го-куль­тур­ний центр, Укра­їн­ське то­ва­ри­ство охо­ро­ни пта­хів та Все­сві­тній фонд при­ро­ди WWF в Укра­ї­ні за уча­стю Мі­ні­стер­ства еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів.

На сьо­го­дні в Укра­їн­ських Кар­па­та­хви­яви­ли май­же 48 ти­сяч ге­кта­рів пра­лі­сів, і ще близь­ко 35 ти­сяч ге­кта­рів ді­ля­нок пе­ре­ві­ря­ти­муть як по­тен­цій­ні пра­лі­си чи ста­ро­ві­ко­ві лі­си. Дві тре­ти­ни ви­яв­ле­них пра­лі­сів пе­ре­бу­ва­ють у ме­жах при­ро­дно- за­по­від­ни­хоб’ єктів та охо­ро­ня­ю­ться за­ко­ном, ре­шта— окре­ми­ми острів­ця­ми роз­по­ро­ше­ні се­ред екс­плу­а­та­цій­них лі­сів.

Ро­зроб­ку за­ко­но­про­е­кту іні­ці­ю­ва­ли в рам­ка­х­при­ро­до­ох орон­но­го про­е­кту «Збе­ре­же­н­ня Кар­пат­ських пра­лі­сів ». Ця ініціатива по­ка­за­ла, зокре­ма, тем­пи зни­ще­н­ня за­ли­шків пер­ві­сних лі­сів у го­спо­дар­ській зо­ні Укра­їн­ських Кар­пат. За сло­ва­ми Оль­ги Ярем­чен­ко з Укра­їн­сько­го то­ва­ри­ства охо­ро­ни пта­хів, ке­рів­ни­ка про­е­кту« Збе­ре­же­н­ня Кар­пат­ських пра­лі­сів », екс­пер­ти вста­но­ви­ли, що на сер­пень 2014 ро­ку з 16 ти­сяч ге­кта­рів ді­ля­нок по­тен­цій­них пра­лі­сів і с тар о ві­ко­вих лі­сів тре­ти­ну вже зруй­ну­ва­ли. За та­ки­хтем­пів ми мо­же­мо втра­ти­ти пра­лі­си за п’ять-шість ро­ків.

«Сьо­го­дні по­ня­т­тя пра­лі­су в укра­їн­сько­му нор­ма­тив­но­му по­лі про­сто не існує, — на­го­ло­шує Ро­ман Во­ло­сян­чук, спе­ці­а­ліст з пи­тань лі­сів WWF в Укра­ї­ні. — При цьо­му Укра­ї­на по­над де­сять ро­ків то­му під­пи­са­ла Кар­пат­ську кон­вен­цію (тоб­то Рам­ко­ву кон­вен­цію про охо­ро­ну та ста­лий роз­ви­ток Кар­пат. — Авт.), до якої роз­ро­бле­но так зва­ний лі­со­вий про­то­кол, що зо­бов’язує охо­ро­ня­ти та збе­рі­га­ти пра­лі­си. Тож є два аспе­кти, чо­му наш за­ко­но­про­ект ва­жли­вий. По-пер­ше, са­мі по со­бі за­ли­шки пра­лі­сів є цін­ни­ми, це — лі­си з до­істо­ри­чних ча­сів. Во­ни ду­же стій­кі, до­бре ре­гу­лю­ють во­дний ре­жим, вби- ра­ють опа­ди, у ни­хжи­ве ба­га­то рід­кі­сної зві­ри­ни. А з дру­го­го бо­ку, но­вий за­ко­но­про­ект до­зво­лить ім­пле­мен­ту­ва­ти Кар­пат­ську кон­вен­цію, яку Укра­ї­на ра­ти­фі­ку­ва­ла і якої му­сить до­три­му­ва­ти­ся».

За­ко­но­про­ект про­по­нує ви­зна­че­н­ня тер­мі­ну «пра­ліс» і за­бо­ро­няє ви­ру­бу­ва­н­ня та­ко­го лі­су, зокре­ма са­ні­тар­но-оздо­ров­че. За по­ру­ше­н­ня норм за­ко­ну пе­ред­ба­че­но штра­фи— від 50 до 100 не­о­по­да­тко­ву­ва­них мі­ні­му­мів.

«Так, мо­же бу­ти опір бі­зне­су і по­лі­ти­ків у прийнят­ті за­ко­ну. Але, з дру­го­го бо­ку, пра­лі­си за­ли­ши­ли­ся тіль­ки зав­дя­ки то­му, що до ни­хваж­ко ді­ста­ти­ся. І на­ра­зі во­ни не є вкрай цін­ним ре­сур­сом для тих, хто екс­плу­а­тує ліс, — ствер­джує Ро­ман Во­ло­сян­чук. — Утім, те са­ме Дер­жав­не агент­ство лі­со­ви­хре­сур­сів за­раз успі­шно впро­ва­джує бу­дів­ни­цтво лі­со­вих­до­ріг. З’яв­ля­ю­ться шля­хи до глу­хих ра­йо­нів, де по­тім мо­жуть ру­ба­ти де­ре­ва. По­чи­на­ють доби­ра­ти­ся й до пра­лі­сів».

Акти­ві­сти спо­ді­ва­ю­ться, що пар­ла­мент яко­мо­га швид­ше ухва­лить за­ко­но­про­ект. Один із йо­го ав­то­рів, на­ро­дний де­пу­тат Ігор Лу­цен­ко, акцен­тує, що «ко­жна го­ди­на за­трим­ки — це ге­ктар ви­руб­ки лі­су». Тож ча­су на за­хист уні­каль­ної при­ро­ди за­ли­ши­лось не так ба­га­то.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.