«Ро­сій­ське пи­та­н­ня» і вій­на на сході України

...З чим пі­де Оба­ма?

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Валентин ТОРБА, «День» Під­го­ту­вав Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вій­на на Дон­ба­сі є не ли­ше ве­ли­кою бі­дою для України, а й ста­вить в до­сить не­зру­чне ста­но­ви­ще на­ших со­ю­зни­ків — як Єв­ро­пу так і США. І якщо агре­сія РФ про­ти України не за­ле­жа­ла від сві­то­вих лі­де­рів, то згур­ту­ва­тись про­ти оку­пан­та бу­ло спра­вою по­ря­тун­ку спо­кою у всьо­му світі. В цьо­му пла­ні обме­жи­ти­ся пе­ре­мо­ви­на­ми за­мість Бу­да­пешт­сько­го фор­ма­ту (США, Ве­ли­ко­бри­та­нія, Укра­ї­на і РФ) — Нор­манд­ським (Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Укра­ї­на і РФ), де Укра­ї­на за­ли­ши­лась на­о­дин­ці з Пу­ті­ним і йо­го «дру­зя­ми», бу­ло не­пра­виль­ним. Те­пер Ба­рак Оба­ма по­си­лає до нас сво­їх пред­став­ни­ків, щоб при­му­си­ти ви­ко­на­ти взя­ті в Мін­ську зо­бов’яза­н­ня. Остан­ні, до ре­чі, бу­ли яв­но про­ди­кто­ва­ні в Мо­скві. І те, що Укра­ї­ні фа­кти­чно по­над рік нав’язу­ють во­лю Крем­ля, не міг не по­мі­ча­ти ні Ва­шинг­тон, ні Брюс­сель.

Як ві­до­мо, ра­ні­ше з’яви­лись за­яви про мо­жли­ве вве­де­н­ня по­лі­цей­ської мі­сії ОБСЄ на Дон­ба­сі, при­чо­му і Пу­тін, і По­ро­шен­ко на­чеб­то осо­бли­вих су­пе­ре­чок що­до цьо­го не ма­ли. От­же — ви­бо­ри?

« Ми по­ін­фор­му­ва­ли Президента Петра Порошенка та го­ло­ву МЗСПав­ла Клім­кі­на, — за­яви­ла Ну­ланд в се­ре­ду в Ки­є­ві, — що пре­зи­дент Ба­рак Оба­ма під­три­мує пов­не ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей і пов­ної де­о­ку­па­ції укра­їн­сько­го Дон­ба­су » . Во­на та­кож за­пев­ни­ла, що сан­кції про­ти Ро­сії бу­дуть збе­ре­же­ні у зв’ яз­ку з оку­па­ці­єю нею Кри­му. Та­ким чи­ном, Ну­ланд за­мість на­ших пред­став­ни­ків вла­ди на­га­да­ла про сут­тє­ве пи­та­н­ня, яке чо­мусь не по­тра­пи­ло до Мін­ських угод, — ане­ксія укра­їн­сько­го пів­остро­ва. За ці­єю обна­дій­ли­вою, хоч і фор­маль­ною за­явою, про­лу­на­ла й ін­ша ін­фор- ма­ція. Під час її зу­стрі­чі з пред­став­ни­ка­ми парламентських фра­кцій Ну­ланд за­яви­ла про ви­мо­гу (!) Дер­жде­пу, щоб Укра­ї­на вне­сла змі­ни до Кон­сти­ту­ції від­но­сно « осо­бли­во­го » ста­ту­су для оку­по­ва­них те­ри­то­рій.

Об’єктив­но ви­бор­чі ідеї на Дон­ба­сі — су­ціль­на про­фа­на­ція. З дру­го­го бо­ку, во­ни про­пи­са­ні в Мін­ських уго­дах, які під­пи­са­но і ви­зна­но офі­цій­ним Ки­є­вом. І саме в них ви­ве­де­н­ня іно­зем­них (чи­тай — ро­сій­ських) військ ра­зом з на­йман­ця­ми з оку­по­ва­ної те­ри­то­рії сто­їть аж 10-м пун­ктом. В прин­ци­пі, пі­сля та­ких «виборів» РФ мо­же лег­ко ска­за­ти, що ні­ко­ли не ствер­джу­ва­ла і не ви­зна­ва­ла сво­єї при­су­тно­сті на Дон­ба­сі, а «бо­йо­ві бу­ря­ти» Крем­лю не під­кон­троль­ні, от­же, роз­би­рай­тесь з ни­ми са­мі. Див­но, але ба­га­то по­лі­ти­ків під­хо­пи­ли дум­ку про те, що зо­бов’яза­н­ня про­ве­сти (в ре­а­лі­ях — до­зво­ли­ти про­ве­сти) та­кі місцеві ви­бо­ри Укра­ї­на взя­ла на се­бе пі­сля то­го, як зга­да­ні си­ли бу­дуть вве­де­ні. Це, на жаль, не є прав­дою, а ли­ше спра­ве­дли­вим ба­жа­н­ням укра­їн­сько­го по­лі­ти­ку­му.

