Пе­тро ПОРОШЕНКО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (http://www.president.gov.ua)

Пре­зи­дент Укра­ї­ни:

По­ді­бні ка­та­стро­фи не зва­жа­ють на дер­жав­ні кор­до­ни, ма­ють гло­баль­ний ха­ра­ктер. Чор­но­биль по­ста­вив на по­ря­док ден­ний без­ліч без­пе­ко­вих, ін­же­нер­но-те­хно­ло­гі­чних, еко­ло­гі­чних і ме­ди­чних зав­дань і про­блем, ще й до­сі не ви­рі­ше­них. Утой же час це ви­про­бу­ва­н­ня да­ло нам від­чу­т­тя єд­но­сті, по­ро­ди­ло мо­гу­тню енер­гію му­жно­сті, со­лі­дар­но­сті, жер­тов­но­сті й спів­чу­т­тя

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.