Про­то­і­єрей Ге­ор­гій КОВАЛЕНКО:

«Си­ла м’яко­го зна­ку» — це пер­ша книж­ка від га­зе­ти «День», яка за­ли­ша­є­ться у ме­не на від­ста­ні ви­тя­гну­тої ру­ки»

Den (Ukrainian) - - День України - Дмитро КРИВЦУН, «День»

Учо­ра го­стем «Дня» став ко­ли­шній ре­чник УПЦ ( МП), прес- се­кре­тар Бла­жен­ній­шо­го Ми­тро­по­ли­та Во­ло­ди­ми­ра, один із спів­за­снов­ни­ків Від­кри­то­го пра­во­слав­но­го уні­вер­си­те­ту Свя­тої Со­фії- Пре­му­дро­сті, Про­то­і­єрей Ге­ор­гій Коваленко.

Як зі­знав­ся гість, він є дав­нім по­ці­но­ву­ва­чем про­е­ктів га­зе­ти, на­сам­пе­ред Бі­блі­о­те­ки «Дня», і має май­же всі книжки ко­ле­кції. «»Си­ла м’яко­го зна­ка» — це пер­ша книж­ка від га­зе­ти «День», яка у ме­не з’яви­ла­ся. Це та книж­ка, яка про­тя­гом ро­ків у ме­не не зни­кає з най­ближ­чої по­ли­ці, тоб­то во­на за­ли­ша­є­ться», — за­зна­чив він. Щоб «по­пов­ни­ти не­ста­чу» пов­но­го на­бо­ру Бі­блі­о­те­ки «Дня» у отця Ге­ор­гія, го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти Ла­ри­са Ів­ши­на пре­зен­ту­ва­ла йому книж­ко­ві но­вин­ки — три­птих із се­рії «Но­ві­тня істо­рія для чай­ни­ків», «По­вер­не­н­ня у Цар­го­род», а та­кож фір­мо­вий ша­лик.

«Му­дрість по­трі­бно по­вер­та­ти Укра­ї­ні, — за­зна­чив отець Ге­ор­гій. — У нас про­бле­ми іноді від то­го, що сло­ва «Ві­ра», «На­дія» і «Лю­бов» ми пе­ре­кла­ли, а сло­во «Со­фія», тоб­то «пре­му­дрість», — ні. Тож ви­хо­дить, що у нас є ві­ра, є на­дія, є лю­бов, але не­має то­го, що їх об’єд­нує і ви­хо­вує, — му­дро­сті.

Ін­терв’ю із отцем Ге­ор­гі­єм Ко­ва­лен­ком чи­тай­те в найближчих но­ме­рах «Дня»!

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.