ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1494 — на­ро­див­ся Су­ле­йман І Пи­шний, ту­ре­цький сул­тан, за прав­лі­н­ня яко­го ( 1520— 1566) Осман­ська ім­пе­рія ся­гну­ла зе­ні­ту сво­єї мо­гу­тно­сті, чо­ло­вік Ро­ксо­ла­ни. По­мер 1566 р.

1521 — на Фі­ліп­пі­нах або­ри­ге­ни вби­ли ви­да­тно­го пор­ту­галь­сько­го мо­ре­плав­ця Фер­на­на Ма­гел­ла­на, ко­трий за­вер­шу­вав свою нав­ко­ло­сві­тню по­до­рож — пер­шу у сві­ті. На­ро­див­ся близь­ко 1480 р.

1828 — від­крив­ся Лон­дон­ський зоо­сад — один із най­біль­ших у сві­ті.

1904 — по­мер Ми­хай­ло Ста­ри­цький, ви­да­тний укра­їн­ський пи­сьмен­ник (ро­ма­ни «Бо­г­дан Хмель­ни­цький», «Остан­ні ор­ли»), по­ет, дра­ма­тург, те­а­траль­ний і куль­тур­ний ді­яч. На­ро­див­ся 1840 р.

1906 — у Пе­тер­бур­зі ви­йшов пер­ший но­мер га­зе­ти «Укра­їн­ський ві­сник» — гро­мад­сько-по­лі­ти­чно­го і еко­но­мі­чно­го ти­жне­ви­ка, ор­га­ну укра­їн­ської пар­ла­мен­тар­ної гро­ма­ди.

1906 — по­ча­ла ді­я­ти пер­ша Дер­жав­на ду­ма Ро­сій­ської ім­пе­рії.

1940 — ва­та­жок СС Ген­ріх Гімм­лер ви­дав на­каз про бу­дів­ни­цтво кон­цта­бо­ру Ау­швіц (Освен­цім). За да­ни­ми су­ча­сних істо­ри­ків, в Освен­ці­мі бу­ло зни­ще­но від 1,2 до 1,6 міль­йо­на осіб.

1978 — в Аф­га­ні­ста­ні вчи­не­но во­єн­ний пе­ре­во­рот — усу­ну­то від вла­ди й вби­то пре­зи­ден­та Му­хам­ме­да Да­у­да. Ці по­дії, ве­ле­мов­но на­зва­ні «кві­тне­вою ре­во­лю­ці­єю», по­кла­ли по­ча­ток де­кіль­ком де­ся­ти­річ­чям пе­ре­во­ро­тів, втор­гнень, ха­о­су та не­ста­біль­но­сті в цій кра­ї­ні.

2001 — гла­ву уря­ду Укра­ї­ни Віктора Ющен­ка бу­ло від­прав­ле­но у від­став­ку.

2010 — Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни в умо­вах ша­ле­но­го ти­ску про­ро­сій­ських сил ра­ти­фі­ку­ва­ла так зва­ну Хар­ків­ську уго­ду між Укра­ї­ною та Ро­сі­єю — про зниж­ку в 30 % на ці­ну на газ для Укра­ї­ни в обмін на про­дов­же­н­ня пе­ре­бу­ва­н­ня Чор­но­мор­сько­го фло­ту РФ на те­ри­то­рії Се­ва­сто­по­ля ще на 25 ро­ків.

1904 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.