На­справ­ді в лю­то­му 2015 ро­ку на­ми бу­ло під­пи­са­но гі­бри­дну, як і вся ця вій­на, «ка­пі­ту­ля­цію». Пи­та­н­ня — на яких під­ста­вах? Нев­же при­во­дом став Де­баль­цев­ський ко­тел? А мо­же, існу­вав якісь ін­ший без­по­се­ре­дній вплив на уча­сни­ків перемовин?

Ви­то­ки Мін­ських угод не­об­хі­дно ви­вчи­ти гли­бин­но, адже там кри­є­ться від­по­відь на ба­га­то при­кла­дів див­ної по­ве­дін­ки укра­їн­ської сто­ро­ни, по­чи­на­ю­чи з са­мо­го по­ча­тку вій­ни, яка до­сі зве­ться АТО. Що, окрім ко­тлів, на­ля­ка­ло пред­став­ни­ків Ки­є­ва? Мо­жли­во, був й ін­ший «ко­тел» — ди­пло­ма­ти­чний, в який наші кер­ма­ни­чі по­тра­пи­ли до то­го? Вра­хо­ву­ю­чи де­які клю­чо­ві аспе­кти тих угод (вже не ка­жу­чи про те, що на­віть лін­гві­сти по­мі­ча­ють, що на­пи­са­ні во­ни бу­ли спо­ча­тку на ро­сій­ській мо­ві й ли­ше по­тім пе- ре­кла­де­ні на укра­їн­ську), мо­жна ска­за­ти, що го­ту­ва­ли їх за­зда­ле­гідь в Мо­скві, й ал­го­ритм їхній бу­кваль­но за­га­няв нас в глу­хий кут. За­раз ми чі­пля­є­мось ли­ше за той факт, що ро­сій­ські бан­ди­ти так і не ві­две­ли озбро­є­н­ня на­ле­жним чи­ном і не при­пи­ня­ють во­гонь. Якщо на Дон­бас по­тра­пить, ска­жі­мо, по­лі­цей­ська мі­сія ОБСЄ, яка до­ве­ла свою пі­до­зрі­лу ло­яль­ність до РФ, то це озна­ча­ти­ме фор­маль­ну мо­жли­вість про­ве­де­н­ня та­ких виборів — а значить, ам­ні­стії бойовиків і їхньої ле­га­лі­за­ції. То­ді зга­да­ні «бо­йо­ві бу­ря­ти» про­сто ста­нуть «на­ро­дною мі­лі­ці­єю», а у Вер­хов­ній Ра­ді ціл­ком мо­жли­во ми по­ба­чи­мо тих, ко­го за два ро­ки чо­мусь так і не спро­міг­ся за­су­ди­ти Ки­їв. Про офі­цій­не ви­зна­н­ня агре­сії, оку­па­ції та від­по­від­но­го від­шко­ду­ва­н­ня з бо­ку РФ до­ве­де­ться за­бу­ти.

За­хід ко­пир­са­тись в на­ших ре­фле­ксі­ях і ва­га­н­нях не бу­де. Ми са­мі обра­ли шлях гі­бри­дної « ка­пі­ту­ля­ції » , по­чи­на­ю­чи з ігно­ру­ва­н­ня ре­а­лій (на­при­клад, не вве­де­но во­єн­ний стан), тор­гів­лі за по­са­ди під час ане­ксії Кри­му, перемовин Ле­о­ні­да Ку­чми з ва­таж­ка­ми, один з яких взяв у по­лон На­дію Сав­чен­ко, та, зре­штою, на­ма­га­н­ням пе­ре­кро­ї­ти свої за­ко­ни і се­бе як дер­жа­ву на по­та­лу ро­сій­ським бан­ди­там. Те­пер до прір­ви, шлях до якої ми обра­ли са­мі, нас же­нуть...

●● «УКРА­ЇН­СЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ НЕ ПІ­ДЕ НА ФЕЙКОВІ ВИ­БО­РИ НА ДОН­БА­СІ БЕЗ УЧАСТІ УКРА­ЇН­СЬКИХ ПАР­ТІЙ» Ган­на ГОПКО, го­ло­ва ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди в за­кор­дон­них спра­вах:

— Нам го­во­рять про те, що Укра­ї­на має ви­би­ти будь-які ар­гу­мен­ти з Ро­сії та­ким по­лі­ти­чним кро­ком, як обго­во­ре­н­ня та про­ве­де­н­ня че­рез парламент виборів на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Але ці ви­бо­ри ма­ють від­бу­ва­ти­ся із за­лу­че­н­ням Ве­не­цій­ської ко­мі­сії, ОБСЄ, і ми по­вин­ні чі­тко на­по­ля­га­ти на сво­є­му ба­чен­ні.

Ми ро зу мі є мо, що про дов - же­н­ня сан­кцій — бо­лю­че пи­та­н­ня, з огля­ду на роз’єд­на­ність все­ре­ди­ні ЄС і ба­жа­н­ня де­яких кра - їн зня ти сан к ції, бо це вда рить по їх ній еко но мі ці. Але ми по - вин­ні ба­чи­ти рі­зни­цю між ре­аль­ним про ве ден ням ви бо рів та ухва лен ням за ко ну в пар ла мен - ті. Тоб то Укра ї на мо же зро би ти по лі тич ний крок, як що це бу де за­кон про ви­бо­ри, який від­по­від­а­ти­ме всім стан­дар­там Бю­ро де­мо кра тич них ін с ти ту тів і прав лю ди ни ( БДІПЛ) ОБСЄ. І ко ли Ро­сі­єю бу­дуть за­без­пе­че ні кон­кре­тні по­пе­ре­дні без­пе­ко­ві умо­ви, а це ре­аль­не за­тиш­шя, від­ве­де­н­ня та ло ка лі за ція всіх важ ких війсь ко вих озбро єнь, збіль шен - ня при сут нос ті між на род них спо­сте­рі­га­чів. І тут ми ду­же чі­тко на го ло шу є мо: без ви ко нан ня цих умов не мож ли во про вес ти ви­бо­ри на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Хто з кан ди да тів від ук ра - їн­ських пар­тій по­го­ди­ться бра­ти участь у ви­бо­рах, ко­ли те­ро­ри­сти бу­дуть їх об­стрі­лю­ва­ти? То­му по тріб но спо чат ку під го ту ва ти без пе ко ві умо ви у до ви бор чий пе­рі­од. Ми мо­же­мо ска­за­ти: дру­зі, за­кон ухва­ле­но, але тіль­ки за цих умов мож ли ве про ве ден ня виборів. І це бу­ло ду­же чі­тко ар­ти­ку­льо­ва­но на­ми під час зу­стрі­чей з Ну ланд. Ми ска за ли, що змі ни до Кон с ти ту ції сто сов но де цен т ра лі за ції ста ном на за раз не мож ли ві без ви ко нан ня всіх без пе ко вих умов, яких Ро сія не ви­ко­на­ла до­сі. За­хід ро­зу­міє, що йому ду­же важко ти­сну­ти на Пу­ті на, що зру шень не має, об стрі - ли ук ра їнсь ких міст те ро рис та - ми три ва ють. І ге не раль ний ди - ре­ктор Ра­ди на­ціо­наль­ної без­пе­ки США з пи­тань Європи Чарльз Ку­пчан, який по­вер­нув­ся із Ган­но­ве­ра, ска­зав, що Оба­ма ба­жає ім п ле мен та ції Мінсь ких до мов - ле нос тей до за вер шен ня сво го тер мі ну на по са ді гла ви Бі ло го до­му. За сло­ва­ми Ку­пчна, та­кою є ам­бі­ція пре­зи­ден та США.

І те пер ви ни кає ве ли чез не пи­та­н­ня, як во­ни до­ти­ска­ти­муть Ро сію. Одним з ін стру мен тів є про дов жен ня сан к цій до січ ня 2017 ро­ку. Але як зму­си­ти Ро­сію ре аль но від во ди ти війсь ка, зва - жа­ю­чи не те, що її ін­те­рес — зі­мі­ту­ва­ти і про­ве­сти пев­ні фейкові ви­бо­ри, щоб на­ре­шті ле­га­лі­зу­ва ти цих пред с тав ни ків. А фей - ко­ві ви­бо­ри без участі укра­їн­ських пар тій та пред с тав ни ків — аб­со­лю­тно не в ін­те­ре­сах України, і на це не пі де ук ра їнсь кий парламент. То­му по­трі­бно від­ме­жо ву ва ти ухва лен ня за ко ну в пар­ла­мен­ті про ви­бо­ри на тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, які від по ві да ють усім стан дар там БДПЛ. І факт про ве ден ня ви бо - рів, до яко­го по­трі­бно ви­ко­на­ти низ­ку умов, се­ред яких — без­пе - ко­ві та по­вер­не­н­ня кон­тро­лю за ук ра їнсь ко-ро сійсь ким кор до - ном. Якщо ж го­во­ри­ти про за­кон про ам­ні­стію, то це ве­ли­че­зне пи­та­н­ня для дис­ку­сії.

ЄЄ і США за­плу­та­ли­ся: у них не­має спіль­ної стра­те­гії, як до­ти­сну­ти Пу­ті­на, щоб він ви­ко­нав Мінськ-2. На­при­клад, нам ка­жуть: ви­явіть во­лю зі сво­го бо­ку й ви­ко­най­те свої умо­ви. А ми ка­же­мо у від­по­відь: ви не ро­зу­мі­є­те, що без ви­ко­на­н­ня пер­ших двох умов не­мо­жли­во цьо­го ро­би­ти, це імі­та­ція, і це ні чого не дасть для розв’яза­н­ня кон­флі­кту.

●● «РО­СІЯ НЕ ВИ­КО­НА­ЛА ЖО­ДНО­ГО ПУНКТУ МІН­СЬКИХ ДО­МОВ­ЛЕ­НО­СТЕЙ»

Мар’яна БЕЦА, ре­чник МЗС України:

— В Укра­ї­ні гли­бо­ко за­не­по­ко є ні про дов жен ням за гос т рен - ня без­пе­ко­вої си­ту­а­ції в окре­мих рай о нах До нець кої та Лу гансь - кої об лас тей, до чо го при зве ло збіль шен ня кіль кос ті зброй них про во ка цій про ти під роз ді лів Зброй них сил Укра ї ни з бо ку бойовиків не­за­кон­них збройних фор му вань ( НЗФ) за під трим ки Ро­сій­ської Фе­де ра­ції.

Ро­сія як під­пи­сант Мін­ських до­мов­ле­но­стей — Мін­сько­го про­то­ко­лу, Мін­сько­го ме­мо­ран­ду­му і Па­ке­та за­хо­дів з ім­пле­мен­та­ції Мін­ських до­мов­ле­но­стей — ста­ном на 26 кві­тня 2016 ро­ку не ви­ко­на­ла жо­дно­го пункту Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Не за­без­пе­че­но клю­чо­вої ви­мо­ги — де­е­ска­ла­ції та пов­но­го при­пи­не­н­ня во­гню.

Си ту а ція на Дон ба сі уз довж усі­єї лі нії роз ме жу ван ня про - дов­жує за ли ша ти ся вкрай на - пру­же­ною.

По­стій­ні по­ру­ше­н­ня Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю Мін­ських до­мов­ле­но­стей під­ри­ва­ють зу­си­л­ля України та між­на­ро­дної спіль­но­ти, спря­мо­ва­ні на від­нов­ле­н­ня ми­ру і без­пе­ки в окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей.

Укра ї на й на да лі за ли ша ти - меть ся від да ною Мінсь ким до - мов­ле­но­стям і до­кла­да­ти­ме ці­ле­спря­мо­ва­них зу­силь до то­го, щоб їхні умо­ви бу­ло до­три­ма­но у пов­но­му об­ся­зі. При цьо­му, як і ра - ні ше, бу де мо об сто ю ва ти прин - ци по ву по зи цію, що за по ру кою успіш но го ви ко нан ня по лі тич - них, со ці аль но- еко но міч них та гу­ма­ні­тар­них аспе­ктів Мін­ських до­мов­ле­но­стей є ком­пле­ксне ви­ко нан ня їхньо го війсь ко во- без - пе­ко­во­го блоку.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.